AIDS-expert från Harvard: Påven har rätt att kondomer förvärrar läget.

NRO återger en intervju med Edward C Green,chef för AIDS Prevention Research Project vid Harvard Center for Population and Development Studies.

Påven sade som svar på en fransk reporters fråga där han ombads försvara Katolska kyrkans syn på hur man bekämpar spridningen av AIDS, en syn som enligt den franska reportern "ofta betraktas som orealistisk och ineffektiv":

I would say that this problem of AIDS cannot be overcome with advertising slogans. If the soul is lacking, if Africans do not help one another, the scourge cannot be resolved by distributing condoms; quite the contrary, we risk worsening the problem. The solution can only come through a twofold commitment: firstly, the humanization of sexuality, in other words a spiritual and human renewal bringing a new way of behaving towards one another; and secondly, true friendship, above all with those who are suffering, a readiness — even through personal sacrifice — to be present with those who suffer. And these are the factors that help and bring visible progress.

"Påven har rätt", säger Green till NRO, "eller låt mig bättre säga att den bästa evidensen vi har ger stöd för påvens kommentar." Han betonade att "kondomer har inte visat sig effektiva på en befolkningsnivå" Green tillade:

"Det finns ett återkommande samband som visas i våra bästa studier, innefattande också den USA-finansierade Demographic Health Surveys, mellan större tillgång och användning av kondomer och högre (inte lägre) frekvens av HIV-infektioner. Detta kan delvis bero på ett fenomen kallat riskkompensation, vilket innebär att då någon använder en risk-reducerande teknologi, såsom kondomen, så förlorar man ofta nyttan (reduktionen av smittrisken) genom att det kompenseras av att man tar större risker än vad man skulle ha gjort utan den riskreducerande teknologin...
Jag noterade också att påven angav "monogami" som det bästa enskilda svaret på Afrikas AIDS-problem snarare än abstinens. Den bästa och nyaste empiriska bevisningen visar helt klart att en reduktion av multipla och samtidiga sexuella partners är den effektivaste enskilda beteendeförändringen som kan relateras till reduktion av frekvensen HIV-infektioner (den andra viktiga enskilda faktorn är manlig omskärelse)."

Påven är inte ensam. Fler och fler AIDS-experter håller på att att acceptera dessa fakta, menar Green. De två länder där HIV-epidemin är som mest utbredd, Swaliland och Botswana, har båda inlett kampanjer som avråder från multipla samtidiga sexuella partners och som främjar trohet.

Läs också:

SvD

Published 2009-3-21 7:20 by Bengt Malmgren

Comments

den 21 mars 2009 10:07 by Lars Flemström

# re: AIDS-expert från Harvard: Påven har rätt att kondomer förvärrar läget.

Det räcker med elementära kunskaper i epidemiologi. Det är inget hokus pokus att risken för en epidemi reduceras med färre smittvägar. Ju fler öppna fönster desto större risk för korsdrag. Det är också elementärt. Det handlar egentligen inte om att alla måste leva i monogama äktenskap, utan snarare summan av allting.

I ett månggiftesystem, där man konsekvens avstår från sex utanför äktenskapet är smittrisken mindre än i ett genomsnittligt liberalt system med monogama äktenskap.

C-delen i ABC-metoden är överflödig om A och B fungerar. Och så kan det vara i ett månggiftessystem, men inte i ett havererat månggiftes-system, vilket torde vara situationen på den afrikanska sex- och äktenskapsmarkanden idag.

Om då  landstingets kondomkramare springer på krogen (som de gjorde i våras) och delar ut kondomer, så fungerar kondomerna som isbrytare. Därmed har de fyllt sin funktion och behövs inte längre.

Det är ju hela tiden det inlindade budskapet "Ni har ju ändå sex", och "Låt inte aidsfobin avskräcka er från att ha sex".

Jag gissar att katolska präster, som hör mycket bikt, vet mer om hur det går till i praktiken, än våra svenska landstingstjänstemän.

C talar alltså mot A och B.  

den 21 mars 2009 17:39 by Bengt Malmgren

# re: AIDS-expert från Harvard: Påven har rätt att kondomer förvärrar läget.

Signum-bloggen tillhandahåller en svensk översättning av vad påven faktiskt sade:

Så här svarade påven ordagrant på den franska tv-journalisten Philippe Visseyrias fråga om påvens syn på aids-problematiken i Afrika:

Visseyrias: Ers Helighet, bland de många onda ting som hemsöker Afrika märks särskilt utbredningen av aids. Den katolska kyrkans förhållningssätt till hur och på vad sätt man skulle kunna bekämpa sjukdomen betraktas ofta som orealistiskt och verkningslöst. Kommer Ni att ta upp detta tema under resan?

Benedictus XVI: Jag skulle vilja hävda motsatsen; jag tror att den mest verksamma och i kampen mot aids nu mest etablerade organisationen just är den katolska kyrkan med hennes aktiviteter och olika strukturer. Jag tänker på organisationen Sankt Egidio, som gör så mycket i kampen mot aids, både uppenbart och i det fördolda, jag tänker på alla ordenssystrar som vårdar de sjuka. … Jag skulle vilja påstå att man inte kan övervinna problemet aids endast med reklamslogans. Om själen fattas, om afrikanerna inte hjälper sig själva, så kan detta gissel inte undanröjas genom att man delar ut kondomer. Tvärtom, då kvarstår risken att problemet växer.

Lösningen kan man bara finna med hjälp av ett dubbelt engagemang: för det första en humanisering av sexualiteten, det vill säga en andlig och mänsklig förnyelse, som leder till ett nytt sätt att umgås med varandra; för det andra en sann vänskap också, och framför allt, med dem som lider, en beredskap att vara hos dem även till priset av uppoffringar och personliga försakelser. Detta är de faktorer som kan hjälpa och som också leder till påtagliga framsteg. Därför skulle jag vilja säga, att det handlar om denna vår fördubblade ansträngning att förnya den invärtes människan, att ge henne andlig och mänsklig kraft för ett förhållningssätt som blir riktigt och sant gentemot den egna kroppen och den andres kropp. Det handlar om denna förmåga att lida med den som lider, och att hålla ut i livets prövningar. Det förefaller mig att detta är det riktiga svaret och att kyrkan gör detta och därmed ger ett stort och viktigt bidrag. Vi vill tacka alla som åstadkommer detta.

den 24 mars 2009 08:48 by Lars Flemström

# re: AIDS-expert från Harvard: Påven har rätt att kondomer förvärrar läget.

Det är naturligtvis inte kondomerna i sig som dödar, utan kondompropagandan. Sexuell frihet och aidsbekämpning går inte ihop! Å andra sidan är det inget hokus pokus att en mer traditionell livsstil motverkar smittspridningen. Det är sannolikt just därför som de traditionella livsstilarna har blivit traditionella livsstilar.

För de troende själva är det förklaring nog att den egna, traditionella livsstilen är av Gud. Men hur förklarar de troende i en viss religion, att andra religioners traditionella livsstilar också ger ett skydd? Kan även avgudar ge kloka råd?

Nej, tydligen grundas åtminstone avgudareligionernas traditionella livsstilar på mänsklig erfarenhet av hur man skyddar sig mot epidemier. Enligt vad jag läst, har Katolska kyrkan i Afrika upptäckt att de afrikanska hednareligionerna många tabun på det sexuella området haft en epidemiförebyggande verkan. Kyrkan rekommenderar en återgång till åtminstone en del av de gamla tabuna. Kondomutdelningen talar ett motsatt språk.

I Sverige har vi visserligen inte i modern tid haft tabun i hednisk bemärkelse, men väl moraliska fördömanden av sexuella utsvävningar. RFSU, som är den största kondomgrossisten i Sverige, har under åtminstone 50 år lagt ner stora resusrser på att bekämpa de "tabun" som man anser har funnits och fortfarande finns i Sverige.

Religiösa tabun i traditionella stamsamhällen (Afrika) är alltså empirisk kunskap, med mycket vidskepelse inblandat. Eftersom det är empiri och inte etiologi, står man i stort sett handfallen vid stora sociala förändringar, då den empiriska kunskapen inte längre är relevant.

Ett aids-program i Afrika måste utgå från vetenskapliga studer av smittriskerna i de traditionella stamsamhällena, varför tabuna motverkade epidemier, och hur tabuna ska tillämpas i det moderna samhället (resp varför de inte fungerar i det moderna samhället).

Ett månggiftessystem, där absolut inget sex utanför äktenskapet förekommer, är mer effektivt ur smittskyddssynpunkt, än moderna paräktenskap utan fullständig trohet. Troligen har många afrikanska män ersatt månggiftet med paräktenskap i kombination med många tillfälliga sexuella förbindelser utanför äktenskapet.

Den andra frågan som måste diskuteras är: Vad är en epidemi? Det har vi dålig kunskap om i Sverige. En epidemi är inte en särskild sjukdom eller ens en särskild grupp av sjukdomar. Vilken sjukdom som helst kan bli en epidemi. Det är alltså spridningsmönstret och inte sjukdomens eller virusets klassifikation som avses med begreppet epidemi. Därför skiljer sig epidemibekämpning från sjukdomsbekämpning i allmänhet.

Man kan inte utgå från normal förebyggande vård av enskilda patienter. Det är snarare "samhällskroppen" än de enskilda patienterna som ska botas. Epidemier dehumaniserar.

En enskild person, som gör precis som han blir tillsagd, kan kanske skydda sig med kondom. Hela samhällen kan inte skyddas med kondomer. Jag kommer att tänka på en scen ur filmen doktor Zjivago, där Zjivago bröt loss plankor som ved för att hans familj inte skulle frysa ihjäl. Han avslöjades av en polis som kort konstaterade: "En vedtjuv gör ingenting. Tio tusen vedtjuvar river en stad."  Detta sätt att ställa hela befolkningen mot den enskilda människan stämde inte med den läkaretik som Zjivago hade fått lära sig.

Spridningsmönstret för epidemier kan beräknas matematiskt. Det finns vissa tröskelvärden. Antal smittsamma kontakter o.s.v. Detta förklarar varför livsstilsförändringar är så viktiga. Ingen sexuellt aktiv person kan helt undgå risken att bli smittad. En hel befolkning, som pressar ner sin sexuella aktivitet i genomsnitt under tröskelvärdena, kan slippa en epidemi. Enskilda personer kommer att insjukna och dö, men "samhällskroppen" förblir intakt. Sjukvården kan fortsätta att arbeta normalt, och sätta de enskilda sjuka i centrum.

Från vårt land berättas att smittskyddsläkare för 200 år sedan kommendrade ut militär med skarpladdade vapen för att hejda en epidemi. Soldaternas uppgift var att till varje pris hindra folk att ta farväl av sina döende anhöriga. Bakterier och virus var ännu inte upptäckta. Men empirin. Överheten bar inte svärdet förgäves.  

På den tiden förekom exkommuniceringar även i Svenska kyrkan. Och det var inte bara avstängning från sakramenten, utan också utstötning ur samhället. Också en form av epidemibekämpning. Epidemier dehumaniserar. Idag ber Svenska kyrkan om förlåtelse för inhumana åtgärder i det förgångna, som man har glömt syftet med.

den 5 april 2009 19:54 by Bengts Blogg

# Kondomdiskussionen en strid om påvens skägg.

Jag blir kritiserad från två håll på grund av det ställningstagande jag