mars 2009 - Posts

Den 1 april fattar riksdagen beslut om en könsneutral äktenskapslag, som träder i kraft redan 1 maj. Det står nu helt klart efter att civilutskottet behandlat ärendet en sista gång. KD:s Yvonne Andersson är mycket besviken. Hon menar att de övriga partierna i civilutskottet hindrat en diskussion om alternativ.  – Civilutskottet har varken tillåtit företräde för organisationer eller enskilda att lämna synpunkter på lagförslaget eller sakinformation om alternativa modeller, exempelvis en civil samlevnadsbalk. Inte heller har lagförslaget remissbehandlats.
Det enda viktiga tycks ha varit att få fram ett snabbt beslut, menar Yvonne Andersson.
– Man har agerat med ilfart för att lagen ska vara klar till 1 maj. Det har knappast hänt tidigare att en stor lagändring påbörjats i januari och är klar två månader senare. Att en seriös behandling av frågan hade gett en annan utgång är hon säker på. –Jag är övertygad om att svenska folket vill ha den modell som Kristdemokraterna förespråkar, säger hon, dvs en civilrättslig samlevnadsbalk där man gör en åtskillnad mellan den rättsliga registreringen av äktenskapet och vigselakten.

Gunilla Gomér ny ordförande i Ja till livet röstades i måndags fram som ny ordförande efter Tomas Seidal för organisationen Ja till livet. Hon är sjuksköterska har hon en lång erfarenhet av den verklighet som många unga kvinnor befinner sig i. Hon drömmer om en nollvision i abortsammanhang. Varje år utförs över 35 000 aborter i Sverige. En av fyra graviditeter slutar i en abort, bland tonåringarna fyra av fem. Det är den högsta abortfrekvensen i EU.
En nollvision borde vara lika naturligt i abortsammanhang som i till exempel trafik- och drogkampanjer. Inte minst när det gäller misshandel ser jag ofta reklam för nollvisioner, säger Gunilla Gomér.  Hon vill fortsätta slå hål på många av de myter som florerar om organisationen, som trots många år i motvind ändå har vunnit ett starkt inflytande. Genom att bland annat byta logotype har organisationen förstärkt sitt budskap att de arbetar för både kvinnorna och barnen.
Att Ja till livet fått allt mer medial uppmärksamhet beror, enligt Gomér, på att organisationens åsikter delas av många svenskar. Samtidigt har Ja till livet stora ambitioner när det gäller den fortsatta opinionsbildningen. – Den kommer att breddas, speciellt på internet. Vi vill också ha en ökad kontakt med församlingar och de kristna samfunden.  Jag tror att många församlingar vill hjälpa både de kvinnor som har gjort abort och de som står med en oplanerad graviditet. Läs mera på Världen idags hemsida.

Andra aktörer som verkar i Sverige för att uppmärksamma abortproblematiken är Människorätt åt ofödda (MRO) med Mats Selander som ordförande.  Mats Selander har bl.a. gjort sig känd genom att han menar att vissa kristna församlingar anpassar sig till rådande samhällsnorm och ser inte längre lika allvarligt på aborter som tidigare. Organisationen har utmärkt sig för att visa realistiska bilder på hur aborter gått till, något som ansetts som kontroversiellt av många andra.

Inom Katolska kyrkan finns organisationen Respekt, katolsk rörelse för livet, som tillhandahåller etiska analyser av livsfrågorna såsom abort, fosterdiagnostik mm. Liksom Ja till livet vill man också konkret stödja gravida kvinnor och har en jourtelefon.

Posted by Bengt Malmgren | with no comments

NRO återger en intervju med Edward C Green,chef för AIDS Prevention Research Project vid Harvard Center for Population and Development Studies.

Påven sade som svar på en fransk reporters fråga där han ombads försvara Katolska kyrkans syn på hur man bekämpar spridningen av AIDS, en syn som enligt den franska reportern "ofta betraktas som orealistisk och ineffektiv":

I would say that this problem of AIDS cannot be overcome with advertising slogans. If the soul is lacking, if Africans do not help one another, the scourge cannot be resolved by distributing condoms; quite the contrary, we risk worsening the problem. The solution can only come through a twofold commitment: firstly, the humanization of sexuality, in other words a spiritual and human renewal bringing a new way of behaving towards one another; and secondly, true friendship, above all with those who are suffering, a readiness — even through personal sacrifice — to be present with those who suffer. And these are the factors that help and bring visible progress.

"Påven har rätt", säger Green till NRO, "eller låt mig bättre säga att den bästa evidensen vi har ger stöd för påvens kommentar." Han betonade att "kondomer har inte visat sig effektiva på en befolkningsnivå" Green tillade:

"Det finns ett återkommande samband som visas i våra bästa studier, innefattande också den USA-finansierade Demographic Health Surveys, mellan större tillgång och användning av kondomer och högre (inte lägre) frekvens av HIV-infektioner. Detta kan delvis bero på ett fenomen kallat riskkompensation, vilket innebär att då någon använder en risk-reducerande teknologi, såsom kondomen, så förlorar man ofta nyttan (reduktionen av smittrisken) genom att det kompenseras av att man tar större risker än vad man skulle ha gjort utan den riskreducerande teknologin...
Jag noterade också att påven angav "monogami" som det bästa enskilda svaret på Afrikas AIDS-problem snarare än abstinens. Den bästa och nyaste empiriska bevisningen visar helt klart att en reduktion av multipla och samtidiga sexuella partners är den effektivaste enskilda beteendeförändringen som kan relateras till reduktion av frekvensen HIV-infektioner (den andra viktiga enskilda faktorn är manlig omskärelse)."

Påven är inte ensam. Fler och fler AIDS-experter håller på att att acceptera dessa fakta, menar Green. De två länder där HIV-epidemin är som mest utbredd, Swaliland och Botswana, har båda inlett kampanjer som avråder från multipla samtidiga sexuella partners och som främjar trohet.

Läs också:

SvD

Lördagen den 2 maj 2009 hålls Jesusmanifestationen i Stockholm. Det är för andra året i rad. Förra året kom runt 15.000 människor till den avslutande gudstjänsten i Kungsträdgården.  
Nio torg i innerstaden har varierande program av olika karaktär och innehåll. Vandringar arrangeras från torgen för att ansluta samtidigt i den redan då välfyllda Kungsträdgården där många barn välkomnar med sång.  Kl. 15.00 hålls gemensam gudstjänst i Kungsträdgården med talare som Göran Skytte, Anders Arborelius, Ulf Ekman, Niklas Piensoho, Berit Simonsson m.fl.  Rikligt med sång och musik.
 
Jesusmanifestationen fokuserar på den kristna trons centrum - Jesus Kristus. Temat för år 2009 års manifestation är Johannes evangelium 3:16.
"Ty så älskade Gud världen att Han gav den sin ende Son för att var och en som tror på Honom inte skall gå under utan ha evigt liv".
 
Detaljerat program här.

För löpande uppdateringar, se www.jesusmanifestationen.se För ytterligare information hänvisas till Jesusmanifestationens kansli: jesusmanifestationen@telia.com

LEDNINGSGRUPPEN FÖR JESUSMANIFESTATIONEN 2009
Ledamöter:
Lennart Möller, ordf. - Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
Linda Bergling - Församlingen Arken
Tjebbo van den Eijkof - UMU
Kristina Frisk - Frälsningsarmén
Inga Johansson - Svenska Missionskyrkan
Erik Kennet Pålsson - Katolska kyrkan
Elon Svanell - Pingströrelsen
Hans Weichbrodt - Oasrörelsen,
Gunilla Ågren, sekr. - Pingströrelsen
 Adj. ledamöter:
Hakon Långström - Svenska Kyrkan
Tord Larsson - Agape Sverige