Fader Rufus Pereira lär ut bön för inre helande och befrielse.

1-5 september höll f Rufus Pereira reträtter för inre helande och befrielse på Marielund. Arrangörer var KKS och Stockholms katolska stift.

F Rufus är katolsk präst och kommer från Bombay, Indien. Då f Rufus i början av 1970-talet kommit i kontakt med Karismatiska förnyelsen reste han på uppdrag av biskoparna runt och gav karismatiska reträtter för prästerna i Indiens olika stift. Människors lidande och behovet av förbön var stort, det var på så sätt han kom in i den tjänst han har idag. Han är anlitad över hela världen, och många biskopar inbjuder honom att hålla kurser för prästerna i deras stift.

F Rufus har tidigare varit i Lettland, inbjuden av landets president som tog detta initiativ efter att ha läst en bok av honom. Efter det aktuella Sverigebesöket fortsatte f Rufus för ett andra besök där för att hålla reträtt för biskopar och präster.

Besöket i Sverige skedde i samarbete med KKS´ samarbetspartners i Finland som han besökte dagarna innan. På Marielund hölls först en reträtt för stiftets präster på 3 dagar. 8 präster deltog, och ytterligare 2 präster var närvarande viss del av reträtten. Därefter höll han en 3-dagarsreträtt för allmänheten med drygt 30 deltagare, främst från Sverige, men några deltagare kom ända från Schweiz.

Reträtten innehöll bra grundläggande undervisning om bön för inre helande och befrielse byggd på biblisk katolsk grund. Frågor såsom den onda maktens natur, hur attackerar satan och varför, och hur når han sitt mål togs upp. F Rufus gick igenom befrielseprocessen, att identifiera problemet, hur man ber, och vad man bör tänka på efteråt. Han betonade vikten av bön för inre helande, och att sådan bön och befrielse kompletterar varandra.

Mässan firades dagligen, man hade sakramental tillbedjan och förbön för inre helande, befrielse och den Helige Andes utgjutande. Under en förbönssession fick alla möjlighet att komma fram för personlig förbön, och många träffade också f Rufus personligen.

Vi lärde oss oerhört mycket under dessa dagar och många deltagare vittnade om djupa erfarenheter av helande och beröring av den helige Ande.

F Rufus förordar balans och varnar för att försöka se demoniska krafter i allt som inträffar, men å andra sidan är det viktigt att vara medveten om det ondas existens. Befrielsetjänsten handlar om medlidande med dem som är ansatta och i nöd, att utöva den tjänst vi alla döpta är kallade till: Att strida för Gudsrikets utbredande i samma anda som vi ber ?fräls oss ifrån ondo? i bönen Fader vår, eller tar avstånd från satan i samband med dopet och doplöftenas förnyelse. Grunden är kärleken: Alla stenhjärtan i vår kyrka skall förvandlas till hjärtan av kött för de lidande människorna omkring oss (jfr Hes 36:26).

Anmärkningsvärt är att f Rufus som sett det mesta över hela världen sade att de lidanden han mött i Europa, också här i Norden, vida överstiger dem han sett i Indien och i andra delar av världen. Det är ett behov som kyrkan har att svara upp till. F Rufus återkommer gärna till Norden för att träffa våra biskopar och präster.

/Bengt Malmgren, sekreterare KKS

[Fler bilder här]

 

Read the complete post at http://www.isidor.se/karismatiskfornyelse/Aktuellt/tabid/397/EntryId/48/Fader-Rufus-Pereira-lar-ut-bon-for-inre-helande-och-befrielse.aspx

Published 2010-9-9 19:05 by KKS nytt