Published by

Comments

den 29 mars 2007 14:06 by Bengts Blogg

# Andefattigt snömos om Katolska kyrkan.

Att Amanda Peralto är en påvehatare blir tydligt i hennes artikel i DN, "Inkvisitorn". Så mycket mera

den 10 augusti 2007 22:26 by Lars Flemstrom

# re: Kaldéiskt centrum i Södertälje

Jaha, nu är Katolska stiftet på gång igen och ska bygga en ny kyrka i Sverige, denna gång i Södertälje.

Våra inhemska katolska kyrkor från medeltiden duger alltså inte. Nu är det de katolskt kristna från Irak som behöver kyrkor. De behöver tydligen präster också. Hur ska den ekvationen gå ihop? Det där med evangelisation bland den svenska ursprungsbefolkningen får väl läggas på hylllan? Internationellt bekymrar man sig övr att det fornkristna arvet i Irak går förlorat, och kyrkorna görs om till moskéer. Ska futuristiska "S:t Pauls Chatedral" i Gävle stå modell för de nya kaldéiska kyrkorna i Sverige?

Personligen tror jag att det kaldeiska religionsarvet har betydligt större chans att överleva i en riktig kyrka! Det kommer i framtiden att framstå som en historiens ironi att irakiska kyrkor gjorts om till moskéer sedan de kristna lämnat landet, samtidigt som svenska kyrkor gjorts om till moskéer sedan de kristna från Irak kommit till Sverige, och byggt "kyrkor" som ser ut som kommunfullmäktigesalar!

Standarinvändningen lyder som följer: Invandrarna bosätter sig i storstadsområdena, medan de övertaliga kyrkorna, från den katolska tiden, finns i glesbygderna.

Svar: Det som var glesbygd, ja!

De invandrartäta förorterna ligger i det som var glesbygd ännu för 50 år sedan. Typisk glesbygd var då Botkyrka och Täby. I de s k skolgslänen finns knappast någon kyrka från medeltiden. De flesta är faktiskt byggda under 1800-talet. Här finns de fattiga Svk-församlingarna, som snart måste sälja sina kyrkor:

1) Storstädernas innerstadsförsamlingar, med litet invånarantal p g a kontoriseringen av stadskärnorna.

2) Storstädernas invandrartäta förorter, där en minoritet av befolkningen är medlemmar i Svenska kyrkan.

3) Den uppodlade landsbygd kring storstäderna, som ännu inte nåtts av storstadstillväxten, men har drabbats av kraftig utflyttning pga jordbrukets mekanisering. Här ligger de medlemsmässigt minsta Svk-socknarna och har finns landets flesta medeltidskyrkor.

Varken medlemsavgifterna eller utjämningsfonden rika - fattiga församlingar inom Svk räcker för underhåll och drift av dessa kyrkor. Staten måste skjuta till pengar! Om jag inte missminner mig kostar bevarandet av dessa - ursprungligen katolska kyrkor - de svenska skattebetalarna mer än katolska stiftets hela budget!

Argumentet att katolska stiftet "inte har råd" att ta anvar för en del av medeltidskyrkorna godtas inte! Varför inte  göra en "deal" med Riksantikvarieämbetet om kulturvårdsanslaget? Det är bättre att de bättre att våra gamla kyrkor används som kyrkor av kristna flyktingar och invandrare, som tar ansvar för kyrkorna, än att de står tomma som museiföremål!

den 17 augusti 2007 00:52 by Anders Jonsson

# re: Professor vill tysta Katolska kyrkan i Spannien

Detta hot från världens ande, är inget att frukta.

http://www.varldenidag.se/ArticlePages/200708/16/20070816154904_707/20070816154904_707.dbp.asp

Tvärtom skall biskoparna i Spanien ha en eloge för sitt arbete mot den okristliga spanska socialistregimen.

Vad som däremot är värre, är när kyrkan hotas innifrån, av avfälliga herdar. Ett sådan exempel kan vi finna när en katolsk biskop i Holland menar att katoliker borde tillbe Gud under namnet Allah, som en gest till muslimerna.

Läs artikeln: http://www.cwnews.com/news/viewstory.cfm?recnum=52928

Jag hoppas att denne biskop, som även tidigare enligt artikeln gjort sej skyldig till anti-katolsk undervisning, exkommuniceras som ett varnade exempel.

Stackars katoliker som lever under denne biskops ledarskap.

Tacka Gud för biskop Anders och alla andra goda herdar, och be vaje dag för påven Benedictus XVI, denna klippa i tron.

den 17 augusti 2007 01:04 by Lars Flemstrom

# re: Professor vill tysta Katolska kyrkan i Spannien

Från de ogudaktiga får man ibland höra sanningar, som inte ens kyrkan själv vågar uttala. Nu anklagas alltså kyrkan för att tro att den står för "överlägsna sanningar"...

Om det traditionella kristna budskapet åsyftas, så stämmer det ju precis. Kyrkans självförståelse...

den 1 september 2007 22:33 by Bengt Malmgren

# re: Alltfler krav på Gustaf von Essens avgång från uppdraget med Caritas inom Stockholms katolska stift.

Ilona Sz Waldau, kommunalpolitiker (v) i Uppsala noterar på sin blogg att GvE är borta mycket från sin heltidstjänst som politiker i Uppsala och oroar sig för att Uppsalaborna får betala hans "ideella" arbete med Caritas uppbyggnad.

Hon skriver:

Hur mycket von Essen kommer att vara borta från sitt heltidsuppdrag som politiker i Uppsala har vi ju ingen aning om men till Dagen säger att han om sitt nya uppdrag för Caritas att han blir en sorts arbetande styrelseordförande som ska motta och utveckla den nya organisationen. Uppdraget är ideellt. Ideellt och ideellt, i mina ögon verkar det som om skattebetalarna i Uppsala ska betala uppbyggnaden av Caritas organisation. Läs mera

den 15 september 2007 08:41 by Bengts Blogg

# Caritas Sverige våren 2007: Fakta kring ordförandens betalningsanmärkningar och kontakten med Stiftelsen för insamlingskontroll.

Hösten 2006: Gustaf von Essen utses till ny ordförande i Caritas Sverige . Början av januari 2007: Stiftelsen...

den 16 september 2007 09:15 by Bengts Blogg

# Stockholms katolska stift: Förtroendeklyfta mellan vilka?

Caritas-affären har fört det goda med sig att man börjat prata öppet om saker som tidigare inte pratades

den 22 september 2007 09:10 by Nyheter om kyrka kultur samhälle

# Pressansvarig på Stockholms katolska stift: Det var stiftledningen, inte von Essen som fattade beslutet att inte informera Caritas styrelse.

I ett debattinlägg i Upsala Nya Tidning 21 september skriver Maria Hasselgren, pressansvarig på stiftet

den 25 september 2007 12:08 by Lars Flemstrom

# re: Stiftelsen för insamlingskontroll: Vi rekommenderar aldrig att söka dispens för styrelseledamöters betalningsanmärkningar.

von Essen har ju faktiskt inte begått något brott. Han har väldigt många uppdrag, inom både kyrkan och politiken. Det finns ingen reglerad arbetstid för politiker, och det är lätt att köra slut på sig själv, och göra missar i privatlivet. Man vill ju inte missköta sina politiska uppdrag.

Stiftelsen för insamlingskontroll borde ändra sina regler. Vi har alltså två olika frågor: dels att man borde följt gällande regler och inte undanhållit information från styrelsen, och dels frågan om reglerna i sig är rättfärdiga.

Det finns en otäck tendens till inrättandet av "privatdomstolar" i vårt samhälle, samt användning av offentliga register till andra ändamål än avsett. För hundra år sedan fanns i strafflagen en brottspåföljd, som kallades "förlust av medborgerligt förtroende". Det finns exempel på en mängd områden att denna brottspåföljd återinföres bakvägen, utan att utdömas av domstol.

Det är t ex självklart att pedofiler inte ska få arbete med barn och undomar direkt efter frigivningen från straffet, men denna extra påföljd borde utdömas av domstol, och inte genom krav på utdrag ur belastningsregistret.

Ett annat exempel är att varken imamer, som predikar hat och våld mot den infödda befolkningen, eller utländska nazister som hetsar till våld mot exempelvis invandrare, får utvisas. Det sker i andra EU-länder med stöd av Europakonventionens art 17.

I stället har svenska riksdagsledamöter, bl a Alf Svensson, kd, överlåtit denna rättsskipning till "privatdomstolar", d v s media. Dessa utpekar på ett fullständigt rättsosäkert sätt vissa folkvalda politiker (mest sd) som odemokratiska, och överlåter åt kriminella gäng att verkställa straffet genom olaga hot och misshandel. Eller, som i fallet von Essen, diskriminerar en endskild person och förklarar honom olämplig för vissa uppdrag.

Sveriges riksdag vågar alltså inte införa formella och lagliga inskränkningar, med stöd av Europakonventionens art 17, av de medborgerliga rättigheterna i syfte att skydda demokratin och andras medborgerliga rättigheter, utan släpper loss kriminella gäng i värsta bananrepublik-stil, alternativt tillåter diskriminering av enskilda personer, utan att dessa fått möjlighet att försvara sin heder inför domstol.

Utmärkande gör dessa "privatddomstolar" är att de är allmänna, och inte endast övervakar de egna medlemmarnas efterlevnad av reglerna i en viss organisation. I detta fall har stiftelsen för insamlingskontroll tagit sig friheten att bestämma att en enskild person inte får vara ordförande i Caritas, i stället för att fråga vilka åtgärder Caritas har vidtagit för att garantera säkerheten.

von Essens lämplighet som styrelseordf för Caritas undandrar sig fullständigt min förmåga till bedömning, men stiftledningens agerande kan ifrågasättas. Men så även det svenska systemet med "privatdomstolar", som missbrukar offentliga register eller dömer efter sina egna privata lagar.

Är detta en yttersta konsekvens av den svenska rättspositivismen, som säger att det finns ingen högre rätt än statens (d v s de statsbärande partiernas) politiska viljeinriktning, vilket strider mot den katolska rättsfilosofin?

den 25 september 2007 13:16 by Bengt Malmgren

# re: Stiftelsen för insamlingskontroll: Vi rekommenderar aldrig att söka dispens för styrelseledamöters betalningsanmärkningar.

Svar till Lars:

Tack för dina reflektioner. Jag håller med dig om att det inte är en bra utveckling om media utvecklas till privatdomstolar, vi har ju sett alltför många exempel på hur politiker granskas utan och innan, och att det ibland inte finns några proportionen mellan (det lilla) felsteg som begåtts och det enorma mediadrev det kan leda till.

Angående SFI skriver du: "I detta fall har stiftelsen för insamlingskontroll tagit sig friheten att bestämma att en enskild person inte får vara ordförande i Caritas". Så kan man inte beskriva saken. Tjänstemännen på stiftelsen tog sig inga friheter, utan de tillämpade de mycket klara regler som finns för stiftelsen. Att ändra reglerna är en större fråga som i så fall de som står bakom stiftelsen måste ta ställning till.

den 25 september 2007 14:56 by Lars Flemstrom

# re: Stiftelsen för insamlingskontroll: Vi rekommenderar aldrig att söka dispens för styrelseledamöters betalningsanmärkningar.

Jag har naturligtvis inte kritiserat tjänstemän på SFI, för att de har följt gällande regler. Men jag reagerar mot att en icke-kriminell person behandlas som en potentiell brottsling. Om dessa regler över huvud taget ska behållas, borde det åtminstone finnas möjlighet till dispens.

Men dessa regler är ett slag i luften. Betalningsregistet är ju till för att varna långivare, så att man inte beviljar nya lån, till den som inte klarar av att betala lån som han redan har. Detta är ju helt ovidkommande. Caritas styrelseordf är ju inte personligen, med sina privata tillgångar, ansvarig för Caritas ekonomi, utan det handlar om att förebygga brott. Det brottsförebyggande arbetet får inte gå ut över oskyldiga. Offentliga resister ska inte missbrukas, genom att användas till andra ändamål än avsett.

Det är inte fel, om personer som är dömda för ekonomisk brottslighet, under en viss "karenstid" efter avtjänat straff hindras att arbeta i finansiell verksamhet. Men då ska man ha ett särsksilt register för det - och "yrkesförbudet" ska utdömas av en offentlig myndighet (domstol), med rätt för den enskilda att överklaga.

den 28 september 2007 19:10 by Lars Flemstrom

# re: Tidigare ledamot i Caritas Sveriges styrelse: Stiftsledningens oro borde gällt den bristande insynen och demokratin i styrelsen.

Trots sin "litenhet" , har katolska kyrkan vuxit enormt genom de senaste årtionenas "massinvandring", varför troligen "kostymen har blivit för trång". Jag tror att det behövs ett tydligare mandat för lekmanna-nivån i kyrkan, och den svenska föreningsmodellen får ett starkare genomslag. Annars är det risk för ständiga konflikter.  

den 18 oktober 2007 09:07 by Bengts Blogg

# Ta itu med stiftsledningens inre problem och sluta upp med att utse externa syndabockar.

Msgr Biletic säger i en intervju i KM att det var på rekommendation av tjänsteman på Stiftelsen för insamlingskontroll

den 25 oktober 2007 00:20 by Anonymous

# re: Jan Myrdal stöder äktenskapets nuvarande juridiska form: "Kalla mig gärna heteronormativ".

Jag har lite svårt att hänga med i det långa resonemanget kring det juridiska faderskapet. Myrdal skriver:

Föräldrabalkens första paragraf lyder: ?Är vid barnets födelse modern gift, skall mannen i äktenskapet anses som barnets fader.?

Vad menar Myrdal? Menar han att de (i Sverige) genom inseminering (av lesbiska par) tillkomna barn, helt och hållet fråntas sin rätt till en juridisk fader? För att förstå detta måste man ju veta vilken rätt dessa barn har i dag?  Som jag förstår det så blir de i dag till, på ett planerat sätt, helt utan juridisk fader - eller?

I DAG SÄGER svensk lag att samhället inte får hjälpa ensamstående att skaffa barn själva. Däremot har lesbiska par rätt till insemination i Sverige. Den sker då med öppna svenska donatorer, vilket innebär att barnen vid 18 års ålder har rätt att söka information om sin donator.  

Anette, Linköping
den 26 oktober 2007 17:14 by Anders Jonsson

# re: Könsneutral äktenskapslag: Lättsinnigt experimenterande med en hel generation barn.

Problemet är att den politska makten har flyttat fokus, på det sättet att det som är gott och sant, gör man till något extremt och hotande. Sålunda är alla som hävdar äktenskapet och mamma-pappa-barn- normen extrema och fanatiker. För en vecka sedan anklagade en FN-tjänsteman katolska kyrkan för spridandet av Aids. Tidigare denna månad så hade transvestiter utklädda till katolska nunnor manifestationer i San Fransisco. Man insisterade på att ta emot den heliga kommunionen utklädda till "drag-queens".

Det är poltiskt legitimt att driva med och även håna den katolska kyrkan på ett sätt som knappast tolereras mot någon annan grupp i samhället.

Taktiken att degradera katolskt kristna och göra dem till objekt för åtlöje och förolämpningar är inte utan historisk parallell. Den är lika gammal som kyrkan själv.

Det antika Roms politiska styre anklagade de tidiga kristna för : "odium humani generis" (hat mot mänskligheten) när de arresterade dem. Det är på samma sätt man nu försöker anklaga katoliker för att skapa ett "klimat av hat", då kyrkan inte kan acceptera t ex abort och homoäktenskap.

Historiskt kan vi se detsamma i antikens Rom där det fanns en korrelation mellan fientlighet mot den tidiga kyrkan och den moraliska nedgången av det Romerska imperiet. Romarna ville helt enkelt inte höra från de kristna som då som nu opponerade sig mot kränkningar av människovärdet, t ex abort och dödandet av nyfödda oönskade barn. Det romerska imperiets nihilistiska och hedonistiska kultur hotades av de kristnas vittnesbörd och livsstil.

Den katolska positionen är klar: Vi står i opposition mot hatet mot det mänskliga livet. Det är sprunget ur en kärlek till människans värdighet..till deras personlighet, deras kroppar och deras familjer. Det yttrycker vårt hopp om att alla män och kvinnor och barn skall få uppleva en autentisk frihet som även tjänar det allmännas bästa.

Fientlighet mot kristen tro och särskilt mot katolicismen är på frammarsch. Men, katoliker får inte böja sig när vi konfronteras med dem som vill tysta oss. Vårt budskap är inte vårt eget. Budskapet gäller hela världen och det är Kristi budskap.
den 22 januari 2008 07:27 by Bengts Blogg

# Reinfeldt leder inte landet utan förleder.

Sverige har inte längre någon ledning. Var är handlingskraften och samarbetsförmågan hos den stolta kvartett

den 9 mars 2008 20:29 by Bengt Malmgren

# re: Ulf Ekman och Christer Sturmark i upplyftande debatt.

den 23 mars 2008 14:01 by Anders Jonsson

# re: Protester i Gävle mot mord på ärkebiskop

Det är bra och viktigt att lyfta fram sanningen om Guds barmhärtighet och nåd, såsom katolikerna gör med denna manifestation. Det är så lätt att uppmuntra till hat och hämnd, men Kristi kors och uppståndelse visar på en annan väg. Att älska sina fiender uppmanade Herren sina efterföljare. Om kidnapparna som dödade biskop Panlos Faraj Rakko trodde att dom skulle skada de kristna i Irak genom sitt agerande,så trodde de fel. Alla fria människor som tänker själva inser nu att kidnapparna har fel, och biskop Panlos Faraj Rakko har rätt. Det finns rättfärdighet och sanning, i Jesus Kristus, och det finns ett hopp och en uppståndelse, för dem som gör Kristi vilja, såsom biskop Panlos Faraj Rakko gjorde.

den 24 mars 2008 00:08 by Anette i Linköping

# re: Protester i Gävle mot mord på ärkebiskop

Herre Jesus Kristus , förbarma dig!

www.dagen.se/.../Article.aspx

Herre Jesus Kristus , förbarma dig!  Hjälp oss, att vara trogna med, att be för våra lidande bröder och systrar i Irak. Herre Jesus Kristus , förbarma dig!

Låt alla kristna Irakier i Sverige få uppehållstillstånd!

den 27 april 2008 22:30 by Gabriella

# re: Fotbollen bygger broar bland Sveriges unga katoliker

Vad roligt att vi blev uppmärksammade på det här sättet! Hoppas vi ses på nästa turnering!

Pax!

den 23 maj 2008 18:10 by Anders Jonsson

# re: Katolsk kyrkoherde doktorerar i Uppsala.

Grattis pater Damian, vår kyrkoherde!!

den 10 juni 2008 17:56 by D

# re: Nydala kloster återinvigt 6 juni.

Nja, nu har du nog fått till det litet fel. Gustav Vasa är skyldig till mycket, inklusive indragningen av klostret, men dränkningen av abboten och ett antal munkar var det faktiskt Kristian Tyrann som stod för, och det skedde redan 1521 inte -29.

Sedan får du ursäkta om jag är litet petig, men jag har just varit på Dagen om germanismer i samband med ordensnamn, så jag kan inte låta bli att notera att även du är väldigt inkonsekvent: "cistersienser-klostret" men "cisterciensorden", "benediktinerkloster" men "benediktinsystrar"... "-er-" är alltså en germanism. På ren korrekt svenska skall det vara utan "-er-".

Men visst är det roligt att Nydala är befolkat igen!

den 14 juni 2008 14:49 by Lars Flemström

# re: Nydala kloster återinvigt 6 juni.

Bengt, efter allt som skrivits om Nydala kloster bl a på detta forum, förstår jag inte hur du kan skriva att Nydala blev offer för "Gustav Wasas härjningar mot klostren".

Det hade ju varit direkt dum av Gustav att ge sig på Nydala, efter den PR som Kristian Tyranns härjningar i bl a Nydala givit åt hans eget krig mot denne brutala massmördare. Det är häpnadsväckande att (på en anna blogg) läsa att katoliker jämför Gusta Vasa med Pol Pot, samtidigt som de försvarar den verklige tyranannen. Vilket skändlig massmördare Kristian var har beskrivits av den svensk-katolska titulärärkebiskopen Olaus Magnus "Historia om den nordiska folken", utgiven i Rom 1555.

Jag hoppades att återinvigningen av Nydala kloster, som var det ENDA av de medeltida klostren som INTE i nämvärd grad härjades av den svenska statsmakten, skulle bli en symbol för försoning mellan katolska kyrkan och den fortfarande existerande stat, som grundades av Gustav Vasa.

Under den återstående katolska tiden fick abboten Arvid Martyren, som alltså mördades av Kristian Tyrann för sin vägran att utspisa den danska hären på väg till Stockholms blodbad, en helgonliknande status i Sverige.

den 14 juni 2008 19:01 by Bengt Malmgren

# re: Nydala kloster återinvigt 6 juni.

Till Lars F: OK du är den andre som påpekar mitt sakfel. Jag uppdaterar posten så att det blir rätt. Det var enl en annan kommentator den danske kungen och inte Gustav Vasa som var skyldig i detta fall.

den 5 september 2008 09:04 by Kristina

# re: Planering för Jesusmanifestationen 2009 i full gång.

Ord från Stanley Sjöberg i tidningen dagen om Jesusmanifestationen 2009:

den ekumeniska familjen, Kyrkofamiljer, Det ekumeniska arbetet, försoningssamtal. Kyrkoenhet, ekumeniska genombrottet, kristna enhetsfronten´, mångfald av uttryck, andlig trygghet, Vi möttes i samverkan, alla större kyrkofamiljer, kyrkosammanhang, de olika samfunden, ömsesidig förlåtelse och förståelse mellan olika traditioner, Det ekumeniska arbetet måste fortsätta.

Fina ord! Men - vad betyder dessa ord och vad står bakom? Jämför med orden och andan i SKR:s manifest: http://www.skr.org/

ÄR DETTA SANKTIONERAT FRÅN OVAN?

den 6 september 2008 11:47 by Bengt Malmgren

# re: Planering för Jesusmanifestationen 2009 i full gång.

Svar till Kristina: Jag har kommenterat din fråga på min blogg. Se: www.katolsktfonster.se/.../8156.aspx /mvh Bengt Malmgren

den 30 september 2008 12:09 by Emanuel Toppo

# re: Förföljelserna mot kristna i Orissa, Indien, fortsätter.

Se de här hemsidorna för mer information

www.cbcisite.com

www.asianews.it

www.ranjesu.org

www.ranchiarchdiocese.org

www.vikasmaitri.org

www.joharadivasi.org

www.chotanagpurinus.org

www.tribalzon.net

www.kurux.com

Förföljeserna mot kristna i Orissa hade startat redan under jul natten och Laxmannanda Saraswati var orsaken eller huvud person.

Förföljeserna mot tribal kristna i chotanagpur område (Jharkhand, Chhattisgarh, Orissa) har pågått mer än 100 år.

den 7 oktober 2008 09:57 by Tehå

# re: Påven: Bibelordet ett frö som kommer att bära rik frukt.

Intressant att man lyfter fram betydelsen av bibelläsning. Tyvärr finns inte mycket av det kvar i svenska hem. Hur mycket skulle inte förbättras vid aktiv bibelläsning och efterlevnad av detta - Psalm 1:1-3

den 28 oktober 2008 13:30 by Lars Flemström

# re: Hägglund och Reinfeldt i chicken raise om äktenskapsfrågan.

"I somras talade KD-ledaren Göran Hägglund om tänkbara kompromisser. En handlade om en ny samlevnadsbalk där äktenskapslagstiftning och partnerskapslag samlades. En annan var att införa  civiläktenskap utan vigselrätt för kyrkorna."

En kristdemokratisk partiledare, som går i RFSU:s" ledband och vill avlöva kyrkvigseln, göra den till en juridisk nullitet

En kristdemokratisk partiledare, som kör över Sveriges största religiösa samfund, Svenska kyrkan med över 7 miljoner medlemmar - och dessutom kör han över världens största religiösa samfun: I sitt remissvar har det katolska stiftet i Sverige skrivit att man förordar nuvarande ordning! Om homoäktenskapen ändå införs förordar stiftet att de religiösa samfundens vigselrätt behålls utan vigselplikt för de religiösa vigselförrättarna. Denna linje stöds av sex riksdagspartier. Endast kd trilskas.

Lennart Sacrédeus, kd, har dock i en egen motion föreslagit att homoäktenskapen ska kallas "partnerskap". Ordet "registerat" slopas alltså. Det enda förnuftiga som kommit från kd.

I allt överig är kd ett stalinistiskt parti, som vill göra religionen till en privatsak. Det som sker i kyrkan ska inte ha någon betydelse utanför kyrkan.

Nästa steg kommer att bli att dopets juridiska verkningar avskaffas: kyrkorna kommer att fråntas rätten att ta in medlemsavgiften med hjälp av Skatteverket. Religionen är ju en privatsak!!!

Men då kommer väll Hägglund att utkämpa en låtsaskamp för att ge de religiösa samfunden ensamrätt till ordet "skatt"?

den 29 oktober 2008 13:09 by Lars Flemström

# re: Hägglund och Reinfeldt i chicken raise om äktenskapsfrågan.

Hela äktenskapsdebatten präglas av en stor okunnighet om rättsläget. Jag är visserligen inte docent i juridik eller något sådant, men är dock nämndeman vid en domstol och har goda juridiska kunskaper. Vilket prov visar. Jag har under flera år diskuterat kyrkvigselns juridiska aspekter, och har då bedrivit en viss "research" i frågan.

Men ingen är intresserad, utan tuffar på och ska avskaffa äktenskapet som juridisk institution, för att kunna säga till homosarna: Tji fick ni, ni kan fortfarande inte ingåt äktenskap, för det finns inga äktenskap längre!

Så här står det Katolska kyrkans remissvar:

"Enligt den katolska tron är äktenskapet mellan döpta personer ett sakrament. Den beståndsdel som konstituerar äktenskapet är det ömsesidiga och fullständiga samtycket mellan brud och brudgum till att ingå äktenskap. Det är alltså makarna själva som ger varandra äktenskapets sakrament när de i vigselakten ger uttryck för sitt samtycke. Prästen eller diakonen som assisterar vid vigseln tar emot brudparets samtycke i Kyrkans namn och ger Kyrkans välsignelse."

I Äktenskapsbalken 4 kap 2 § står:

"Vid vigseln skall kvinnan och mannen samtidigt vara närvarande. De skall var för sig på fråga av vigselförrättaren ge till känna att de samtycker till äktenskapet. Vigselförrättaren skall därefter förklara att de är makar.

  Har det inte gått till så som anges i första stycket eller var vigselförrättaren inte behörig att förrätta vigsel, är förrättningen ogiltig som vigsel."

Dessa båda citat visar klart vad som konstituerar äktenskapet som ett sakrament och vad som konstituerar äktenskapet som ett rättsförhållande. Vari ligger myndighetsutövningen i detta? Jo, såsom statens representant mottar prästen parets samtycke och förklarar dem som makar. Endast detta!

En präst, som inte är en statskyrkopräst (och sådana finns inte längre i Sverige) bedriver inte myndighetsutövning, när han vägrar viga ett par som inte uppfyller kyrkans krav för att ingå äktenskap. Ska detta vara så svårt att förstå?

Argumentet att en präst som vägrar viga ett par, som enligt statens lag har rätt, att gifta sig, bryter mot grundlagens bestämmelser om att "domstolar och förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen ska beakta allas likhet inför lagen", faller därmed platt till marken. En präst, som vägrar, fullgör ingen uppgift inom offentlig förvaltning. Prästen går in i och går ut ur myndighetsrollen under själva vigselakten. Ska det vara så svårt att förstå?

Katolska kyrkan är ingen myndighet. Svenska kyrkan är ej längre en myndighet. Medan Svenska kyrkan var en myndighet, fanns under åren 1975 - 1999 en särskild lag, som befriade enskilda präster från plikten att viga frånskiljda. Tror någon på fullt allvar att den lagen stred mot grundlagens bestämmelser om likhet inför lagen? Eftersom Svk då var en myndighet måste Svk skaffa fram en annan präst. Idag har även Svk som helhet rätt att vägra viga dem som inte uppfyller kyrkans krav för att ingå äktenskap. DÄRFÖR har den särskilda vägrar-lagen avskaffats. Ska det vara så svårt att förstå?

Vilken slutsats kan man dra av detta? Att den juridiskt giltiga vigselrätten är något som man ska kämpa för, och inte bara ge upp. Skulle mot förmodan präster tvingas viga par, som inte uppfyller kyrkans krav att ingå äktenskap, vill jag se den prästen inför en svensk domstol, och om han blir dömd vill jag se Sverige inför Europadomstolen för religiöst tvång!

den 3 november 2008 16:11 by Bengt

# re: Biskop Anders med andra kyrkoledare och Christer Sturmark skriver om äktenskapet.

Christer Sturmark (ordförande i Humanisterna) och Morgan Johansson är eniga tillsammans med debattörerna från några samfund om att vi ska införa en civilrättslig registrering. Det är en hedervärd åsikt.

Däremot är de, som de själva säger i debattartikeln, inte ense om hur exakt den civilrättsliga registreringen ska vara i detalj. Sturmark och Johansson är för en könsneutral äktenskapslag alltså att både samkönade och olikkönade par ska ha rätt att ingå borgerliga äktenskap och att bara den typen av äktenskap ska vara juridiskt giltigt som i t.ex. Nederländerna och Belgien.

Så här skriver Humanisterna i sitt remissvar till äktenskapsutredningen.

"Humanisterna anser att den äktenskapsliknande ordning med partnerskap som infördes för homosexuella par är diskriminerande. Om man på samma sätt hade haft en speciell vigselordning för funktionshindrade, särskilt intelligenta eller par som inte kan eller inte vill få barn, skulle det bli tydligt i sin osmaklighet. Själva inrättandet av specialregler för vissa grupper är ovärdigt ett civiliserat samhälle. Mot den bakgrunden beslöt till exempel Högsta Domstol i Sydafrika att undanröjde hindren för homosexuella att ingå äktenskap 2004."

Göran Högglund vill tvärtom avskaffa ordet äktenskap i lagen. Det om något borde en förening som Bevara äktenskapet protestera emot istället för att kritisera att fler par får möjlighet att ingå äktenskap med en könsneutral äktenskapslag.

Med den “kompromissen” från Göran Hägglund och kd skulle Sverige bli det första landet i Europa där inga par kan ingå borgerliga äktenskap utan istället “giftermål”. Vad vinner man på det? Ska par då säga att de ska “ingå giftermål”? Eller något annat?

Det ursprungliga förslaget från äktenskapsutredningen hade inte påverkat heteropar något som helst, att införa en könsneutral äktenskapslag där samfunden viger vilka par de vill men där både samkönade och olikkönade par har rätt att ingå borgerliga äktenskap.

Med det här nya förslaget (möjliga “kompromissen”) så förlorar däremot olikkönade par rätt att ingå borgerliga äktenskap. Istället får de nöja sig med “giftermål” eller något annat.

Vilken signal skulle det ge att Norge, Spanien, Nederländerna, Belgien m.fl. länder kan säga ja till en könsneutral äktenskapslag medan Sverige är så konservativt att man inte måste ändra ordet till giftermål.

Den här bisarra historien har en orsak, att kristdemokraterna inte kan acceptera det 71 % av svenska folket (enligt en Sifomätning från januari i år) är för och som i princip ALLA remissinstanser är för förutom vissa religiösa samfund, en könsneutral äktenskapslag. Och som sagt ingen tvingar samfunden att viga några par med äktenskapsutredningens förslag.

Reinfeldt och övriga i m, fp och c måste säga nej till sådana här ärligt talat fåniga “kompromissförslag”. Göran Hägglunds förslag om något är att avskaffa äktenskapet.

Bengt

Liberal

den 4 november 2008 09:32 by helhetstänkare

# re: Biskop Anders får stöd på DN´s ledarsida.

Är detta svar på frågan om det finns skapare, bärare, Gud eller inte.

Var det så här enkelt att lösa problemet ?

Blir av med en av samhällets byggstenar - vad är det för bra?

Kan sex ersätta religionen ?

den 5 november 2008 10:45 by Bokmalin

# re: Katolskt- muslimskt forum i Vatikanen vill öka kunskap om och respekt för varandra.

God morgon!

Nu har jag läst ovanstående artikel samt en del andra angående interreligiös dialog, länkade till den första. Jag tror hakan föll ned ett par centimeter på kuppen. Detta är underbart! Jag saknar ord! Jag måste verkligen tacka alla webansvariga som ser till att denna information kommer fler till del. Tänk att det sänds kärleksfulla hälsningar från Vatikanen till hinduer och muslimer, i en anda av djup respekt för egna och andras övertygelser...! Ljuvligt! Tänk att kunna sitta ned och samtala. Sanningen skall bevisa sig själv. Min djupa respekt!

den 9 december 2008 07:59 by Bengts Blogg

# Besvärjelser eller praktisk handling för klimatet?

FN´s klimatmöte pågår just nu i Poznan. En av deltagarna är Stefan Swärd

den 23 december 2008 22:43 by Lars Flemström

# re: Statsvetare: Migrationsverket sviker de kristna i Mellanöstern.

Sverige tillhör de länder som tagit emot flest flyktingar i världen förhållande till egen folkmängd. I synnerhet gäller detta irakier. Hälften av de irakier, som tagits emot, är kristna, trots att de kristna bara utgör 5 % av Iraks hela befolkning. Svenska Migrationsverket förföljer inte kristna irakier.

den 25 december 2008 00:04 by Lars

# re: Påven felciterad om homosexualitet.

Är själv inte katolik men väl kristen, och tilltron för media sjönk betydligt efter detta som mer verkar vara intresserade och komma med sensationer och lögner än verklighet och sanning.

den 25 december 2008 18:19 by Anders Jonsson

# re: Påven felciterad om homosexualitet.

Att Påven Benedikt skulle vara felciterad stämmer inte heller. Det är precis som Katolsk Observatör skriver frågan om en beräknad strategi för att framställa den Helige Fadern som en ond och elak människa. Det har sedan i går kommit ut många hatvideos och liknande mot Påven på t ex Youtube. Detta var syftet.

Men det är inget att förundras över.

Jesus sade till sina lärjungar att vi kommer att bli hatade för att vi vill följa Honom.

Det är snarare så att vi kan glädjas, eftersom när main-stream media attackerar vår gode herde Benedikt, så vet vi att Påven, och alla vi som anser att han är en synnerligen god herde för sin flock, vandrar på den smala vägen.

Guds rike är inte av denna världen.

Det är däremot helt riktigt att vi protesterar och talar om för medierna och andra hur det verkligen förhåller sig. Om de sedan bryr sig om vad vi säger, det är en annan sak.

den 25 december 2008 19:36 by Andreas

# re: Statsvetare: Migrationsverket sviker de kristna i Mellanöstern.

De som verkligen sviker de kristna i Mellanöstern är väl den amerikanska ockupationsmakten?

den 26 december 2008 09:28 by Erik

# re: Påven felciterad om homosexualitet.

en.wikipedia.org/.../Maggie_gallagher

Läsvärt

   * Gay marriage is not primarily about marriage.... It is about inserting into the law the principle ... that sexual orientation should be treated exactly the same way we treat race in law and culture.... The next step will be to use the law to stigmatize, marginalize, and repress those who disagree with the government’s new views on marriage and sexual orientation.

   * Gay-marriage advocates say it all the time: People who think marriage is the union of husband and wife are like bigots who opposed interracial marriage. Believe them. They say it because they mean it.[9]

den 30 december 2008 13:43 by Anders Jonsson

# re: Biskop Anders prioriterar integrationen och ekumeniken.

Biskop Anders är en sann herde och en mycket god Kristi apostel.

Jag gratulerar honom av hela mitt hjärta och hoppas att han får ha hälsan och leda kyrkan i Sverige under många..många år framöver.

Det han sår i dag kommer vi att få skörda i framtiden.

Jag personligen anser att han är den bästa biskopen man kan tänka sig!

Jag vill också gratulera våra nya präster Fader Franz och Fader Mark, och jag önskar och ber att Gud skall välsigna er i rikaste mått för er tjänst i Kristi rike!

den 14 januari 2009 12:55 by ambroglio

# re: Surfa porrfritt på Catholic Google. Hmmmm

När jag använde denna sökmotor och slog på "homosexual" så fick jag en massa länkar till kyrkliga dokument mm. Men vid sidan fanns det två annonser:

Ads by Google

Sweden Gay Travel Guide Homo barer, hoteller etc. i Sverige Kartløsning og reiseguider,Meet Homosexual GuysFind Single Homosexual Men. View Profiles 100% Free. Join Now!

den 14 januari 2009 14:12 by Bengt Malmgren

# re: Surfa porrfritt på Catholic Google.

Det är väl så att filtret fungerar bara för sökningen som användaren gör. Sedan lägger Google till reklaminnehåll i marginalen som man tror kan passa i relation till vad man sökt. Detta reklam-innehåll är förmodligen inte filtrerat.

/mvh Bengt Malmgren

den 14 januari 2009 19:29 by Lars Flemström

# re: Surfa porrfritt på Catholic Google.

Ads by Google

Sweden Gay Travel Guide Homo barer, hoteller etc. i Sverige Kartløsning og reiseguider,Meet Homosexual GuysFind Single Homosexual Men. View Profiles 100% Free. Join Now!

Då borde ju en annons för porrfritt sökande för heterosexuella ha följande innehåll:

Sweden Hetero Travel Guide Hetero barer, hoteller etc. i Sverige Kartløsning og reiseguider,Meet Escort WomanFind Single Female prostitutes. View Profiles 100% Free. Join Now!

Det skulle inte Google våga, trots att homo- och heterosexuella prostituerade jobbar i samma bransch. Homosexualiteten ökar när tillgången på kvinnlig prostituerade minskar, har jag läst i en bok om prostitutionens historia. Snacka om säkerhetsventil. Är det en medveten politik att öppna den ena kranen när den andra stängs? En barägare som accepterar heterosexuell prostitution får tillstånden indragna. En barägare som ingriper mot homosexuell prostitution döms till dryga böter för diskriminering.

Sedan tycker jag att hela jippot från Goggle är löjligt, när filtret bara fungerar för sökningen som användaren gör. Porrfilter finns ju i XP och Vista på användarens egen dator.

den 16 januari 2009 23:25 by Lars Flemström

# re: Biskop Anders: Statsministern tycks ha beröringsskräck för religion.

Såvitt jag har förstått kommer Katolska kyrkan absolut inte att medverka till några homoäktenskap. Och då finns det väl inget att samtala om?

Å andra sidan har regeringen inte lagt fram något förslag om könsneutrala äktenskap. Och då finns det väl inget att samtala om?

Migt veterligt finns inget stöd i Riksdagen för några förändringar i Katolska kyrkans vigselrätt. Och då finns det väl inget att samtala om?

Men Katolska kyrkan har kanske synpunkter på hur de 99% av Sveriges befolkning, som inte är medlemmar, ska leva?

den 21 januari 2009 12:58 by Claes

# re: Pius X:s prästbrödraskap, SSPX inte en del av Katolska kyrkan.

Jag tror man som kristen behöver vara försiktig med att döma SSPX baserat på SVT:s vinklade "fakta" och dessutom innan man sett TV-programmet.

Nedan finns tyska SSPX:s reaktion på programmet tillgänglig på svenska.

(Enligt uppgift från Uppdrag Gransknings redaktör kommer engelska SSPX:s distriktssuperior Fr.Paul Morgan i anständighetens namn att beredas tillfälle att försvara sin svenska verksamhet i en 10 min oklippt intervju i nästa veckas Uppdrag Granskning. Man ser med spänning fram mot detta, samtidigt som man finner de gudlösa SVT-journalisternas drev mot bibeltrogna kristna minst sagt obehagligt.)

Pax et bonum/ Claes

—————————————————-

Ställningstagande

Prästbrödraskapet S:t Pius X:s distriktssuperior i Tyskland, pater Franz Schmidberger, fastslår med anledning av den ryktesskadande artikeln i Der Spiegel Nr. 4 / 2009, S. 32-33: Problem für den Papst (= Problem för påven) följande:

1. Utsagan att våra dagars judar skulle bära på sina fäders skuld måste begränsas till de judar, som godkänner dödandet av Jesus Kristus. Uppgiften är i den citerade generaliseringen oriktig.

2. Även för dagens judar är den människoblivne Guden, Jesus Kristus, återlösaren och den enda vägen till frälsning: “Jag är vägen, sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh. 14:6). Det finns för dem ingen separat frälsningsväg. Därför uppmanar redan den helige Petrus, den förste påven, en jude, sina åhörare att omvända sig och låta döpa sig i Jesu Kristi namn (jfr Apg 2:38). Här finner vi Kyrkans alla århundraden igenom oföränderliga lära.

3. Vår Herre Jesus Kristus är till sin mänskliga natur jude, hans högtheliga Moder är judinna, alla apostlar är judar. Redan av den anledningen kan ingen uppriktig kristen vara antisemit.

4. Vi känner inte till den intervju, som biskop Williamson gav för den svenska televisionen. Så snart den kommit oss tillhanda, kommer vi att granska den och dessutom även inhämta advokatråd. Det är klart, att för yttranden, sådana som biskop Williamson, efter vad man påstår, har gjort, är endast upphovsmannen själv ansvarig, liksom att dessa inte återspeglar Prästbrödraskapet S:t Pius X:s hållning. För övrigt har redan påven Pius XI i encyklikan “Mit brennender Sorge” varnat för den gudlösa naziregimen och dess förbrytelser.

Frågan om judarna är på intet vis ett dagligt tema för vårt brödraskap. Dess omsorg gäller själarnas frälsning, i motsats till vad Spiegelartikeln på ett orättvist och vilsledande sätt låter påskina.

Stuttgart den 20 januari 2009

Pater Franz Schmidberger, distriktssuperior

Hittat på www.fsspx.info/.../news.php

den 21 januari 2009 23:26 by Bengt Malmgren

# re: Pius X:s prästbrödraskap, SSPX inte en del av Katolska kyrkan.

Se ytterligare kommentarer på Bengts blogg.

den 24 januari 2009 16:44 by Anders Jonsson

# re: Påvligt dekret häver exkommunicering av SSPX-biskopar

Jag ser det som mycket positivt.

SSPX och deras spiritualitet är en del av den Katolska Kyrkan. Splittringen för 20 år sedan var olycklig och i mycket en frukt av den politiska turbulens som rådde i Kyrkan efter Vaticanum II och den kulturella "revolution" som västerlandet inledde efter 1968.

Biskop Richard Williamsons korkade kommentarer om förintelsen är inget som delas av SSPX eller den Katolska Kyrkan.

Grundaren ärkebiskop Lefebvres egen pappa dödades i ett koncentrationsläger under 2:a världskriget, då han var en del av motsåndsrörelsen mot den tyska ockupationen.  

den 30 januari 2009 17:56 by Paul

# re: Kardinal Kasper diskuterar exkommuniceringarna och judisk-katolska relationer.

Finns det freudianska felskrivningar? I vart fall är det måhända inte helt fel att beskriva undanröjandet av exkommuniceringarna som en "hädelse"; men var det avsiktligt?

den 1 februari 2009 19:45 by Bengt Malmgren

# re: Kardinal Kasper diskuterar exkommuniceringarna och judisk-katolska relationer.

Händelse skall det givetvis vara. Det är nu rättat.

den 21 mars 2009 10:07 by Lars Flemström

# re: AIDS-expert från Harvard: Påven har rätt att kondomer förvärrar läget.

Det räcker med elementära kunskaper i epidemiologi. Det är inget hokus pokus att risken för en epidemi reduceras med färre smittvägar. Ju fler öppna fönster desto större risk för korsdrag. Det är också elementärt. Det handlar egentligen inte om att alla måste leva i monogama äktenskap, utan snarare summan av allting.

I ett månggiftesystem, där man konsekvens avstår från sex utanför äktenskapet är smittrisken mindre än i ett genomsnittligt liberalt system med monogama äktenskap.

C-delen i ABC-metoden är överflödig om A och B fungerar. Och så kan det vara i ett månggiftessystem, men inte i ett havererat månggiftes-system, vilket torde vara situationen på den afrikanska sex- och äktenskapsmarkanden idag.

Om då  landstingets kondomkramare springer på krogen (som de gjorde i våras) och delar ut kondomer, så fungerar kondomerna som isbrytare. Därmed har de fyllt sin funktion och behövs inte längre.

Det är ju hela tiden det inlindade budskapet "Ni har ju ändå sex", och "Låt inte aidsfobin avskräcka er från att ha sex".

Jag gissar att katolska präster, som hör mycket bikt, vet mer om hur det går till i praktiken, än våra svenska landstingstjänstemän.

C talar alltså mot A och B.  

den 21 mars 2009 17:39 by Bengt Malmgren

# re: AIDS-expert från Harvard: Påven har rätt att kondomer förvärrar läget.

Signum-bloggen tillhandahåller en svensk översättning av vad påven faktiskt sade:

Så här svarade påven ordagrant på den franska tv-journalisten Philippe Visseyrias fråga om påvens syn på aids-problematiken i Afrika:

Visseyrias: Ers Helighet, bland de många onda ting som hemsöker Afrika märks särskilt utbredningen av aids. Den katolska kyrkans förhållningssätt till hur och på vad sätt man skulle kunna bekämpa sjukdomen betraktas ofta som orealistiskt och verkningslöst. Kommer Ni att ta upp detta tema under resan?

Benedictus XVI: Jag skulle vilja hävda motsatsen; jag tror att den mest verksamma och i kampen mot aids nu mest etablerade organisationen just är den katolska kyrkan med hennes aktiviteter och olika strukturer. Jag tänker på organisationen Sankt Egidio, som gör så mycket i kampen mot aids, både uppenbart och i det fördolda, jag tänker på alla ordenssystrar som vårdar de sjuka. … Jag skulle vilja påstå att man inte kan övervinna problemet aids endast med reklamslogans. Om själen fattas, om afrikanerna inte hjälper sig själva, så kan detta gissel inte undanröjas genom att man delar ut kondomer. Tvärtom, då kvarstår risken att problemet växer.

Lösningen kan man bara finna med hjälp av ett dubbelt engagemang: för det första en humanisering av sexualiteten, det vill säga en andlig och mänsklig förnyelse, som leder till ett nytt sätt att umgås med varandra; för det andra en sann vänskap också, och framför allt, med dem som lider, en beredskap att vara hos dem även till priset av uppoffringar och personliga försakelser. Detta är de faktorer som kan hjälpa och som också leder till påtagliga framsteg. Därför skulle jag vilja säga, att det handlar om denna vår fördubblade ansträngning att förnya den invärtes människan, att ge henne andlig och mänsklig kraft för ett förhållningssätt som blir riktigt och sant gentemot den egna kroppen och den andres kropp. Det handlar om denna förmåga att lida med den som lider, och att hålla ut i livets prövningar. Det förefaller mig att detta är det riktiga svaret och att kyrkan gör detta och därmed ger ett stort och viktigt bidrag. Vi vill tacka alla som åstadkommer detta.

den 24 mars 2009 08:48 by Lars Flemström

# re: AIDS-expert från Harvard: Påven har rätt att kondomer förvärrar läget.

Det är naturligtvis inte kondomerna i sig som dödar, utan kondompropagandan. Sexuell frihet och aidsbekämpning går inte ihop! Å andra sidan är det inget hokus pokus att en mer traditionell livsstil motverkar smittspridningen. Det är sannolikt just därför som de traditionella livsstilarna har blivit traditionella livsstilar.

För de troende själva är det förklaring nog att den egna, traditionella livsstilen är av Gud. Men hur förklarar de troende i en viss religion, att andra religioners traditionella livsstilar också ger ett skydd? Kan även avgudar ge kloka råd?

Nej, tydligen grundas åtminstone avgudareligionernas traditionella livsstilar på mänsklig erfarenhet av hur man skyddar sig mot epidemier. Enligt vad jag läst, har Katolska kyrkan i Afrika upptäckt att de afrikanska hednareligionerna många tabun på det sexuella området haft en epidemiförebyggande verkan. Kyrkan rekommenderar en återgång till åtminstone en del av de gamla tabuna. Kondomutdelningen talar ett motsatt språk.

I Sverige har vi visserligen inte i modern tid haft tabun i hednisk bemärkelse, men väl moraliska fördömanden av sexuella utsvävningar. RFSU, som är den största kondomgrossisten i Sverige, har under åtminstone 50 år lagt ner stora resusrser på att bekämpa de "tabun" som man anser har funnits och fortfarande finns i Sverige.

Religiösa tabun i traditionella stamsamhällen (Afrika) är alltså empirisk kunskap, med mycket vidskepelse inblandat. Eftersom det är empiri och inte etiologi, står man i stort sett handfallen vid stora sociala förändringar, då den empiriska kunskapen inte längre är relevant.

Ett aids-program i Afrika måste utgå från vetenskapliga studer av smittriskerna i de traditionella stamsamhällena, varför tabuna motverkade epidemier, och hur tabuna ska tillämpas i det moderna samhället (resp varför de inte fungerar i det moderna samhället).

Ett månggiftessystem, där absolut inget sex utanför äktenskapet förekommer, är mer effektivt ur smittskyddssynpunkt, än moderna paräktenskap utan fullständig trohet. Troligen har många afrikanska män ersatt månggiftet med paräktenskap i kombination med många tillfälliga sexuella förbindelser utanför äktenskapet.

Den andra frågan som måste diskuteras är: Vad är en epidemi? Det har vi dålig kunskap om i Sverige. En epidemi är inte en särskild sjukdom eller ens en särskild grupp av sjukdomar. Vilken sjukdom som helst kan bli en epidemi. Det är alltså spridningsmönstret och inte sjukdomens eller virusets klassifikation som avses med begreppet epidemi. Därför skiljer sig epidemibekämpning från sjukdomsbekämpning i allmänhet.

Man kan inte utgå från normal förebyggande vård av enskilda patienter. Det är snarare "samhällskroppen" än de enskilda patienterna som ska botas. Epidemier dehumaniserar.

En enskild person, som gör precis som han blir tillsagd, kan kanske skydda sig med kondom. Hela samhällen kan inte skyddas med kondomer. Jag kommer att tänka på en scen ur filmen doktor Zjivago, där Zjivago bröt loss plankor som ved för att hans familj inte skulle frysa ihjäl. Han avslöjades av en polis som kort konstaterade: "En vedtjuv gör ingenting. Tio tusen vedtjuvar river en stad."  Detta sätt att ställa hela befolkningen mot den enskilda människan stämde inte med den läkaretik som Zjivago hade fått lära sig.

Spridningsmönstret för epidemier kan beräknas matematiskt. Det finns vissa tröskelvärden. Antal smittsamma kontakter o.s.v. Detta förklarar varför livsstilsförändringar är så viktiga. Ingen sexuellt aktiv person kan helt undgå risken att bli smittad. En hel befolkning, som pressar ner sin sexuella aktivitet i genomsnitt under tröskelvärdena, kan slippa en epidemi. Enskilda personer kommer att insjukna och dö, men "samhällskroppen" förblir intakt. Sjukvården kan fortsätta att arbeta normalt, och sätta de enskilda sjuka i centrum.

Från vårt land berättas att smittskyddsläkare för 200 år sedan kommendrade ut militär med skarpladdade vapen för att hejda en epidemi. Soldaternas uppgift var att till varje pris hindra folk att ta farväl av sina döende anhöriga. Bakterier och virus var ännu inte upptäckta. Men empirin. Överheten bar inte svärdet förgäves.  

På den tiden förekom exkommuniceringar även i Svenska kyrkan. Och det var inte bara avstängning från sakramenten, utan också utstötning ur samhället. Också en form av epidemibekämpning. Epidemier dehumaniserar. Idag ber Svenska kyrkan om förlåtelse för inhumana åtgärder i det förgångna, som man har glömt syftet med.

den 29 mars 2009 19:25 by Bengt Malmgren

# re: 1 april sker omröstning i Riksdagen om könsneutral äktenskapslag.

Demonstration utanför Riksdagen 1 april:

Mellan 08:30-09:30 kommer vi att samlas utanför Riksdagen, det är en bra tid eftersom de flesta riksdagsledamöter anländer till jobbet då. Bevara äktenskapet står som värd, tillsammans med Kdu m.fl.

Hälsningar

Simon Törnqvist

www.bevaraaktenskapet.se

den 5 april 2009 19:54 by Bengts Blogg

# Kondomdiskussionen en strid om påvens skägg.

Jag blir kritiserad från två håll på grund av det ställningstagande jag

den 6 april 2009 12:56 by Sten-Bertil Risberg

# re: Vatikanen försvarar rätten till religionskritik.

Den religion som inte tål kritik och hädelse saknar egentligen värde. Det är kristendomens storhet att den, precis som Jesus, inte behöver försvara sig med våld utan kan leva vidare också under de svåraste förhållanden.

den 7 april 2009 22:41 by Bengts Blogg

# FN´s människorättsråd på villovägar - Resolution kränker yttrandefrihet och religionsfrihet.

Den 26 mars antogs en resolution av FN:s människorättsråd om att betrakta religionskritik

den 11 maj 2009 15:39 by Bengt Malmgren

# re: Påven: Jag kommer för att be om fred - i det Heliga Landet och i hela världen. Aldrig mer Shoah

Citat från Vatikanradions rapportering:

Påven började sitt tal på flygplatsen med att tacka presidet Shimon Peres för att få möljgheten att göra denna pilgrimsfärd till ett land som helgats av patriarker och profeter, och som de kristna vördar särskilt som den plats där Jesu liv död och uppståndelse ägde rum. ”Jag kommer till dessa heliga platser särskilt för att be för freden - fred här i det heliga landet, och fred i hela världen.

Påven fortsatte sitt tal med att understryka det som den Heliga stolen och Israel har gemensamt: ”vi delar många värderingar, framförallt den att religion måste ha en rättmätig plats i samhället. Den rätta ordningen i de sociala relationerna kräver att alla människors frihet och värdighet respekteras, vilket kristna, muslimer och judar tror, att människan är skapad av en kärleksfull Gud och har evigt liv som mål”. När den mänskliga personens religiösa dimension förnekas eller marginaliseras, sätts själva grunden, för den korrekta tolkningen av de oersättliga mänskliga rättigheterna, på spel.

Påven talade vidare och fördömde förintelsen och antisemitismen då han sa: ”Tragiskt nog, har det judiska folket upplevt de fruktansvärda konsekvenserna av ideologier som förnekar den mänskliga personens grundläggande värdighet. Det är rätt och passande att jag under min vistelse i Israel, har möjlighet att hedra minnet av förintelsens sex miljoner judiska offer, och att be om att mänskligheten aldrig någonsin mer ska behöva vittna till ett liknande enormt brott. Tyvärr, fortsätter antisemitismen fula anlete att sticka ut i många delar av världen. Detta är helt oacceptabelt. Alla ansträngningar måste göras för att bekämpa antisemitismen, oavsett var den är, och att främja respekten och aktningen för alla människor, oberoende ras, språk och nation i världen”.

den 9 september 2009 15:01 by Lars Flemström

# re: Biskop Anders: "Katolsk vision" inte bemyndigad att kalla sig katolsk.

Svenska kyrkan är Sveriges enda katolska kyrka (dock inte "romersk-katolsk). Inga andra samfund har något "bemyndigande" att kalla sig "katolsk". Å andra sidan behövs inte det, eftersom inget samfund har ensamrätt till ordet "katolsk".

Men "Katolsk vision" uppträder som en rörelse inom den (romersk-)katolska kyrkan, och det har de ingen rätt att göra. Att "Katolsk vision" har medlemmar som är medlemmar i den (romersk-katolska) kyrkan gör inte nätverket "Katolsk vision" till en rörelse inom kyrkan - lika lite som sverigedemokraterna är en rörelse inom kyrkan, bara för att en handfull polska invandrare är medlemmar i sd.

"Katolsk vision" gör sig moraliskt skyldiga till varumärkesintrång. Det är som om någon falskeligen skulle utge sig för att vara ledarskribent på Göteborgs-Posten, för att ge extra tyngd åt sina åsikter.

den 9 september 2009 18:41 by Lars Flemström

# re: Biskop Anders: "Katolsk vision" inte bemyndigad att kalla sig katolsk.

Enligt statens lagar och internationellt erkänd immaterialrätt kan ingen kyrka förbjuda någon att använda vare sig ordet "katolsk" eller ordet "kristen". Detta hindrar dock inte att en kyrka har interna regler, som kyrkans egna medlemmar ska följa. Och det är väl anledningen till att motsvarande "rörelser" i andra länder kallar sig "We are the church" och inte "Catholic vision". Det kan de sannolikt inte kalla sig utan att det skulle få konsekvenser för deras verksamhet i kyrkan.

Enligt uppgift ska Gelotte - oaktat hans uppror mot kyrkan - som representant för Katolska kyrkan leda en ekumenisk vallfärd mellan de f.d. cisercienserklostren Gudhem och Varnhem. För hans meningsfränder inom Svenska kyrkan är det ett bra argument i de interna striderna inom Svk, att de stöds av en "katolik", som har den egna kyrkans och dess medlemmars förtroende.

Majoriteten av GP:s läsare är inte katoliker, utan medlemmar i Svenska kyrkan. Gelotte kan inte vara omedveten om att personer, som är obevandrade i den teologiska terminologin, förväxlar ordet "katolsk" med "romersk-katolsk". Har han själv, på ledarplats, försökt förklara skillnaden? Denne "katolik" driver alltså en klart anti-katolsk (i båda bemärkelserna) och anti-luthersk opinionsbildning, som är riktade mot medlemmar i Göteborgs stift av Svenska kyrkan. Väl medveten om att han uppfattas som en betydelsefull person inom Katolska kyrkan.

Och det är allvarligt. Medan Stockholms stift av Svk är det mest "liberala" är Göteborgs stift det mest bekännelsetrogna, som håller fast både vid arvet efter medeltidskyrkan och den svenskkyrkliga traditionen i Schartaus anda. Genom att framträda under falsk romersk-katolsk täckmantel, kan Gelottes idéer uppfattas som traditionell romersk-katolsk kritik mot den lutherska läran. I själva verket angriper han ju sådant som Luther och hans katolska kritiker var överens om.

Under Bengts andra inlägg i denna fråga har jag skrivit vad jag tycker om att biskop Arborelius har använt silkesvantarna alldeles för länge mot Katolsk vision. "Katolsk" visions framfart under lånta fjädrar är ingen intern katolsk fråga, utan skadar hela den svenska kristenheten.

Det är också, enligt min mening, anmärkningsvärt, att biskopen under åratal har försökt locka tillbaka en handfull avfälliga kyrkomedlemmar, i stället för att försöka locka tillbaka den svenska folkmajoriteten, som inte själva har valt att födas in i en kyrka som står utanför den universella katolska kyrkan.

En katolsk kyrka känner inga gränser till vare sig rum eller tid, men det är våra svenska anfäder som har fötts, levat och dött i Svenska kyrkan, som under sina första 500 år även organisatoriskt var en del av den universella kyrkan.  

den 26 september 2009 08:02 by Bengt Malmgren

# re: Kardinal Castrillon Hoyos: förtal att vi kände till något i förväg.

Min initiala rubriksättning på denna post antydde att kardinal Castrillon anklagade biskop Anders Arborelius för förtal. Detta utifrån den rubriksättning som fanns hos källorna till denna nyhet. Pressen vill ju gärna blåsa upp konflikter till något större än det är. Strax ändrade jag rubriken till ovanstående.

Jag återger här underlaget till rubriken i engelsk översättning och i tysk orginaltext så som det återges på bloggen fides et forma:

-----------------------------

(z= intervjuaren på Zuddeutsche Zeitung)

z: Now the Bishop of Stockholm Anders Arborelius states that he informed the Nunciature in Stockholm as early as in November 2008.

Castrillón: I deplore this untrustworthy (German: inseriös)statement a lot, because it is false. It is a slander (Gr.: Verleumdung)to spread out this kind of information. We save all the documents we get in digital form. Bishop Arborelius should say how, whom, and when he passed the information on, and whether it was passed on in written form or orally.

(This is the original text: SZ: Jetzt behauptet der Stockholmer Bischof Anders Arborelius, er habe shon im November 2008 die Stockholmer Nuntiatur über Williamsons Holocaust-Leugnung informiert.

Hoyos: Ich bedauere diese unseriöse Äußerung sehr, denn sie ist falsh. Diese Information zu verbreiten, ist eine Verleumdung. Wir speichern alle Dokumente, die wir bekommen, in digitaler Form. Bischof Arborelius sollte also sagen, wie, wem, und wann er das mitgeteilt hat, und ob das schriftlich oder mündlich geschah.)

-------------------

Man kan inte säga att Castrillon Hoyos anklagar biskop Anders för förtal, men påstående att kardinalen skulle ha fått informationen innan hävande av exkommuniceringarna är förtal. Men det har biskop Anders Arborelius inte hävdat, han har bara sagt att han utgått från att informationen förts vidare.

Däremot finns en kritik mot biskop Anders att han inte borde ha uttalat sig så oprecist, utan varit mera noga med att förklara hur när och till vem informationen givits och i vilken form, muntligt eller skriftligt.

den 23 oktober 2009 02:39 by Lars Flemstrom

# re: Gemensamt katolskt - ortodoxt beklagande av Svenska kyrkans beslut att viga samkönade par.

Jag har nu inte kunnat få kommentarer publicerade under en tid, eftersom rutan där man ska fylla i namn inte visas på min dator.

"Protestanterna" skriver nu emellertid: "Skulle situationen uppkomma att vi som har vigselrätt av staten åläggs att viga samkönade par, så återstår bara alternativet att avsäga oss vigselrätten."

Jag kan förstå att det vore känsligt för minoritetskyrkor med stora andel invandrare att vägra utföra ett eventuellt statligt åläggande. Men ett sådant åläggande strider mot både svensk och alleuropeisk rätt. Det är alldeles självmant att ingen kyrka ska avsäga sig vigselrätten. I stället ska man vänta tills man blir fråntagen vigselrätten. Testa om statsmakterna verkligen vågar ta ett sådant steg mot en bred opinions vilja för bevarad vigselrätt.

Det är precis som en gammal ombudsman i LO-facket sa till mig: "Demokrati har man inte, demokrati tar man sig." Med det menade han att demokratin ständigt måste erövras, annars förlorar man den. Det är samma sak med religionsfriheten. Den måste också ständigt erövras, annars mister man den.

Vad skulle hända om de religiösa samfunden skulle bli fråntagna vigselrätten. Det hände på statskyrkans tid. Påbud utgick att seden i vissa socknar att döpa barnen i hemmen och inte i kyrkan, skulle upphöra. En präst, som hette Jonsson satte in en annons i tidningen: "Låt Jonsson döpa ert barn. Jonsson döper som vanligt."

Jonsson dömdes fär tjänstefel. Men det hjälpte inte. Han fortsatte att döpa "som vanligt". Inte för att jag vet om han dömdes till fängelse, men en liten fågel kvittrar att många fångar döptes det året, i fängelset, "som vanligt". Jag har snappat upp att bland präster i Jonssons gamla hemtrakter, finns det präster som säger: "Vi viger som vanligt".

Det talas också om ett äktenskapskontrakt, med samma rättsverkningar som en statligt sanktionerad vigsel. Eftersom de sålunda sammanvigda näppeligen kommer att registreras som gifta av Folkbokföringten, talar man om ett "privat" ältenskapsregister.

Imamer säger samma sak: "Vi viger som vanligt". Men muslimerna behöver inget äktenskapskontrakt. Muslimerna har ju sharia-lagen. Vars äktenskapsbestämmelser de kräver ska respekteras av svenska staten, om imanerna inte får viga enligt den svenska Äktenskapslagen.

Katolska kyrkan har hittills avstått från att kräva att den kanoniska lagen ska ha företräda framför statens lagar. Imamerna säger att muslimer inte ska gå till någon civil myndighet och gifta sig, för att sedan gå till moskén och bli "välsignade".

Lars Flemström

den 26 oktober 2009 07:27 by Bengt Malmgren

# re: Afrika-synoden avslutas idag.

Fler länkar från Zenith:

African to Lead Justice and Peace Council [2009-10-25]
Cardinal Turkson to Leave His Native Ghana

Papal Homily at Close of Africa Synod [2009-10-25]
"Courage! Get on Your Feet, Continent of Africa"

Pontiff Urges African Church to Have Courage [2009-10-25]
Calls for a New Evangelization of the Continent

Benedict XVI's Address at Synod Luncheon [2009-10-25]
"The Discourse of a Pastor Must Be Realistic"

Pope to Bishops: Be Realistic, Not Too Political [2009-10-25]
Says Africa Synod Successfully Struck a Balance

Vatican Aide: Church Is Both "For" and "With" Africa [2009-10-25]
Father Lombardi Reflects at Conclusion of Special Assembly

On the Africa Synod [2009-10-25]
"Be Salt and Light in the Beloved African Land"

Be Salt and Light, Pope Says to Africa [2009-10-25]
Entrusts Fruits of Synod to Faithful

Good News From Africa [2009-10-24]

Draft of Final Message of Africa Synod [2009-10-23]
"The Blessings of God Are Still Abundant"

Africa Synod's Conclusions [2009-10-23]

den 27 oktober 2009 06:38 by Bengt Malmgren

# re: Anglikanska biskopar i England vill bli katoliker.

Nytt och Noterat (KAtolsk observatörs blogg) kommenterar:

katolskobservator.blogspot.com/.../ekumeniken-ar-dod-leve-ekumeniken.html

den 9 november 2009 18:02 by Lars Flemstrom

# re: Riktlinjer för anglikaners upptagande i Katolska kyrkan.

Så enkelt var det alltså! Men med den ytterst negativa inställning till Svenska kyrkan (inte bara de senaste händelserna utan hela hennes historia sedan Sveriges befrielse från det danska oket) som många svenska katoliker har, skulle något liknande inte vara möjligt i Sverige.

den 5 december 2009 19:37 by Bengt Malmgren

# re: Katolsk medverkan på klimatmötet i Köpenhamn.

den 22 december 2009 06:12 by Lars Flemström

# re: P. Cantalamessa: Maria som moder och modell för prästadömet.

Eftersom jag i diskussionen om kristendomens sanningsanspråk har hänvisat till Svenska kyrkans psalm 164, som skrevs så sent som 1984 och finns med i den nya psalmboken, och den dessutom handlar om Maria, återges den här:

På tröskeln till Marias hem står ängeln Gabriel
Han kommer med ett saligt bud från Gud i himmelen.
"Det ord som var av evighet skall nu bli människa.
och du är utvald av din Gud att föda detta barn."

"Jag har ju aldrig haft en man - hur skall då undret ske
att jag blir mor till detta barn som du har talat om?"
"Av helig Ande skall det ske, Guds kraft skall skapa det.
Guds möjligheter övergår allt vad du tänka kan.

Du skall bli mor till åt löftets son. Allt vad profeter sagt
fullbordas nu i detta barn, och du skall föda det."
"Så ske mig såsom du har sagt, min Herres ord har makt.
Och undret som jag ej förstår skall bli min egendom."

På tröskeln till Marias hem står vi med tack och lov
för att Gud lät sin ende Son bli barn på denna jord.

Detta är vad Svenska kyrkan tror enligt sina egna bekännelseskrifter. Det uttrycker på ett typiskt lutherskt sätt (lovsången används som ett pedagogiskt hjälpmedel i bibelundervisningen) en väsentlig del av den grund som all ekumenik mellan Svk och andra samfund måste bygga på.

den 15 januari 2010 13:35 by Bengt Malmgren

# re: Situationen på Haiti. Så kan du hjälpa.

den 18 januari 2010 07:10 by Bengt Malmgren

# re: Påvens besök i Roms synagoga präglades av respekt och dialog.

Hela påvens tal på engelska här:

www.zenit.org/rssenglish-28074

den 18 januari 2010 09:09 by Bengts Blogg

# Lyckat påvebesök i Roms synagoga.

Man får säga att påvens besök i Roms synagoga igår var mycket lyckat för

den 18 januari 2010 15:37 by Bengt Malmgren

# re: Påvens besök i Roms synagoga präglades av respekt och dialog.

Vatikanens informationsservice rapporterar:

-----------------------

17 JAN 2010 (VIS) - This afternoon Benedict XVI visited the synagogue of Rome where, on his arrival, he was welcomed by Riccardo Pacifici, president of the Jewish community of Rome; Renzo Gattegna, president of the Jewish communities of Italy, and Riccardo Di Segni, chief rabbi of Rome.

Before entering the building, the Pope placed a floral wreath before plaques commemorating the deportation of 1,022 Jews on 16 October 1943 and a terrorist attack of 9 October 1982 which killed a two-year-old Jewish boy and injured thirty-seven other people as they left the synagogue after prayers.

Having been greeted in discourses by Riccardo Pacifici, Renzo Gattegna and Riccardo Di Segni, the Pope delivered his own address, interrupted on seven occasions by applause from those present in the synagogue.

Benedict XVI indicated how Vatican Council II "gave a strong impetus to our irrevocable commitment to pursue the path of dialogue, fraternity and friendship, a journey which has intensified and developed over the last forty years, through important steps and significant gestures. Among them, I should mention once again the historic visit by my venerable predecessor to this synagogue on 13 April 1986". In this context, the Pope also mentioned his own 2009 pilgrimage to the Holy Land and his visits to synagogues in Cologne and New York.

"The Church", he said, "has not failed to deplore the failings of her sons and daughters, begging forgiveness for all that could in any way have contributed to the scourge of anti-Semitism and anti-Judaism. May these wounds be healed forever!"

The Holocaust, said the Holy Father, "the singular and deeply disturbing drama, ... represents, as it were, the apex of the path of hatred that begins when man forgets his Creator and places himself at the centre of the universe".

"The extermination of the people of the Covenant of Moses, first announced then systematically planned and put into effect in Europe under the Nazi regime, on that day tragically reached as far as Rome. Unfortunately, many remained indifferent, but many, including Italian Catholics, sustained by their faith and by Christian teaching, reacted with courage, often at the risk of their lives, opening their arms to assist the Jewish fugitives who were being hunted down, and deserving perennial gratitude. The Apostolic See itself provided assistance, often in a hidden and discreet way.

"The memory of these events compels us to strengthen the bonds that unite us so that our mutual understanding, respect and acceptance may always increase", he added.

Benedict XVI explained how both Jews and Christians are illuminated by the Decalogue, "the 'Ten Words' or Ten Commandments" which constitute "a beacon and a norm of life in justice and love, a 'great ethical code' for all humanity".

"From this perspective, there are several possible areas of co-operation and witness", said the Pope, going on to mention "three that are especially important for our time".

"The 'Ten Words' require that we recognise the one Lord, against the temptation to construct other idols, to make golden calves. In our world there are many who do not know God or who consider Him superfluous, irrelevant for their lives. And so, other new gods have been fabricated to whom man bows down".

Secondly, the Decalogue calls us "to respect life and to protect it against all injustice and abuse, recognising the worth of each human person, created in the image and likeness of God. How often, in every part of the world, near and far, the dignity, the freedom and the rights of human beings are trampled upon!", he cried.

Thirdly, the Ten Commandments "call us to preserve and to promote the sanctity of the family, in which the personal and reciprocal, faithful and definitive 'yes' of man and woman opens the way to the future, to the authentic humanity of each, and at the same time opens them to the gift of a new life. To witness that the family continues to be the essential cell of society and the basic environment in which human virtues are learned and practised is a vital service for the building of a world with a more human face".

"All of the Commandments are summed up in the love of God and in mercy towards one's neighbour", said the Holy Father. "This Rule urges Jews and Christians to exercise, in our time, a special generosity towards the poor, towards women and children, strangers, the sick, the weak and the needy".

"On this path we can walk together, aware of the differences that exist between us, but also aware of the fact that when we succeed in uniting our hearts and our hands in response to the Lord's call, His light will come closer and shine on all the peoples of the world".

Benedict XVI continued his remarks: "Christians and Jews share to a great extent a common spiritual heritage, they pray to the same Lord, they have the same roots, and yet they often remain unknown to one another. It is our duty, in response to God's call, to strive to keep open the space for dialogue, for reciprocal respect, for growth in friendship, for a common witness in the face of the challenges of our time, challenges which invite us to co-operate for the good of humanity in this world created by God, the Omnipotent and Merciful".

After then recalling how the Catholic and Jewish communities have coexisted in Rome for two thousand years, the Pope expressed the hope that this proximity may "be animated by a growing fraternal love, expressed also in closer co-operation, so that we may offer a valid contribution to solving the problems and difficulties that we still face.

"I beg from the Lord", he added in conclusion, "the precious gift of peace in the world, above all in the Holy Land. During my pilgrimage there last May, at the Western Wall in Jerusalem, I prayed to Him Who can do all things, asking: 'Send your peace upon this Holy Land, upon the Middle East, upon the entire human family; stir the hearts of those who call upon Your name, to walk humbly in the path of justice and compassion'".

/VIS 100118 (1040)/

---------------------

den 21 januari 2010 14:53 by Bengts Blogg

# Williamson förnekar sig inte.

Det har varit ganska tyst sista månaderna kring förhandlingarna mellan Vatikanens troskongregation

den 21 januari 2010 23:25 by Michael G. Helders

# re: Richard Williamson: Att tala med Vatikanen är som att tala till döva öron.

Hur ser du själv på situationen med SSPX?- Om traditionen är helig- så har väl SSPX helt rätt och Rom/- Andra Vatikan Koncoliet fel?

den 22 januari 2010 10:43 by Bengt Malmgren

# re: Richard Williamson: Att tala med Vatikanen är som att tala till döva öron.

Till Michael G Helders: Det beror på hur man tolkar traditionen och Andra Vatikankonciliet.

Som svar hänvisar jag till Joseph Ratzingers (nuvarande påvens) bok om kyrkans väsen, KALLAD TILL GEMENSKAP som jag har skrivit om på min blogg:

  • Kyrkan, helheten och delarna, biskopens uppdrag. Läs här.
  • Kyrkans ursprung och väsen. Läs här.
  • Petrusämbetet och enheten. Läs här

//mvh

Bengt Malmgren

den 27 januari 2010 14:38 by Symeon

# re: Richard Williamson: Att tala med Vatikanen är som att tala till döva öron.

Jag tror personligen att SSPX kommer att splittras i en knäppgöksdel (med +Williamsom i spetsen) och en resonlig del (med +Fellay), som återförenas med Rom. Det här är sista anhalten för SSPX utanför synlig gemenskap. De har "förlorat" FSSP, ICKSP och IBP till Rom över de 22 år som gått sedan exkommunikationerna. Nu, efter de teologiska samtalen mellan dem och Rom, kommer de sista från sällskapet som någonsin vill ha enhet komma tillbaka, och de som aldrig varit intresserade av enhet blir kvar i en liten paranoid klick under Williamson.

den 27 januari 2010 19:47 by Bengts Blogg

# 65 år sedan Auschwitz-Birkenau befriades, men antisemitismen ökar i världen.

Påven avslutade onsdagens allmänna audiens med att påminna om att det idag är minnesdagen

den 16 februari 2010 15:52 by Bengts Blogg

# Smågrupper i församlingen.

I min hand har jag ett litet häfte om smågrupper i kyrkan framtaget av Stockholms katolska

den 2 mars 2010 02:38 by Lars Flemström

# re: Ärkebiskop Zollitsch av Freiburg: Sexuellt utnyttjande av barn ett problem i hela samhället.

Detta är inte lätt för Sveriges katoliker. De har att balansera på slak lina. Å ena sidan att inte förneka eller bagatellisera de övergrepp som skett inom kyrkan. Och å andra sidan inte ge häcklarna nya argument.

Uppgiften underlättas inte av att få svenskar vet något om katolicsmen, att det finns ett historisk misstänksamhet mot katolicismen, att många svenskar aldrig har träffat en katolik i sitt eget land. Och har de gjort det, har de kanske inte vetat att det var en katolik.

Katolska kyrkan är därför ett tacksmat angreppsmål för dem som egentligen är ute för att kritisera all kristendom, för att kritisera den kristna livsstilen mer generellt. De som sålunda blir indirekt angripna har inget att sätta emot, innan de själva blir de direkta måltavlorna.

En av de värsta myterna som sprids, och har spridits sedan 1950-talet är att celibat skulle vara sjukdomsframkallande. Jag har skrivet ett inlägg, som kanske kan vara av intresse, om detta på min blogg:

larsflemstroms.blogg.se/.../ar-celibat-sjukdomsframkallande.html

Här kan du också läsa om hur porrförläggaren Curth Hson-Nilsson i armkrok med den "anständiga" pressen alltsedan 1950-talet har underminerat den kristna sexualmoralen i Sverige.

larsflemstroms.blogg.se/.../har-jag-inte-ratt.html

Lägg märke till att jag kallar Svenska kyrkan för "den våldtagna kyrkan". Vid mitten av 1950-talet hade Svk i stort sett samma syn  sexualmoral som Katolska kyrkan idag. Något obligatoriskt celibat har självfallet inte funnits i Svk sedan mitten av 1500-talet. Men vid mitten av 1900-talet märktes i Svk fortfarande en tydlig beundran av de katoliker som levde i celibat.

För Svk var celibatet då ett ideal, men inte ett obligatorium. Och detta var en tydlig skillnad mellan Svk och de protestantiska frikyrkorna, som av många svenskkyrkliga på den tiden kallades "syndens nästen". Det var ju inte bara så att frikyrkorna ansåg att sex skulle vara inom äktenskapet, utan också att man måste ha sex och därför måste gifta sig. Utfrysningen av ogifta är fortfarande ett problem i många frikyrkor. Denna inställning, att man måste ha sex, jämnade så att säga vägen för sexliberaliseringen.

Orsaken till pedofilproblemen inom Katolska kyrkan är alltså inte celibatet, utan snarare att även Kk har våldtagits, men på ett mer begränsat och samtidigt med konkret sätt än Svk, som har våldtagits på det läromässiga planet. Samt givetvis att den katolska kyrkoledningen inte i tid har insett hur allvarligt problemet är. Det gjorde inte heller den kommunala barnomsorgen i Sverige, som under en tid skakades av rena pedofilhysterin. Tänk så lätt det är att glömma!  

Under kategorin Sexualitet och fortplantning på min blogg har jag skrivit ganska mycket om de verkliga orsakerna till den s.k. befolkningsexplostionen i fattiga länder. Katolska kyrkan är inte orsak.

den 14 mars 2010 09:12 by Nyheter om kyrka kultur samhälle

# "En stadig rutt genom stormiga vatten" - Vatikanen tar sig an pedofili-problematiken.

Vatikanens presstalesman f Federico Lombardi SJ, publicerade under lördagen ytterligare en text

den 26 mars 2010 11:52 by Bengt Malmgren

# re: Vatikanen kommenterar New York Times historia om sexmissbrukande prästen f Murphy

DECLARATION ON "MURPHY CASE", STATEMENT OF BISHOP MAGEE

Här är texten från Vatikanens informationstjänst från 24 mars 2010 där presstalesmannen Fr. Federico Lombardi S.J. kommenterar artikeln i New York Times:

"The tragic case of Fr. Lawrence Murphy, a priest of the archdiocese of Milwaukee, involved particularly vulnerable victims who suffered terribly from what he did. By sexually abusing children who were hearing-impaired, Fr. Murphy violated the law and, more importantly, the sacred trust that his victims had placed in him.

"During the mid-1970s, some of Fr. Murphy's victims reported his abuse to civil authorities, who investigated him at that time; however, according to news reports, that investigation was dropped. The Congregation for the Doctrine of the Faith was not informed of the matter until some twenty years later.

"It has been suggested that a relationship exists between the application of 'Crimen sollicitationis' and the non-reporting of child abuse to civil authorities in this case. In fact, there is no such relationship. Indeed, contrary to some statements that have circulated in the press, neither 'Crimen' nor the Code of Canon Law ever prohibited the reporting of child abuse to law enforcement authorities.

"In the late 1990s, after over two decades had passed since the abuse had been reported to diocesan officials and the police, the Congregation for the Doctrine of the Faith was presented for the first time with the question of how to treat the Murphy case canonically. The Congregation was informed of the matter because it involved solicitation in the confessional, which is a violation of the Sacrament of Penance. It is important to note that the canonical question presented to the Congregation was unrelated to any potential civil or criminal proceedings against Fr. Murphy.

"In such cases, the Code of Canon Law does not envision automatic penalties, but recommends that a judgment be made not excluding even the greatest ecclesiastical penalty of dismissal from the clerical state. In light of the facts that Fr. Murphy was elderly and in very poor health, and that he was living in seclusion and no allegations of abuse had been reported in over 20 years, the Congregation for the Doctrine of the Faith suggested that the archbishop of Milwaukee give consideration to addressing the situation by, for example, restricting Fr. Murphy's public ministry and requiring that Fr. Murphy accept full responsibility for the gravity of his acts. Fr. Murphy died approximately four months later, without further incident".

Also on 24 March, Bishop John Magee S.P.S. of Cloyne, Ireland, released the following English-language statement following the Holy Father's acceptance of his resignation from the pastoral care of his diocese:

"On 9 March 2010 I tendered my resignation as bishop of Cloyne to the Holy Father. I have been informed today that it has been accepted, and as I depart, I want to offer once again my sincere apologies to any person who has been abused by any priest of the diocese of Cloyne during my time as bishop or at any time. To those whom I have failed in any way, or through any omission of mine have made suffer, I beg forgiveness and pardon. As I said on Christmas Eve 2008 after the publication report of the National Board for Safeguarding Children in the Catholic Church in Ireland, I take full responsibility for the criticism of our management of issues contained in that report.

"On 7 March 2009 the Holy See appointed Fr. Dermot Clifford as apostolic administrator of the diocese of Cloyne. This was in response to a request I had made to be relieved of the burden of administering the diocese so that I could concentrate on co-operating with the Government Commission of Investigation into child protection procedures in the diocese in my capacity as bishop of Cloyne. I will of course continue to be available to the Commission of Investigation at any time.

"I also sincerely hope that the work and the findings of the Commission of Investigation will be of some help towards healing for those who have been abused.

"I welcome the fact that my offer of resignation has been accepted, and I thank the priests, religious and faithful of the diocese for their support during my time as bishop of Cloyne, and assure them of a place in my prayers always".

OP/MURPHY CASE MAGEE/LOMBARDIVIS 100325 (740)

den 30 mars 2010 08:04 by Bengts Blogg

# Stilla veckan

På Palmsöndagen inleddes Stilla veckan, och vi går in i den mest förtätade

den 31 mars 2010 20:38 by Nyheter om kyrka kultur samhälle

# Falska dokument till grund för New York Times anklagelser mot påven.

F Thomas Brundadge New York Times hade den 24 mars en artikel där påven Benedikt XVI anklagades

den 5 april 2010 08:20 by Bengts Blogg

# Otydligt från svenska katolska källor vad Cantalamessa egentligen sade.

Fader Raniero Cantalamessas långfredagspredikan finns publicerad på internet , även

den 18 april 2010 10:06 by Bengts Blogg

# Küngs brev

Anders Küng, teolog tillhör samma generation som Joseph Ratzinger. De var unga under den tid

den 19 september 2010 08:20 by Bengt Malmgren

# re: Idag saligförklaras kardinal Newman.

Fler kanaler som rapporterar från påvens besök i England:

EWTN

BBC

Läs också Signumbloggens rapportering

den 20 september 2010 15:06 by Bengts Blogg

# Analys av påvens Englandsresa: "Business as usual" duger inte längre!

Påvens milda och vänliga framtoning gjorde intryck på britterna. Man kan inte summera

den 9 december 2010 07:25 by Bengt Malmgren

# re: Kristna ledare uppmanar att till att uppmärksamma Livets söndag - får kritik av Åke Bonnier.

Mera om Livets söndag här:

http://www.livetssondag.se

den 1 januari 2011 09:57 by Bengt Malmgren

# re: 21 döda vid bombdåd mot kyrka i Alexadria.

Vittnen uppgav att det uppenbarligen var frågan om en bilbomb som exploderat när besökare lämnade kyrkan i Sidi Bechr-området, kring en halvtimme in på det nya året. En utbränd bil ska ha hittats framför ingången till kyrkan.

Det var inte känt vem eller vilka som låg bakom attacken. Men al-Qaida i Irak har tidigare hotat att utföra dåd mot egyptiska kristna kopter.

I Egypten, som domineras av muslimer, finns en stor kristen minoritet. Den motsvarar ungefär en tiondel av landets sammanlagt cirka 79 miljoner invånare.

Läs mera i Dagen

den 14 januari 2011 12:28 by Bengt Malmgren

# re: Saligförklaring av Johannes Paulus II den 1 maj i år.

I dekretet sägs bl.a:

"John Paul II’s pontificate was an eloquent and clear sign, not only for Catholics, but also for world public opinion, for people of all colour and creed. The world’s reaction to his lifestyle, to the development of his apostolic mission, to the way he bore his suffering, to the decision to continue his Petrine mission to the end as willed by divine Providence, and finally, the reaction to his death, the popularity of the acclamation “Saint right now!” which someone made on the day of his funerals, all this has its solid foundation in the experience of having met with the person who was the Pope."

den 14 januari 2011 14:46 by Bengt Malmgren

# re: Saligförklaring av Johannes Paulus II den 1 maj i år.

Läs John Allens kommentar i National Catholic Reporter:

ncronline.org/.../vatican-announces-may-1-beatification-john-paul-ii

den 26 februari 2011 09:11 by Bengt Malmgren

# re: Utredning av sexövergrepp av präster inom Katolska kyrkan i Sverige presenteras idag.

En särskilt allvarlig sak är om uppgifter om övergrepp kommer fram, men inga åtgärder görs för att gå vidare. Bikthemligheten är absolut i Katolska kyrkan, men man kan alltid påverka den biktande att själv anmäla sig, eller att ställa det som villkor för absolution. I andra fall handlar det om vad som kommer fram i själavårdande samtal, och där vara uppmärksam på när saker kommer fram som borde föranleda fortsatta åtgärder. I ett fall har biskop Anders i en själavårdsituation varit involverad i en själavårdsituation där han inte uppfattade att det rörde sig om en anmälningssituation som han borde ha gått vidare med. Biskop Anders har själv kommenterat detta tidigare och hade även varit beredd att avgå på grund av detta om sådana krav ställts. Han kommenterar det nu på nytt i brevet som följer med utredningen. Han skriver:

"Man riktar ofta en förebråelse mot kyrkoledningen att mörka sådana fall av sexuellt övergrepp mot minderåriga. Också jag själv har i ett fall beskyllts för detta. Vi har också försökt granska denna anklagelse. I ett samtal som jag uppfattade som ett själavårdssamtal av mer konfidentiell art hade en person anförtrott mig att ett övergrepp hade skett i personens ungdom för länge sedan. Men jag uppfattade inte det som en formell anmälan som skulle föras vidare. Jag beklagar om jag har missuppfattat detta. Detta har lärt mig att skilja noga mellan de samtal som har mer själavårdskaraktär eller är mer av formell art."

den 5 maj 2011 08:38 by Bengts Blogg

# Sann eller falsk profet?

Vassula Ryden är en grekisk-ortodox kvinna som producerar handskrivna texter som hon hävdar

den 18 augusti 2011 13:08 by Bengt Malmgren

# re: Världsungdomsdagen: Idag landar påven i Madrid

Ur påvens tal på flygplatsen vid ankomsten till Madrid:

I have come here to meet thousands of young people from all over the world, Catholics committed to Christ searching for the truth that will give real meaning to their existence. I come as the Successor of Peter, to confirm them all in the faith, with days of intense pastoral activity, proclaiming that Jesus Christ is the way, the truth and the life; to motivate the commitment to build up the Kingdom of God in the world among us; to exhort young people to and so, rooted in his person, to become faithful followers and valiant witnesses.

Why has this multitude of young people come to Madrid? While they themselves should give the reply, it may be supposed that they wish to hear the word of God, as the motto for this World Youth Day proposed to them, in such a way that, rooted and built upon Christ, they may manifest the strength of their faith.

Many of them have heard the voice of God, perhaps only as a little whisper, which has led them to search for him more diligently and to share with others the experience of the force which he has in their lives. The discovery of the living God inspires young people and opens their eyes to the challenges of the world in which they live, with its possibilities and limitations. They see the prevailing superficiality, consumerism and hedonism, the widespread banalization of sexuality, the lack of solidarity, the corruption. They know that, without God, it would be hard to confront these challenges and to be truly happy, and thus pouring out their enthusiasm in the attainment of an authentic life. But, with God beside them, they will possess light to walk by and reasons to hope, unrestrained before their highest ideals, which will motivate their generous commitment to build a society where human dignity and true brotherhood are respected. Here on this Day, they have a special opportunity to gather together their aspirations, to share the richness of their cultures and experiences, motivate each other along a journey of faith and life, in which some think they are alone or ignored in their daily existence. But they are not alone. Many people of the same age have the same aspirations and, entrusting themselves completely to Christ, know that they really have a future before them and are not afraid of the decisive commitments which fulfill their entire lives. That is why it gives me great joy to listen to them, pray with them and celebrate the Eucharist with them. World Youth Day brings us a message of hope like a pure and youthful breeze, with rejuvenating scents which fill us with confidence before the future of the Church and the world...."

Hela talet här:

www.radiovaticana.org/.../Articolo.asp

den 18 augusti 2011 15:43 by Bengt Malmgren

# re: Världsungdomsdagen: Idag landar påven i Madrid

Presskonferens på planet på väg till Madrid:

www.radiovaticana.org/.../Articolo.asp

den 29 april 2014 07:51 by Bengt Malmgren

# re: Fader Göran Degen R.I.P.

Fader Göran Degen var vice ordförande i Justitia et Pax. Från Justitia et pax hemsida:

"Med stor bestörtning har vi fått veta att Fader Göran Degen avlidit. Han hittades död i sin lägenhet söndag 27 april då han inte kom för att fira mässan i Luleå församling. Fader Göran var vice ordförande för Justitia et Pax kommissionen och har betytt enormt mycket för arbetet för samhällets minsta, för fattiga och marginaliserade människor, både i och utanför kyrkan. Han var en stöttepelare för Justitia et Pax kommissionens arbete och han lämnar ett stort tomrum efter sig."

www.justitiaetpax.se/viewNavMenu.do

den 1 maj 2014 09:30 by Bengt Malmgren

# re: Fader Göran Degen R.I.P.

den 6 maj 2014 00:20 by Gloria Castilla

# re: Fader Göran Degen R.I.P.

Idag fick jag i lådan Katolsk Magasin,  #5.

Läste om Brommapojk och Lulebo, Fader Göran. Artikeln var skriven nog innan Fader Göran hade avlidit. När jag läste om det tänkte på Fader Göran (som jag aldrig träffade)  som en bestämd människa, entusiastisk och inte tillräckligt tacksam, som han säger, till Gud för kallelsen att bli präst. Då slog mig tanken att jag hade hört om honom förut. Visst! det var igår, på mässan i Sollefteå. Fader Livinus berättade om att Fader Göran hade lämnat oss hastigt och att han skulle begravas i Stockholm, den 16/5.

Jag önskar honom en underbar resa till himlen. Gud tackar honom för allt han gjorde på jorden, som präst- prästseminariets rektor, kyrkoherde och allt församlingsarbete i Sverige. Vila i fred.