februari 2009 - Posts

Tre amerikanska katolska universitet drivna av jesuiter markerar  National Catholic Colleges Week och inledningen av fastetiden med med arrangemang för att fira och lyfta fram sex utanför äktenskapet, pornografi, homosexualitet och olika speciella sexuella böjelser, rapporterar Kardinal Newman-sällskapets hemsida.  Georgetown-universitetet var värd för "Sex Positive Week" där försvarare av pornografi och öppna äktenskap deltog. Loyola-universitetet i Chicago fortsatte sin filmserie "Color of Queer Film". Vid Seattle-universitetet hölls "Transgender Awareness Week".  Läs mera...

Posted by Bengt Malmgren | with no comments

Nu har en del katoliker i USA tröttnat på ledande katolska demokrater i den högsta amerikanska politiken som konsekvent går emot Kyrkans läror i t ex abort och gay-frågan, och som ändå insisterar på att de är katoliker och vill ta emot den heliga kommunionen. En landsomfattande namninsamling anordnas som säger att de troende katolikerna kräver att biskoparna sätter stopp för dessa "namnkatoliker" som för en icke-katolsk politik. I uppropet sägs att det är emot katolsk lära att ge dessa människor kommunion., men flera amerikanska biskopar har inte vågat ta detta steg. Nu kräver alltså de katolska lekmännen ändring på den fronten. De mest kända namnen på denna katolska dissident-lista är representanthusets taleskvinna Nancy Pelosi och vice-president Joe Biden. Nancy Pellosi kommer i morgon att träffa påven. Läs mera...

Posted by Bengt Malmgren | with no comments

Påven har haft ett telefonsamtal med Angela Merkel om den kontroveriselle förintelseförnelaren biskop Williamson. Enligt källor i Vatikanen var samtalet hjärtligt och i en anda av respekt. Man betonade ömsesidigt övertygelsen att "Shoah" (Förintelsen på hebreiska)  representerar en varning för mänskligheten som man aldrig kan glömma. Enligt Reuters kommer påven också att tala till konferensen för judiska ledare i Amerika kommande tisdag om förintelseförnekelse.  Tyska biskopskonferensens orförande har sagt att det finns ingen plats för förintelseförnekelse i katolsk tro.

I TV1´s Godmorgon Sverige intervjuades Ali Fegan, journalisten från Uppdrag granskning som gjorde den världskända intervjun med SSPX-biskopen Richard Williamson, och Vatikan-kännaren författaren Göran Hägg.

Ali Fegan tillbakavisar alla rykten om att man  i förväg skulle ha känt till offentliggörandet av upphävandet av exkommunikationerna och att sändandet av intervjun dagarna innan i själva verket var en iscensatt kupp i samarbete med motståndare till Katolska kyrkan för att ställa Kyrkan i dålig dager. Om jag skulle känt till detta, så skulle vi ha gjort ett helt annat scoop av denna intervju, säger Fegan. Nu var det ett två minuters inslag i ett program som handlade om att Svenska kyrkans församlingar släpper in SSPX i sina kyrkor. 

Göran Hägg tror inte att detta får några negativa konsekvenser på sikt för Katolska kyrkan. Katolska kyrkans och påvens klara avståndstagande från alla former av antisemitism kan ingen betvivla. Att det däremot finns antisemitiska strömningar i folkdjupen är en annan sak, inte heller Katolska kyrkan är förskonad från detta. Uppdrag gransknings program belyser frågeställningen om en organisation som SSPX samlar upp och katalyserar sådana strömningar. Se intervjun här.

Biskop Richard Williamson måste ta tillbaka sina uttalanden där han förnekar Förintelsen. Annars kan han inte vara katolsk biskop. Det kravet framför Vatikanen  skriftligt i ett meddelande från statssekretariatet. I meddelandet sägs också att påven Benedikt XVI inte kände till biskopens förnekande av Förintelsen när han för några dagar sedan hävde den exkommunicering som drabbat Williamson och tre andra biskopar i sällskapet SSPX. En talesman för Vatikanen medger också, enligt BBC News, att man misskött frågan. Kardinal Walter Kasper, som är ansvarig för relationerna mellan Katolska kyrkan och judarna säger att olika delar av administrationen i Vatikanen inte talat tillräckligt mycket med varandra och att man missat att undersöka vilka problem som kunde uppstå när exkommuniceringen hävdes. Läs mera...

I meddelandet som offentliggjordes idag sägs om hävandet av exkommuniceringarna: "Denna hävning av exkommuniceringen har befriat de fyra biskoparna från ett allvarligt kanoniskt straff, men den har inte ändrat på den juridiska situationen av Prästbrödraskapet, som just nu inte åtnjuter något kanoniskt erkännande i den Katolska Kyrkan. Vad gäller de fyra biskoparna, har de inte heller någon kanonisk funktion i kyrkan, även om exkommuniceringen är hävd, och de utövar inte lagligt ett ministerium i kyrkan".

Angående Williamssons uttalande om Förintelsen (Shoa) säger meddelandet:

"De ställningstagande som biskop Williamson tar i förhållande till Shoah är absolut oacceptabla och den Heliga Fadern avsäger sig dem med kraft, som han själv markerade den 28:e februari när han på tal om detta omänskliga folkmord, betonade sin fullkomliga och obestridliga solidaritet med våra bröder, det judiska folket... För att Biskop Williamson ska få tillstånd att utöva sitt biskopsämbete i Kyrkan måste han även offentlig och oåterkalleligt ta avstånd från sina tidigare ställningstaganden om Shoa, åsikter som påven vid exkommuniceringen inte kände till.
Påven ber om alla troendes förböner för att Herren ska upplysa Kyrkans vandring. Må Herdarnas och de troendes engagemang växa, för att stödja Petri Efterföljares känsliga och viktiga mission som ”enhetens beskyddare” i Kyrkan."  [ljudfil, Vatikanradion]

Benedikt XVI lyfter fram kontinuitetens hermeneutik. Tanken att VCII innebar en brytpunkt mellan den pre- och postkonciliära Kyrkan är absurd, sade påvens statsekreterare, Kardinal Tarcisio Bertone  i samband med en konferens där han talade om påveämbetet under Benedikt XVI.

En del håller fast vid tanken att konciliet var en slags "konstitution" som eliminerade giltigheten av en tidigare konstitution och skapade en ny. Men en sådan tanke är absurd eftersom den grundläggande konstitutionen för Kyrkan kommer från Herren själv, sade kardinal Bertone. Han noterade att i konciliets spår har uppstått två motsatta tolkningar: Den ena handlar om brytning och diskontinuitet, den andra handlar om reform och förnyelse av den Kyrka som Herren från början instiftat. Den förstnämnda tolkningen, som ofta omhuldas ofta av media och en del moderna teologer, har lett till förvirring, medan den sistnämnda tolkningen har funnits mera i skymundan men blir allt tydligare och bär mera frukt allteftersom tiden går.

Benedikt XVI har sagt 'nej' till diskontinuitetstolkningen, förklarade kardinal Bertone, och 'ja' till reform- och förnyelsetolkningen så som den utlades av Johannes XXIII vid konciliets öppnande och bekräftades av Paul VI vid anförandet som avslutade konciliet.

Benedikt XVI´s ämbete en pågående process.

Kardinal Bertone betonade att Benedikt XVI´s pontifikat är en pågående process, och att det är alldeles för tidigt att göra upp någon balansräkning ännu. Inte desto mindre, säger han, så har denne påve med grundlighet och pastoral visdom tagit itu med det som konciliet fastslår i Lumen Gentium och Gaudium et Spes om Kyrkans mission.

Kardinalen konstaterar att påven arbetar i enhetens tjänst, - såväl inom Katolska kyrkan, så som i hans brev till katolikerna i Kina, Summorum Pontificum och i hans lyftande av exkommuniceringarna för de fyra lefebvristerna - som i förhållande till andra kristna samfund. Han lyfte fram påvens lugna och tålmodiga dialog med ledarna för de Ortodoxa kyrkorna och övriga samfund och kyrkliga gemenskaper. Ändå insisterar påven på att för att kunna ha en dialog med den moderna tiden, så är det nödvändigt att den kristna tron är fast grundad och inte reducerad till mer eller mindre privat känslosamhet. Påven i sitt ämbete uppfattar den viktiga positionen av en fundamental rationell tro liksom relationen mellan tro och förnuft.

Påven refererar ständigt till Kristus som grund för sitt tänkande och handlande. Som exempel på detta nämnde kardianl Bertone boken "Jesus från Nasaret". I en tidsålder som präglas av publikationer med mot varandra stående synsätt på Jesus, så inbjuder oss Benedikt XVI att lära känna historiens Jesus, så att vi sedan kan möta honom i frälsningens mysterium. Den helige Faderns bok Jesus från Nasaret, säger kardinal Bertone,förmedlar påvens stor aintresse för evangeliernas Jesus, den historiska person som är tillförlitlig och övertygande för alla människor i alla kulturer som närmar sig evangeliet utan förutfattade meningar. Läs mera...

Läs även andra bloggares åsikter om  Läs även andra bloggares åsikter om  Läs även andra bloggares åsikter om  Läs även andra bloggares åsikter om

Biskop Anders Arborelius har sänt ett meddelande till församlingarna i Stockholms katolska stift med anledning av uppmärksamheten kring SSPX. Meddelandet lästes upp i många församlingar i samband med söndagens mässa. I meddelandet sägs bl.a.

I lördags hävde påven Benedikt XVI exkommunikationen av de fyra biskopar som tillhör Sankt Pius X:s prästbrödraskap som ett första steg på vägen till försoning och full gemenskap för dem som brutit sig loss från Kyrkans enhet. Detta beslut har väckt starka reaktioner över hela världen, inte minst i vårt land, eftersom en av dessa biskopar, Richard Williamson, i ett svenskt TV-program ifrågasatt förintelsen av miljoner judar under Hitler-tiden. Därför är det viktigt att klargöra var Kyrkan står i fråga om antisemitism och främlingsfientlighet och vad hävandet av exkommunikation innebär....
Hävandet av exkommunikationen av de fyra biskoparna i Sankt Pius X:s prästbrödraskap innebär inte att Kyrkan på något sätt kan acceptera det som Richard Williamson har sagt... Påvens gest är en uppmaning till alla som stöder detta prästbrödraskap att gå vidare på vägen ”för att förverkliga den fulla enheten med Kyrkan” som han sade i onsdagens audiens. Det innebär att de måste ”visa prov på äkta trohet och äkta erkännande av påvens och Andra Vatikankonciliets läroämbete och auktoritet”.
Det återstår mycket för att den fulla enheten skall upprättas. Sankt Pius X:s prästbrödraskap är inte godkänt. Deras biskopar har inga befogenheter i den Katolska kyrkan. Deras präster kan inte få tjänst i vårt stift eller någon annanstans i den Katolska kyrkan. Vi kan inte upplåta våra kyrkor för deras mässor, förrän den fulla enheten har kommit till stånd. Vi måste samtidigt hjälpa alla av god vilja som vill söka sig tillbaka till full gemenskap med vår heliga Moder Kyrkan. Men enhet kan inte ske på bekostnad av sanningen. Vi kan aldrig prisge vår tro på människors lika värde. Till sist uppmanar jag er alla enträget att be för den fulla enheten: Herre, sänd ut din helige Ande och gör oss till ett i dig. Amen.

Läs hela meddelandet här.