Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data

Bibelöversättningar.

rated by 0 users
This post has 4 Replies | 1 Follower

Top 10 Contributor
Posts 2 567

 Från KLN´s ordförande Anders Piltz har vi fått följande svar på frågorna om en egen katolsk bibel:

-------------------------------------------------------------------------------------

"Flera inlägg har gjorts i detta forum om behovet av en egen svensk katolsk bibelöversättning. För närvarande arbetar Katolska liturgiska nämnden (KLN) på uppdrag av den romerska Gudstjänstkongregationen med en revision av Psaltaren, de fyra evangelierna och perikoperna för kyrkoårets sön- och helgdagar, med utgångspunkt i Bibel 2000 och i enlighet med instruktionen Liturgiam authenticam (2001, kan läsas på Internet).

Att utarbeta en egen fullständig katolsk bibelöversättning på svenska är inte en realistisk eller motiverad lösning. Andra Vatikankonciliets konstitution om uppenbarelsen Dei Verbum, n. 22, rekommenderar den lösning vi valt, och den har godkänts av Rom i oktober 2007.

Bibel 2000 är exegetiskt, litterärt och stilistiskt en bedrift (resultatet av ett mångårigt arbete av landets ledande experter) som vi inte kan eller behöver överträffa. Den kan revideras på de punkter där man gjort ett annat läsartsval än den liturgiska och teologiska traditionen, eller där man kan välja att återge (den hebreiska resp. grekiska) grundtexten på ett annat sätt med hänsyn till liturgins och den kyrkliga traditionens förståelse, dock alltid i orubblig respekt för grundtexten, som enligt katolska kyrkans lära är Guds inspirerade ord till oss (jfr Dei Verbum, n. 12).

Vårt arbete sker i samförstånd med Svenska Bibelsällskapet.

I tjänsten

Anders Piltz, ordf. KLN, biskopsvikarie för gudstjänstlivet"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Top 25 Contributor
Posts 4

Vi rör oss nu på luthersk mark. Vi har haft en luthersk statskskyrka i Sverige i över 400 år. Predikan och bibelundervisnsning har stått i centrum för kyrkans verksamhet. Vi har nu en påve, som är noga med den rätta katolska och bibliska läran. Att det fortfarande saknas en katolsk kyrkobibel på svenska verkar nonchalant, som om Skriften inte betyder något. Detta ger intryck av att Katolska kyrkan har abdikerat från den teologiska debatten om vad som faktiskt står i Bibeln. Som om man vill köra kyrkans "utombibliska" läror i halsen på svenskarna - om man nu vill ha dessa som medlemmar i den katolska kyrkan - men att det inte spelar någon roll vad de tror om det som faktiskt står i Bibeln. Är den del av Traditionen, som lär oss att rätt läsa och förstå Bibeln, lika oviktig?

Vad svarar kyrkan, om någon säger att kyrkans Tradition inte alls stämmer med vad som står i den Bibel, Bibel 2000, som är officiell kyrkobibel i den katolska kyrkan? Hur förklarar man att man inte använder äldre svenska bibelöversättningar, om dessa bättre överensstämmer med kyrkans Tradition? Vad svarar man dem, som klagar på att den katolska katekesen, är full med hänvisningar till uttalanden av olika påvar, medan hänvisnsingar till bakomliggande bibelställen är sällsynta?

Tusen år har nu gått sedan Katolska kyrkan första gången etablerades i Sverige. 135 år har gått sedan infödda svenskar fick rätt att konvertera till den efterreformatoriska katolska kyrkan i Sverige. Under hela denna tid har kyrkan inte lyckats prestera en egen, komplett bibelöversättning!

Från medeltiden finns ungefär 300 informella, kompletta bibelöversättningar till tyska. Från medeltiden finns flera svenska översättningar av delar av Bibeln. De förvaras i KB, och borde studeras av nutida katoliker. Redan 1541 kom Gustav Vasas bibel, som var den första kompletta bibelöversättningen till svenska. Översatt av Olaus Petri, som därmed skapade en teologisk terminologi på svenska - och ett svenskt skriftspråk över huvudtaget. En språklig revision till "modern" svenska gjordes i början av 1700-talet, allmänt kallad Karl XII:s bibel eller Reformationsbibeln. Den ersattes av en ny, officiell, bibelöversättning först 1917. Under framförallt senare delen av 1800-talet utgavs en mängd officiella provöresättningar och privatöversättningar. 1895 utkom även en katolsk översättning av Nya Testamentet, direkt från Vulgatan, som haft en viss påverkan på NT i 1917. Vid ungefär samma tid, 1890-talet, utkom Åkessons "ordagranna" bibelöversättning, som dock visar sig vara en översättning av en tysk utgåva i genren "ordagranna bibelöverrsättningar". Evangelierna i Åkessons översättning är feldaterade - en tydlig påverkan av den s k bibelkritiken. Hur ordagrann är denna översättning egentligen?

Svenska Folkbibeln, som bl a Seth Erlandsson står bakom, är i huvudsak en språklig revision av 1917, men delar av Gamla Testamentet har nyöversatts. Erlandssons kritik mot Bibel 2000 väger tungt, men hur tillförlitlig är SFB egentligen? Felöversättningar och förvanskningar, under påverkan av den s k bibelkritiken, finns nämligen även i 1917, må vara inte lika många och lika allvarliga som felöversättningarna och förvanskningarna i Bibel 2000. Vid jämförelse mellan Första Mosebok i 1917 och Jehovas vittnens svenska bibelöversättning, framstår vittnenas översättning som klart bättre! Vid läsning av 1917 får man ju intrycket att judarna inte kunnat komma överens om vilken hednisk skapelseberättelse de skulle inkorporera i sina egna heliga skrifter... Inte nog med det, t o m första versen i 1917 är felöversatt. Det har man förstås inte gjort något åt i Bibel 2000, vilket inte är ägnat att förvåna. Mer förvånande är dock att samma felöversättning finns i SFB.

Det lär ha varit så att ärkebiskop Nathan Söderblom länge trodde att vetenskapen skulle bekräfta varje bibelord. När han upptäckte att så inte var fallet, lät han vetenskapen (astronomin) bestämma hur versen skulle översättas. I 1917 och senare svenska översättningar står "I begynnelsen skapade Gud himmel och jord." I alla tidigare svenska och utländska översättningar (som jag har sett) står dets "himlarna och jorden". Bara en bagatell? Det är kanske rentav bra, att vi tagit ifrån ateisterna argumentet, att första versen är prägad av fornbabylonisk atrologi? För det kan väl inte vara så att grundtexten är inspirerad av Gud, som haft en speciell avsikt med det ovetenskapliga "himlarna"?

Nu pågår arbetet med en översättning av Karl XII:s bibel (Reformationsbibeln) till nutidssvenska. Att man dragit igång ännu en bibelöversättning i detta lilla land, visar hur mycket Skriften betyder för oss svenskar. "Rent och klart skall Guds ord predikas". Denna proklamation från reformationstiden har etsat sig fast hos oss svenskar. Det kan inte Katolska kyrkan bortse ifrån. Varför hålla mässa på svenska, och läsa bibeltexter på svenska, om inte rent och klart?

Det blir, förhoppningsvis, den enda kompletta bibelöversättningen till nutidssvenska, som inte är påverkad av bibelkritiken. Så illa är det! Utan en egen komplett bibelöversättning, rycker alltså "Reformationsbibeln" fram som den hetaste kandidaten som officiell katolsk kyrkobibel i Sverige, enligt min mening!

Top 25 Contributor
Posts 4

Ja, visst är det allvarligt. Svenska kyrkans olika församlingar användes som remiss för förslaget till Bibel 2000. Vår grupp, som hade till uppgift att uttala sig bl a om förslaget till ny lydelse av Herrens bön - leddes av  en präst med goda kunskaper i antika språk. Jag reagerade mot de många onödiga skillnaderna jämfört med 1917 års officiella översättning. Allt försvarades med "Dagens ungdom förstår inte..." Jag frågade flera gånger efter den ordagranna översättningen från orginaltexten. Det fanns många felöversättningar och förvanskningar i den översättning, som nu är Bibel 2000. Jag kände då inte till Seth Erlandsson och hans kritik. Men har läst hans kritik efteråt. Hans kritik är viktig och borde studeras av alla.

De många villfarelser, som brett ut sig i Svenska kyrkan under de senaste åren, försaras ofta av anhängarna med citat ur Bibel 2000. Vad säger att samma villfarelser inte kommer att breda ut sig i Katolska kyrkan. Jag är besviken och undrande över att Bibel 2000 används som officiell kyrkbibel i det katolska stiftet i Sverige. Varför använder man inte översättningen av Herrens bön i Bibel 2000 i den katolska gudstjänstens? Det säger väl egentiligen allt!

 

Top 10 Contributor
Posts 229

Jag skrev ett mail till biskopen i dag. Jag citerar ur biskopens svar:

"Tusen tack för Ditt viktiga inlägg. Just nu håller faktiskt KLN- på att bearbeta delar av Bibel 2000 för vårt nya missale- utifrån just de tankar Du har framfört. Så vi hoppas på en bättre återgivning av Bibelns budskap!"

Top 10 Contributor
Posts 229
Anders Jonsson Posted: 2008-1-25 9:09

 

I katolska kyrkan använder vi oss liturgiskt av Bibel 2000:s översättning till det svenska språket när vi firar ordets liturgi. Ända sedan Bibel 2000 kom så har jag ofta när jag läser Bibeln på egen hand störts av hur många Bibelverser ändrats på ett nästan märkligt sätt jämfört med tidigare översättningar. Ibland tror man inte att det är samma Bibelverser man läser, om man jämför exempelvis 1917 års översättning med Bibel 2000. Jag använder olika Biblar för min personliga Bibelreflektion. Oftast läser jag Folkbibeln, som jag finner som en god översättning.

 

Men detta med Bibel 2000 är något som behöver diskuteras mer. Jag har nu läst en bok som heter ?Hur skall Bibeln översättas?? av Seth Erlandsson. Seth är docent i GT:s exegetik. Jag vill citera Seth:

 

?Det är profeternas/bibeltexternas budskap, tankar, upplevelser, påståenden som skall översättas, inte vad vi tror är möjligt att tänka och säga för vanliga människor i en viss tid. Bibelöversättare, som troget vill förmedla vad Bibeln säger och står för, får inte anpassa texternas innehåll till ?vetenskapens? inomvärldsliga synsätt.?

 

Seth ger i boken många exempel på att Bibel 2000 tar sin utgångspunkt i modern vetenskapssyn på Bibelns tillkomsthistoria. Den synen ger inget utrymme för profetior i GT som får sin verkliga och sakliga uppfyllelse i NT. Den leder till att NT:s tolkning av GT inte kan anses stämma med GT:s ursprungliga innebörd.

 

Detta är väl rätt allvarligt?

 

Vad anser ni om detta?

 

Page 1 of 1 (5 items) | RSS
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren