oktober 2007 - Posts

Lagen om registrerat partnerskap började gälla 1995. 31 december 2006 fanns enligt SCB drygt 2000 registrerade partnerskap (4188 reg. partners) i Sverige. Motsvarande siffra för äktenskap är 1,6 miljoner. Kring 300 partnerskap registrerades 2006 och strax under 100 upplöstes. Samma tid ingicks kring 46.000 äktenskap och 20.000 upplöstes. Livslång trohet är således inte så vanligt oberoende av samlevnadsform.
Tidningen Världen idag kommenterar statistiken och den senaste tidens debatt angående könsneutrala äktenskap:
"RFSL:s medlemmar är alltså måttligt intresserade av äktenskapligt samliv, de tycks endast vilja erövra äktenskapet som en symbol för att tömma ordet på sitt egentliga innehåll...
Den här veckans turbulens visar att det biologiska faktumet att det krävs en mamma och en pappa för att ett barn skall bli till har blivit politiskt sprängstoff i Sverige. Men när två pappor i partnerskap, eller två mammor för den delen, vill ha barn, måste de involvera ytterligare minst en mamma eller en pappa i föräldraprocessen, eftersom deras egen sexuella gemenskap är steril
."  Läs mera...
Sten-Gunnar Hedin, föreståndare för Pingströrelsen skriver idag en debattartikel i Aftonbladet där han förordar att äktenskapet bevaras i nuvarande form, främst med tanke på barnens bästa. "Samkönade äktenskap är inte främst en fråga om homosexuellas rättigheter eller om vuxna människors privatliv. Det är heller inte ett ämne som bör avgöras på religiös grund", skriver han.

Det finns i dag inga vetenskapliga argument som stöder att man frångår stödet för konstellationen mamma-pappa-barn i normalfallet för barnens bästa. "En likställd hetero- och homonormativ äktenskapslagstiftning kommer att ställa krav på barnen att acceptera och förstå ? inte att de har en ?plastfarsa? eller ?plastmorsa? som numera är vanligt ? utan minst två riktiga pappor och en mamma eller två riktiga mammor och en pappa", skriver han, och menar att detta kan bli mycket pressande för barnen, det är ett experimenterande med deras integritet och relationer.

Katolska Kyrkan har till den tidigare Regnerska utredningen avgivit ett remissyttrande med liknande tankegångar. Man skriver:

"Relationerna och stabiliteten i familjen utgör grundvalarna för friheten, tryggheten och solidariteten i samhället. Att upprätthålla den äktenskapliga föreningens och familjens stabilitet kan dock inte enbart överlåtas åt de enskilda individernas ansträngningar. Ansvaret för att skydda och gynna familjen genom att ge en tydlig institutionell karaktär åt äktenskapet åligger samhället som helhet.. Homosexuella relationer saknar däremot de biologiska och antropologiska element hos äktenskapet (och familjen) som skulle kunna utgöra grunden för att ge dem status som äktenskap".

Läs också följande text: kardinal Cafarra om äktenskapet och sekulariseringen.
Bevara Äktenskapets hemsida hackades under tisdagen och är oåtkomlig för närvarande. ? Det är tydligt att det finns enskilda människor som inte vågar ta debatten, utan istället försöker tysta oss på detta sätt, säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen till tidningen Dagen. Läs mera...
Posted by Bengt Malmgren | with no comments
Jan Myrdal ger sig in i debatten om äktenskapet. I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver han: "Att tillföra den samhälleliga äktenskapsformen nya officiellt och ceremoniellt klubbade samkönade och barnbesittande relationer blir kränkande mot förnuft och känsla. Om man vill kalla denna min åsikt hetero­normativ får man väl göra det". Läs mera...
Stanley Sjöberg framlade i somras en vision om en stor kristen manifestation. Kristendomen är alldeles för lågmäld bland alla krafter som utmanar den idag, och det är dags att alla kristna tillsammans aktivt proklamerar kristendomen som en positiv kraft i samhället.

Inga negativa proklamationer får gå ut under manifestationen, bara positiva som vill belysa och stå upp för kristen tro i Sverige. Religionsfrihet och kulturell mångfald, ömsesidig respekt för andra religioner i Sverige är självklara grundvärderingar.

Kyrkliga företrädare från olika kristna samfund i Storstockholm har träffats och diskuterat frågan. Inga slutgiltiga beslut är tagna på grund av att man vill att fler samfund ska ges möjlighet att vara med redan från början. Bland samfund som hittills varit positiva märks Pingströrelsen, Evangeliska Frikyrkan, Frälsningsarmén, Katolska kyrkan och Oasrörelsen inom Svenska kyrkan. Också flera invandrarkyrkor har visat sitt intresse. Men man hoppas få en ännu större ännu större bredd, säger Stanley Sjöberg. Läs mera i tidningen Dagen...
Idag, exakt för 90 år sedan, 13 oktober 1917, ägde det berömda solundret rum inför ca 70 000 människor i Fatima i Portugal. Jungfru Maria hade då den 13:e varje månad från maj till oktober uppenbarat sig för tre fattiga herdebarn och gett dem och världen en bibliskt profetia om omvändelse och bot samt varnat för kommunismen i Ryssland INNAN revolutionen. Läs mera...
Posted by Bengt Malmgren | with no comments
Sorterad under: , ,
Som tidigare rapporterats har åklagaren beslutat att lägga ner förundersökningen rörande Caritas Sveriges Irak-projekt för vilket man tidigare erhållit bidrag från Sida. Man kunde inte finna att brott som hör under allmänt åtal förövats. Åklagaren drog följande slutsats: "Den före detta anställde agerande framstår i några fall som improviserat och i viss mån självsvåldigt, men med hänsyn till omständigheterna under vilka arbetet bedrivits kan denne inte anses uppsåtligen ha missbrukat sin förtroendeställning."

Trots detta har Katolska stiftets finanschef i tidigare intervju med Katolskt Magasin antytt att man har kvarvarande krav på den f.d. anställde. Msgr Stjepan Biletic som nu är likvidator för kvarvarande ekonomisk avveckling av Caritas Sverige säger på förfrågan från Katolskt Magasins reporter att han inte är tillräckligt insatt i det enskilda fallet för att uttala sig men han tycker att det belyser ett vanligt problem i katolska kyrkan: "- Man har förtroende för människor som brinner av kärlek och som vill ställa upp för att bekämpa nöden i världen. Men sedan kommer den mänskliga svagheten fram och det brister i ansvar och i kunskaper om hur arbetet ska skötas". (se KM nr 10 2007).

Sida har i tidigare offentliggjord slutrapport sagt att man hade anmärkningar på brister i hur Irakprojektet rapporterats och att man även  övervägde att fortsätta med en granskning av hur Caritas Sveriges revisorer skött ärendet. Annika Larnholt vid Sida säger att Sida har träffat utredarna vid Ekobrottsmyndigheten för att informera sig om hur man resonerat. Även om man önskat att man gått vidare med förundersökningen för att få ett utslag kring vissa frågor, så godtar man från Sida Ekobrottmyndighetens beslut och kommer inte att överklaga. Detta innebär att man hävt sekretessen kring utredningsmaterialet, bl.a. den s.k. PWC-rapporten som revisionsfirman Öhrlings Pricewaterhouse Coopers gjort åt Caritas Sverige.
Annika Larnholt vet inte om man kommer att fortsätta med att granska Caritas revisorer, Sida har ju fått en hel del arbete i samband med den kritik Riksrevisionen lämnat i sin nyligen offentliggjorda rapport, där samarbetet med Caritas Sverige bara är en mycket liten del.
Den 4 oktober upphörde formellt föreningen Caritas Sverige då den avvecklingsstyrelse under ordförandeskap av Lennart Cervall som beslutades om på årsmötet i april avslutade sitt arbete. Det tidigare 90-kontot har avslutats, kvarvarande tillgångar förvaltas av stiftet som har öppnat ett nytt biståndskonto: bankgiro 5810-1312. Till detta konto kan man skicka t.ex. minnes- och gratulationsgåvor. Kvarvarande delar av föreningens eknomisska avveckling handhas nu av generalvikarie Stjepan Biletic som utsetts till likvidator.

Katolska kyrkans hemsida kommenterar man Caritas Sveriges avveckling: "Organisationen blev så småningom för stor och man klarade till slut inte av att uppfylla de krav man åtagit sig".  Samtidigt framhåller man att det karitativa arbetet i stiftet fortsätter oberoende av föreningen Caritas Sveriges avveckling. man skriver:

Som katoliker har vi alltid ansvar för vår nästa i nöd. Vår väg att förenas med Gud går genom våra medmänniskor och det karitativa arbetet fortsätter även när föreningen Caritas Sverige upphör. Som kristna är vi medvetna om att vi inte är fullkomliga. Vi uppmanas att rannsaka oss själva och börja om. Denna vetskap ger oss nu kraft i vårt framtida karitativa arbete.

Man kommer nu att satsa på att stödja det lokala karitativa arbetet som pågår och kontinuerligt har pågått ute i församlingarna oberoende av krisens i Caritas Sverige. Läs mera... 
I en debattartikel i Dagen kommenterar den svenskkyrklige prästen Erik Johansson diskussionen om äktenskapet som förs bland Svenska kyrkans biskopar. Martin Linds hållning är konsekvent men emot bibelordet, menar han, medan de biskopar som nu inte vill att Svenska kyrkan skall viga samkönade par borde ha insett problemet redan när välsignelseakten för samkönade par infördes. Genom att de samtyckte till detta finns ingen konsekvens i deras hållning. Han skriver: "Res på er biskopar och våga säga det många anar att ni någonstans inombords egentligen skulle vilja säga: Välsignelseordningen var ett misstag! Låt oss sedan hjälpas åt att ställa saker och ting till rätta, inklusive möta alla dem som känner sig svikna av kyrkans velande". Svenska kyrkan har genom välsignelseakten och nu också öppeheten för att öppna äktenskapet för samkönade par isolerat Svenska kyrkan från resten av kristenheten, menar han. Läs mera...