Dialogen katoliker - pingst fortsätter.

Samtal mellan Pingströrelsen och Katolska kyrkan, Stockholms katolska stift har pågått sedan 2003. Efter en inledande fas då gruppens medlemmar lärt känna varandra och sina olika traditioner har frågor tagits upp som relationen mellan bibelsyn och tradition, synen på Jungfru Maria och helgonen, äktenskapet, eskatologi, enheten och ämbetet, den apostoliska successionen och den helige Ande. Den 25 nov träffades samtalsgruppen igen i katolska kyrkan i Järfälla.

Samtalsdelegationen består av:

från Pingst: redaktör Olof Djurfeldt, pastor Peter Halldorf, pastor Sten-Gunnar Hedin, pastor Dan Salomonsson, pastor Ingrid Svanell, pastor Uno Solinger och pastor David Sundström; tidigare har Beryl Lindeman funnits med;

från Stockholms katolska stift: Biskop Anders Arborelius ocd, överläkare Michael Alvarsson, p. Fredrik Emanuelson omi, universitetslektor Jonas Holmstrand, diakon Erik Kennet Pålsson och Sr. Veronica Tournier op. I inledningen fanns också biskop William Kenney cp och p. Henrik Roelvink ofm med.

Efter tisdagens möte offentliggjordes ett gemensamt uttalande. Där kan man bl.a. läsa:

"I sorgen över den splittring som alltför ofta råder mellan olika kristna vill vi vara öppna för den enhet och den gemenskap som bara Gud själv kan ge åt sitt folk. Det är en glädje att inse hur mycket vi tillsammans håller för sant och gemensamt kan stå för inför världen.

Mellan pingstvänner och katoliker har det länge varit stora motsättningar. Internationellt – men också i Sverige - växte kontakter fram i spåren av den karismatiska rörelse som från 1960-talet och framåt djupt påverkade många katoliker. För första gången möttes pingstvänner och katoliker i karismatiska konferenser. En Andens ekumenik började spira när båda parter kände igen varandras erfarenheter.

Internationellt ledde detta också till en dialog mellan katolska kyrkan och inflytelserika pingstvänner, en dialog som ännu pågår. I Sverige har inte minst den växande sekulariseringen av samhälle och kultur skapat en bredare gemenskap mellan dem som vill stå för kristna värderingar i samhällslivet. När vår dialog började fanns det också ett behov av att tillsammans få utbyta tankar om hur det påverkar en kyrka eller en kristen rörelse att leva som minoritet vid sidan om större samfund/kyrkor. Evangeliska kristnas
situation i dominerande katolska länder kan påminna om den romersk-katolska kyrkans situation i ett lutherskt land som Sverige.

När vi nu avslutar den första fasen av våra samtal gläder vi oss åt att vi har fått lära känna varandra mer på djupet. Vi har tillsammans fördjupat oss i många av de frågor som förenar oss, men också i många frågor där vi ännu står långt ifrån varandra... Dialogen har väsentligen bottnat i bibelordet. Tack vare våra samtal har vi haft möjlighet att både få berätta för varandra med egna ord varifrån vi kommer och vad vi menar. Vi har också i det förtroende som nu råder i samtalen kunnat ställa kritiska frågor om varandras olika tolkningar."

Enligt tidningen Dagen finns också kritiska röster till dialogen ute bland folk, speciellt inom pingsrörelsen. Man är rädd att det blir en ensidig påverkan från Katolska kyrkan och att det är viktigt att Katolska kyrkan också kan lära sig något av pingströrelsen.
Biskop Anders Arborelius säger till tidningen Dagen: "vi får tro att den helige Ande driver oss för att Kristi kyrkas fulla skönhet ska stråla fram. Då behövs alla aspekter med från de olika trosinriktningarna". Gruppen träffas nästa gång i april 2009, och då är temat andedopet.