september 2007 - Posts

"En vald styrelse behöver inte acceptera att några är oroliga för den och i sin så kallade oro undanhåller information, så att styrelsen hindras att genomföra sina stadgeenliga uppgifter.
Stiftsledningens oro borde ha gällt den bristande insynen och demokratin i Caritas styrelse.
Kanske var det så att stiftsledningen förstod att styrelsen aldrig skulle ha ställt sig bakom en ansökan om dispens för att rädda von Essen som ordförande trots hans betalningsanmärkningar".

Det skriver Gun Holmertz, tidigare ledamot i Caritas Sveriges styrelse i ett debattinlägg i UNT som svar till Maria Hasselgren, pressansvarig vid Stockholms katolska stift som i UNT sagt att stiftsledningen stod bakom beslutet att inte informera Caritas styrelse. Läs mera...
Från Stockholms katolska stift har förekommit uppgifter om att Stiftelsen för insamlingskontroll rekommenderat Caritas Sverige att inkomma med dispensansökan för att Caritas Sverige skulle få behålla sitt 90-konto trots ordförandens betalningsanmärkningar.

Eva Birath, kanslichef på Stiftelsen för insamlingskontroll säger att reglerna är solklara. Har någon i styrelsen betalningsanmärkningar rekommenderar vi aldrig någonsin att man kan inkomma med en dispensansökan. Den enda rekommendationen vi ger i ett sådant fall är att ledamoten i fråga lämnar sin post om organisationen vill behålla sitt kontrollgirokonto.

Eva Birath kommer ihåg att hon talade med Charlotte Byström från Katolska stiftet i samband med att Caritas Sverige hade fått problem med ordförandens betalningsanmärkningar, men hon har inget minne av att man gav någon rekommendation om att lämna in en skriftlig dispensansökan, vilket skulle vara helt osannolikt.  /Bengt Malmgren
I ett debattinlägg i Upsala Nya Tidning 21 september skriver Maria Hasselgren, pressansvarig på stiftet att det var stiftsledningen som låg bakom beslutet att inte informera Caritas Sveriges styrelse om ordförandens betalningsanmärkningar som äventyrade 90-kontot samt kommunikationen med Stiftelsen för insamlingskontroll (SFI) angående dispensansökan. Debattinlägget får ses som ett svar på det tidigare uttalandet i tidningen av Gun Holmertz, tidigare ledamot i Caritas styrelse som tillsammans med 5 andra ledamöter i våras framlade en skrivelse där de efterlyste mer information från bl.a. ordförande von Essen. Holmertz ansåg att von Essen försökt "föra styrelsen bakom ljuset" då man under fyra månaders tid hölls ovetande om dessa fakta.

Nu säger alltså Maria Hasselgren att det var stiftsledningen som låg bakom att undanhålla informationen, och inte von Essen. Som motiv för beslutet anger hon att man inte ville "orsaka onödig oro i en organisation som sedan en längre tid haft stora interna problem". Biskop Anders Arborelius, stiftets ekonomichef och stiftets finansråd var hela tiden informerade om läget.

Angående beslutet att ansöka om dispens nämns i debattinlägget att detta skedde sedan man blivit informerade av ansvarig på SFI att man kunde lämna in en dispensansökan, vilken stiftet då gjorde. Först sedan dispensansökan avslagits valde man att informera Caritas Sveriges styrelse.

Hasselgren skriver att beslutet från stiftsledningen att ansöka om dispens hos SFI måste ses som ett uttryck för att stiftsledningen har fortsatt förtroende för Gustaf von Essen, och att han mot bakgrund av sin "stora erfarenhet och kompetens" fick uppdraget att rekonstruera Caritas (ett uppdrag som han som tidigare rapporterats inte längre har kvar).
 
Maria Hasselgren framhåller slutligen att det inte är något brottsligt att ha betalningsanmärkningar.
"Gustaf von Essen (kd), kommunalråd i Uppsala, tvingades i våras att lämna styrelsen för biståndsorganisationen Caritas sedan det avslöjats att han haft flera betalningsanmärkningar. Under fyra månader höll han Caritas styrelse ovetande om saken", skriver tidningen i sin nät-upplaga. Eva Birath, kanslichef på Stiftelsen för insamlingskontroll var den person som hanterade Katolska kyrkans inkomna ansökan om dispens så att Caritas Sverige skulle få behålla sitt 90-konto trots ordförandens betalningsanmärkningar. "Jag hade informerat kansliet vid Caritas om saken och utgått från att uppgifterna skulle föras vidare till styrelsen men så hade tydligen inte skett. Jag tyckte det var konstigt och i det läget mejlade jag styrelsen", säger hon till UNT.
[Till kommentar om öppenhet och demokrati i Katolska kyrkan i Sverige på Bengt Malmgrens blogg]  [Till artikeln i UNT]
Stockholms domkyrkoförsamling har gett ut ett magasin som delas ut gratis. I en artikel förekommer en sällsam bibeltolkning som bl.a. går ut på att Jesus i själva verket bejakade en homosexuell relation som påstås finnas mellan en romersk officer och hans tjänare, en ung gosse (Matt 8). Tolkningen har väckt starka reaktioner och har debatterats i dagspressen.
- Artikeln säger mer om prästen än om Bibeln. Det här är en homosexuell präst som tänker i homosexuella banor, men det här är absolut inte Svenska kyrkans teologi, säger Caroline Krook, biskop i Stockholms stift i en intervju för Världen idag.
Påpassligt anordnar studieförbundet Sensus ett panelsamtal på Medborgarhuset i Stockholm den 17 september. Man har bjudit in en panel bestående av Sten-Gunnar Hedin, Åke Bonnier m.fl.
- Vi tar inte ställning för vad som är rätt eller fel i frågan, utan vill ge utrymme åt en frisk debatt, säger Eva Ajaxén på Sensus studieförbund.  Mera...
Posted by Bengt Malmgren | with no comments
Sorterad under:
2200 katolska pilgrimer från hela Sverige hade kommit till Vadstena 8 september. Samtidigt pågick de nordiska ungdomsdagarna som samlat 400 unga katoliker från hela Norden där de fick träffa bl.a. biskop Anders och ärkebiskop Giovanni Tonucci, påvliga nuntien i Norden. Dagen började med mässa på borggården till Vadstena slott och avslutades med tillbedjan i Blåkyrkan. Mera...
På årsmötet i april beslutades om avveckling av föreningen Caritas Sverige och en avvecklingsstyrelse tillsattes med Lennart Cervall som ordförande. Uppdraget håller nu på att slutföras och Caritas Sverige upphör att existera 30 september. Personalen sägs upp och generalvikarie Stjepan Biletic tar över som likvidator och leder det återstående arbetet med slutrapportering till Sida.

Von Essen och gruppen kring honom har inte längre kvar uppdraget att bygga upp den nya Caritas-organisationen. Detta uppdrag har gått till generalvikarie Stjepan Biletic som i en intervju med tidningen Dagen säger att man nu tar en paus på några månader och funderar på i vilken form Caritas-organisationen i Sverige skall återuppstå. Biletic förutsätter att man kan börja en ny dialog med Sida och att man i fortsättningen till 150% kommer att satsa på insamlingar i Sverige.  Många  församlingar har redan kontakt med en fattig församling i världen som de hjälper alldeles själva, det är ett arbete som Caritas centralt kan satsa på att stödja, menar han.

Biletic kommenterar slutligen det faktum att von Essen och gruppen kring honom inte längre är aktuell: ?detta har ingenting att göra med att biskopen skulle ha bristande förtroende för Gustaf von Essen.? Läs mera...
I veckan är det 10 år sedan Moder Teresa dog, hennes "himmelska födelsedag". Nunnan representerade under 1900-talet för hela världen den självutgivande gudomliga kärleken genom sitt arbete bland de fattigaste av de fattiga i Calcutta, och efter hennes död har många förordat hennes helgonförklaring.
Fader Brian Kolodiejchuk, en av dem som förespråkar hennes helgonförklaring har nyligen gett ut en bok: "Mother Teresa: Come Be My Light." Fader Brian har i boken sammanställt hennes brev och korrespondens, av vilka en del belyser tvivel och andliga prövningar som Moder Teresa kämpade med under sitt liv.
Som vanligt när något publiceras som har med Katolska kyrkan att göra tar pressen tag i detta och försöker hitta något som går att skandalisera. Tvivlet lyfts fram som en mörk sida hos Moder Teresa som skulle misstänkliggöra det positiva hon stått för. Den som är insatt i villkoren för ett sant andligt liv förstår dock att helgonen inte är några superhjältar som lever på en nivå över alla andra. De är människor precis som var och en och kämpar med tvivel och svårigheter. Att Moder Teresa kämpade denna kamp gör hennes helighet inte mindre. Tvärtom är det den väg alla helgon, och vi alla som utifrån vår tro vill sträva mot ett heligt liv måste gå. Johannes av Korset (1542-1591) kallade detta  "själens dunkla natt".

Den orden Moder Teresa Grundade heter Missionaries of Charity, Kärlekens missionärer. En liten systrakommunitet finns i Nacka, Fisksätra. Systrarna inbjuder till ett gemensamt firande av 10-årsjubileet av Moder Teresas himmelska födelsedag i Katolska domkyrkan i Stockholm med början onsdag den 5 september med mässan kl 17.00 och tillbedjan därefter. Firandet avslutas torsdag den 6 september med mässan kl 17.00 som celebreras av biskop Anders Arborelius. Efter mässan inbjuder systrarna till samkväm.  Läs mera...
Fredag 7 sept firar Schönstatt-rörelsen i Sverige sitt 40-årsjubileum med mässa i Domkyrkan kl 17.00. Grundaren pater Josef Kenternich föddes 1885 i Tyskland. Schönstatt vid Rhen invid Koblenz är idag en stor vallfartsort, ett pilgrimscentrum för bönerörelsen som inlemmar både präster, systrar och lekmän som samlas och ber i ett trettiotal länder.
Det var många svårigheter i början. Under andra världskriget fängslades pater Kentenich och deporterades till förintelselägret Dachau. Där ingjöt han tro och mod hos sina medfångar. P Kentenich överlevde, men tvingades i landsflykt till USA. Där finns nu ett andligt Schönstattcentrum i Milwaukee.
I Domkyrkan i Stockholm, i kyrkans krypta, uppförde domprost Johannes F Koch 1967 ett Schönstattaltare med den vackra bilden av Jungfru Maria med Jesusbarnet. Där hålles nu Schönstattandakter varje torsdag. Mera...