Biskop Anders till Sveriges katoliker med anledning av uppmärksamheten kring SSPX.

Biskop Anders Arborelius har sänt ett meddelande till församlingarna i Stockholms katolska stift med anledning av uppmärksamheten kring SSPX. Meddelandet lästes upp i många församlingar i samband med söndagens mässa. I meddelandet sägs bl.a.

I lördags hävde påven Benedikt XVI exkommunikationen av de fyra biskopar som tillhör Sankt Pius X:s prästbrödraskap som ett första steg på vägen till försoning och full gemenskap för dem som brutit sig loss från Kyrkans enhet. Detta beslut har väckt starka reaktioner över hela världen, inte minst i vårt land, eftersom en av dessa biskopar, Richard Williamson, i ett svenskt TV-program ifrågasatt förintelsen av miljoner judar under Hitler-tiden. Därför är det viktigt att klargöra var Kyrkan står i fråga om antisemitism och främlingsfientlighet och vad hävandet av exkommunikation innebär....
Hävandet av exkommunikationen av de fyra biskoparna i Sankt Pius X:s prästbrödraskap innebär inte att Kyrkan på något sätt kan acceptera det som Richard Williamson har sagt... Påvens gest är en uppmaning till alla som stöder detta prästbrödraskap att gå vidare på vägen ”för att förverkliga den fulla enheten med Kyrkan” som han sade i onsdagens audiens. Det innebär att de måste ”visa prov på äkta trohet och äkta erkännande av påvens och Andra Vatikankonciliets läroämbete och auktoritet”.
Det återstår mycket för att den fulla enheten skall upprättas. Sankt Pius X:s prästbrödraskap är inte godkänt. Deras biskopar har inga befogenheter i den Katolska kyrkan. Deras präster kan inte få tjänst i vårt stift eller någon annanstans i den Katolska kyrkan. Vi kan inte upplåta våra kyrkor för deras mässor, förrän den fulla enheten har kommit till stånd. Vi måste samtidigt hjälpa alla av god vilja som vill söka sig tillbaka till full gemenskap med vår heliga Moder Kyrkan. Men enhet kan inte ske på bekostnad av sanningen. Vi kan aldrig prisge vår tro på människors lika värde. Till sist uppmanar jag er alla enträget att be för den fulla enheten: Herre, sänd ut din helige Ande och gör oss till ett i dig. Amen.

Läs hela meddelandet här.

Published 2009-2-1 19:31 by Bengt Malmgren