september 2010 - Posts

Följ påvebesöket direkt via webcast

Posted by Bengt Malmgren | 1 comment(s)
Sorterad under:


Följ påvens englandsresa på EWTN

På eftermiddagen firade påven mässa med 100.000 troende i Glaskow, Bellahouston park. I sin predikan talade han bl.a. om evangelisation av kulturen och uppmanade katolikerna att vara förebilder i samhället:

”Evangeliseringen av vår kultur är så mycket viktigare i vår tid, när relativismens diktatur hotar att dölja den oföränderliga sanningen om människans natur, hennes öde och hennes absoluta bästa”. ”Det finns dom som nu försöker utesluta religiös tro från offentliga livet, som vill privatisera det eller framställa det som ett hot mot jämställdhet och frihet. Men religion är i själva verket en garanti för äkta frihet och respekt, vilket leder oss att betrakta varje person som en bror eller en syster. Av detta skäl vädjar jag särskilt till er lekmän, i enlighet med er kallelse och mission vid dopet, att inte endast vara trons förebilder i samhället, men också att argumentera för främjandet av trons vishet och vision i det offentliga rummet.... Dagens samhälle behöver tydliga röster som främjar vår rätt att leva, inte i en djungel av självdestruktiva och godtyckliga friheter, men i ett samhälle som fungerar för medborgarnas sanna välfärd och ger dem vägledning och skydd i inför svaghet och instabilitet. "

Han vände sig särskilt till alla de unga: 

 ”Mina kära unga katoliker i Skottland” sade påven, ”jag uppmanar er att leva liv värda vår Herre och er själva... Det finns många frestelser som ställs inför er varje dag - droger, pengar, sex, pornografi, alkohol - som världen säger till er kan ge er lycka, men dessa saker är destruktiva och splittrande. Det finns bara en sak som varar: kärleken som Jesus Kristus personligen har för var och en av er. Sök honom, känn honom och älska honom, och han kommer att befria er från slaveri under en glittrande men ytlig existens som ofta förslås av dagens samhälle. Ta avstånd från vad som är värdelöst och lär om er egen värdighet som Guds barn...  I dagens evangelietext ber Jesus oss om att be för kallelser: Jag ber om att många av er kommer att kunna lära känna och älska Jesus Kristus och att ni genom detta möte, kommer att anförtro er själva fullkomligt till Gud, i synnerhet de av er som är kallade till prästerskapet och det religiösa livet. Detta är den utmaning som Herren ger till er idag: Kyrkan tillhör nu er!”.

Vatikanradions skandinaviska avd

Efter ett privat möte med drottning Elizabeth II höll påven i  Palace of Holyroodhouse, Edinburg, ett tal till politiska, civila och kyrkliga ledare i Skottland. Han sade bl.a:

"...Even in our own lifetime, we can recall how Britain and her leaders stood against a Nazi tyranny that wished to eradicate God from society and denied our common humanity to many, especially the Jews, who were thought unfit to live. I also recall the regime’s attitude to Christian pastors and religious who spoke the truth in love, opposed the Nazis and paid for that opposition with their lives. "

Påven anknöt till encyklikan Caritas in Veritate: "As we reflect on the sobering lessons of the atheist extremism of the twentieth century, let us never forget how the exclusion of God, religion and virtue from public life leads ultimately to a truncated vision of man and of society and thus to a 'reductive vision of the person and his destiny'' " (Caritas in Veritate, 29).

Läs hela talet här. [Mera på VAtikanradions skandinaviska avd]

Nu ser Englands katoliker fram mot påve Benedikts besök som inleds i nästa vecka. Christina Cooper, utgivare av GoodNews Magazine (Karismatiska förnyelsens tidning) skriver i webbupplagan:
"Påvebesöket  är ett stort tillfälle för evangelisation och katekes, och en kallelse för oss att förbereda oss bra.  Låt oss be:

  • -att den helige Ande skall använda besöket till Guds ära
  • -att påven inspireras att tala Herrens ord till hela den engelska nationen på ett sätt som blir hört
  • -att var och en av oss är lyhörda för Andens ingivelser så att vi kan ta vara på tillfällena som ges att vittna om vår tro
  • -att allt det negativa kan besegras genom kärleken så att Kristus blir upphöjd och ärad."

Påvens besök pågår 16-19 september. Det är första statsbesöket av en påve i England (påven Johannes Paulus II gjorde ett pastoralt besök 1982). Ärkebiskop Koch. ledare för påvliga rådet för kristen enhet säger att besöket också kommer att betyda mycket för ekumeniken med Anglikanska kyrkan. Påve Johannes Paulus II bad tillsammans med ärkebiskopen av Canterbury och de båda gav ut en gemensam deklaration som rörde den fortsatta ekumeniska dialogen mellan Anglikanska kyrkan och Katolska kyrkan. Relationerna har varit varma, säger Koch men säkert kommer det också att finnas svårigheter.Påve Benedikt kommer att möta Ärkebiskopen av Canterbury och tillsamman skall de be framför St Edvard bekännarens (katolsk kung från 1000-talet) skrin.

Och när påven besöker Westminster Hall, den plats där Thomas More fick stå till svars för sin lojalitet mot Rom är det svårt att undgå att reformationens tragiska splittring kommer i fokus.

En höjdpunkt kommer att bli saligförklaringen av kardinal Newman, vilket Koch också tror gagnar de ekumeniska relationerna. Newman konverterade till Katolska kyrkan som han menade inrymde "trons fullhet", men han var också tacksam mot Church of England som hade gett honom så mycket av Guds nåd i hans liv. Kardinal Newmans exempel ger mod åt kristna av alla traditioner att aktivera sig i att genomsyra samhället med evangeliet och skapa ett samhälle som välkomnar och stöder alla dess medborgare. Newman representerar den stora traditionen inom den kristna tron, intellektuell stringens och en föreställningsförmåga som är ett arv från hela det brittiska folket, menar Koch. Koch hoppas att dessa djupare aspekter av påvebesöket  inte skall komma bort i nyhetsbevakningen.

1-5 september höll f Rufus Pereira reträtter för inre helande och befrielse på Marielund. Arrangörer var KKS och Stockholms katolska stift.

F Rufus är katolsk präst och kommer från Bombay, Indien. Då f Rufus i början av 1970-talet kommit i kontakt med Karismatiska förnyelsen reste han på uppdrag av biskoparna runt och gav karismatiska reträtter för prästerna i Indiens olika stift. Människors lidande och behovet av förbön var stort, det var på så sätt han kom in i den tjänst han har idag. Han är anlitad över hela världen, och många biskopar inbjuder honom att hålla kurser för prästerna i deras stift.

F Rufus har tidigare varit i Lettland, inbjuden av landets president som tog detta initiativ efter att ha läst en bok av honom. Efter det aktuella Sverigebesöket fortsatte f Rufus för ett andra besök där för att hålla reträtt för biskopar och präster.

Besöket i Sverige skedde i samarbete med KKS´ samarbetspartners i Finland som han besökte dagarna innan. På Marielund hölls först en reträtt för stiftets präster på 3 dagar. 8 präster deltog, och ytterligare 2 präster var närvarande viss del av reträtten. Därefter höll han en 3-dagarsreträtt för allmänheten med drygt 30 deltagare, främst från Sverige, men några deltagare kom ända från Schweiz.

Reträtten innehöll bra grundläggande undervisning om bön för inre helande och befrielse byggd på biblisk katolsk grund. Frågor såsom den onda maktens natur, hur attackerar satan och varför, och hur når han sitt mål togs upp. F Rufus gick igenom befrielseprocessen, att identifiera problemet, hur man ber, och vad man bör tänka på efteråt. Han betonade vikten av bön för inre helande, och att sådan bön och befrielse kompletterar varandra.

Mässan firades dagligen, man hade sakramental tillbedjan och förbön för inre helande, befrielse och den Helige Andes utgjutande. Under en förbönssession fick alla möjlighet att komma fram för personlig förbön, och många träffade också f Rufus personligen.

Vi lärde oss oerhört mycket under dessa dagar och många deltagare vittnade om djupa erfarenheter av helande och beröring av den helige Ande.

F Rufus förordar balans och varnar för att försöka se demoniska krafter i allt som inträffar, men å andra sidan är det viktigt att vara medveten om det ondas existens. Befrielsetjänsten handlar om medlidande med dem som är ansatta och i nöd, att utöva den tjänst vi alla döpta är kallade till: Att strida för Gudsrikets utbredande i samma anda som vi ber ?fräls oss ifrån ondo? i bönen Fader vår, eller tar avstånd från satan i samband med dopet och doplöftenas förnyelse. Grunden är kärleken: Alla stenhjärtan i vår kyrka skall förvandlas till hjärtan av kött för de lidande människorna omkring oss (jfr Hes 36:26).

Anmärkningsvärt är att f Rufus som sett det mesta över hela världen sade att de lidanden han mött i Europa, också här i Norden, vida överstiger dem han sett i Indien och i andra delar av världen. Det är ett behov som kyrkan har att svara upp till. F Rufus återkommer gärna till Norden för att träffa våra biskopar och präster.

/Bengt Malmgren, sekreterare KKS

[Fler bilder här]