augusti 2007 - Posts

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklings-samarbete, har blivit en alltmer öppen organisation som är angelägen om kontakt med allmänheten. Man har en mycket informativ hemsida, och den 27 augusti anordnade man ett Öppet hus i sina lokaler vid Vallhallavägen som var mycket välbesökt. Där intervjuades generaldirektör Göran Holmqvist (bilden) och andra chefer inom Sida.

Sida samarbetar med folkrörelser och enskilda organisationer för verksamhet i utvecklingsländer. Huvudregeln är att om den enskilda organisationen står för 10 % av insamlade medel, så skjuter SIDA till 90%. För budgetåret 2007 uppgick anslaget till enskilda organisationer till 1320 mkr. Enskilda organisationernas administration får uppgå till 8 procent av stödet. Pengarna används bland annat för att öka kontrollen och följa upp projekt och program.
Stödet till enskilda organisationer organiseras genom att enskilda organisationer tecnar ett s.k. ram-avtal med Sida. Specifika krav ställs på en organisation för att få teckna ett ramavtal. Exempel på organisationer som har ram-avtal emd sida är Diakonia, Forum syd, och Svenska Missionsrådet (SMR). Caritas Sverige som tidigare samarbetade med Sida har aldrig haft något eget ramavtal, utan samarbetet administrerades via SMR´s ramavtal.

Idag har Caritas Sverige inget samarbete med Sida. Man väntar fortfarande på slutrapporter från Caritas Sverige för projekt inom ramen för det tidigare samarbetet. I samband med projekt i Irak har Sida konstaterat att Caritas Sverige inte använde anslagna bidrag i enlighet med avtalet, varför man som tidigare rapporterats återkrävt vissa medel.
Posted by Bengt Malmgren | with no comments
Arbetsgruppen Kyrklig Förnyelses kyrkodagar i Uppsala i helgen handlade om ekumenik. Man hade bjudit in representanter från olika kyrkliga traditioner, bland deltagarna märktes f Fredrik Emanuelson OMI från Katolska kyrkan, biskop em Björn Fjärstedt, Svenska kyrkan, Berit Simonsson, OAS-rörelsen i Svenska kyrkan, f Dan Sandu, Rumänska ortodoxa kyrkan, Ulf Ekman från Livets ord och biskop Edvin Barnes från Anglikanska kyrkan. Paneldebatten i Katedralskolans aula på lördagen modererades av Daniel Wärn, journalist på Dagen, tidigare pastor inom Pingströrelsen.

Det fanns en anda av samförstånd kring trons skatt som givits åt Kyrkan/kristenheten från Kristus genom apostlarna. Man konstaterade, att om någon för tio år sedan skulle säga att företrädare för olika kristna traditioner skulle komma samman i en anda av ömsesidig respekt och samförstånd så som skett här idag, så skulle ingen tro honom. Samtidigt fanns det också en realistisk uppfattning om svårigheterna med ekumeniken. Slutmålet kan inte vara annat än Kyrkans synliga enhet, men vägen dit är lång, framhöll f Fredrik Emanuelson. Det finns bara ett sätt att närma sig dessa frågor: på knä i bön. Det är Guds nåd som åstadkommer enheten, inte våra egna tankar och aktiviteter. Alla var ense om att den nya samförståndsandan inte får förleda oss in i en aktivism där man bortser från svårigheterna. Som Berit Simonsson uttryckte det med en liknelse från militären: Det brukar sägas att den general segrar som har tålamod att vänta längst och avvakta det rätta ögonblicket att gå till strid.  Läs mera...
(uppdat. 2007-08-23): Allt fler ställer nu krav på att Gustaf von Essen avgår från det förtroendeuppdrag han fått av biskopen att svara för uppbyggnaden av den nya Caritas-organisationen i Stockholms katolska stift. Bakgrunden är att den styrelse som von Essen var ordförande inte beviljades ansvarsfrihet vid Caritas Sveriges årsmöte 27 april 2007. Brist på information, flerårig vanskötsel där man inte lyckats få fram slutrapporter av projekten till Sida samt en stor central organisation som var för lite inriktad på stöd och samarbete med lokalgrupperna är en del av bakgrunden till det hela.

Man uppfattar nu att Gustaf von Essen med stöd av stiftets finanschef vill ta över personalen från det nedlagda Caritas Sverige och driva verksamheten vidare inom den nya organisationen i stiftet utan att det finns en genomtänkt plan för hur den nya organisationen skall se ut.

Förtroendet har knappast förbättrats av avslöjandena kring von Essens betalningsanmärkningar samt hur han med stöd av finanschefen, bakom ryggen på styrelsen försökte förmå Stiftelsen för insamlingskontroll (SFI) att se mellan fingrarna på betalningsanmärkningarna och ändå godkänna att Caritas Sverige skulle få ha kvar sitt 90-konto. Det var vid ett styrelsemöte den 11 april 2007 som styrelsen fick kännedom om kontakten med SFI genom att en ledamot på andra vägar fått kännedom om detta och kontaktat SFI. Hade han inte tagit upp frågan under punkten övrigt, så hade styrelsen aldrig fått veta något om dessa kontkter med SFI. Finanschefen hade den 11 april personligen uppsökt SFI´s kansli sedan man hade fått avslag på tidigare skriftlig ansökan om dispens från kravet om styrelseordförandens frihet från betalningsanmärkningar. Dokument från SFI samt flera styreledamöters samstämmiga utsago styrker dessa uppgifter.

Gustaf von Essen som också är kommunpolitiker (kd) i Uppsala hade inte berättat om sina betalningsanmärkningar när han fick uppdraget som ordförande i Caritas Sverige. Först hette det att det var en betalningsanmärkning, men efter avslöjanden av tidningen Dagen visade det siga att det rörde sig om flera, vilket han också hade undanhållit styrelsen.

Krav ställs nu från flera personer vi talat med inte bara på von Essens avgång, utan också att  finanschefen inte skall ha ett ledningsansvar för arbetet med den nya Caritasorganisationen i stiftet. Mera...

I en känsloladdad krönika i socialistiska tidningen El Pais förra veckan anklagade professor Peces-Barba, en av författarna till den spanska konstitutionen, katolska kyrkan för att vara ?antimodern? och ha Iran som sin förebild. Bakgrunden är att biskoparna hårt motsatt sig skolprogrammet Utbildning för medborgarskap, som Peces-Barba också författat. Programmet, sägs syfta till att stärka skolelevers känsla för etik, är i själva verket starkt vänstervridet och färgat av en tydlig målsättning att bland annat få homosexualitet att bli normaliserat, skriver tidningen Världen idag i en nyhetsartikel
I ett officiellt uttalande från Katolska kyrkan sägs att programmet ?allvarligt skadar den ursprungliga och fundamentala rätten för föräldrar, och skolor i samarbete med dem, att välja den moraliska grund de önskar för sina barn. Det här är en rätt som erkänns av den spanska konstitutionen?, rapporterar LifeSiteNews.com. Peces-Barba har reagerat starkt mot kyrkans kritik och anklagar den för ?extrem arrogans? och för att tro att den står för ?överlägsna sanningar?.  Mera...
Kaldéiska katoliker är förföljda förföljda i Irak. Många har därför kommit kommit till Sverige. I Södertälje finns en kaldéisk kyrka, men den är för liten, och Katolska kyrkan i Sverige hoppas man skall kunna bygga en ny kyrka och ett kaldéiskt centrum, säger biskop Anders Arborelius.

Förföljelse mot kristna i Irak började redan under Saddam Husseins styre, för att sedan ha intensifierats, och nu sker det helt öppet. Kristna har kidnappats och det senaste året har tre präster, från olika kyrkotillhörigheter mördats.

Den Irakiska kyrkans historia är full av martyrer, säger f Paul Rabban, kaldéisk präst i Västerås. 1312 utplånades t.ex. hela staden Arbils kristna befolkning. Han jämför den irakiska kyrkans förföljelse med hur Jesus en gång förföljdes.
- De förföljde honom och de kommer att förfölja hans kyrka. Det är inget konstigt. Det är normalt, säger f Paul.

Läs mera...