Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Sekter och tankestyrning
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Tankar om sekter (eng. cults)  och tankestyrning (eng. mind-control) utifrån min psykiatriska erfarenhet.

(Bengt Malmgren, hösten 2000)

Ett genuint möte mellan personer bygger på ömsesidig respekt och att det finns ett givande och tagande från båda håll. Det finns i relation till motparten en osynlig gräns man inte får överskrida. Överskrids den gränsen går det genuina mötet över i manipulation. Olika grupp-miljöer, organisationer, stater, kan fungera på olika sätt och innehålla mer eller mindre av respekterande öppenhet respektive kontroll och manipulation. När man kommer in i en grupp anar man ofta intuitivt hur gruppklimatet är i detta avseende. 

Om kontrollerande och manipulerande tekniker sätts i system brukar man med ett engelskt begrepp tala om "mind control" Det innebär en starkt styrande mental påverkan (det svenska ordet indoktrinering har enligt min mening en svagare betydelse). Detta sker t.ex. i diktaturstater (både med kommunistiskt och fascistiskt förtecken) eller i vissa religiösa sekter.

Om man studerar personen Jesus såsom han framställs i evangelierna, så märker man att han i mycket hög grad har ett respekterande och lyssnande förhållningssätt. Den som kommer i kontakt med Jesus känner sig sedd och respekterad. Detta trots att hans budskap var mycket radikalt och framfördes rakt och utan kompromissande. Kyrkan och olika kyrkliga grupper har genom tiderna mer eller mindre väl lyckats ta efter Jesu exempel, ibland har de inte lyckats alls och paradoxalt nog hittar vi just inom kristendomen många exempel på grupper som utövar manipulativt tryck på individen. 

Sådana grupper brukar benämnas totalitära sekter (eng. cults). Dessa kännetecknas enligt en definition av 

..överväldigande hängivenhet åt en person, idé eller sak, användande av oetiska manipulativa eller tvingande tekniker för att övertyga och kontrollera (t.ex. isolering från familj och tidigare vänner, nedbrytning av försvar, speciella metoder för att förhöja suggestibilitet och benägenhet till underordnande, grupptryck, informationskontroll, främjande av totalt beroende av gruppen samt rädsla att lämna den, nedtoning av individualitet och kritiskt tänkande till förmån för att uppnå de mål gruppledarna satt upp". 

(Wingspread conference report 1985)

Personer mellan 15 och 30 år tycks vara mest öppna för att ansluta sig till sekter. Man har inte kunnat visa att personer som blir rekryterade tillhör någon speciell personlighetstyp. Många personer som går med i sekter är psykiskt välfungerande och kommer från intakta familjer. 

Genom att ha samlat erfarenhet från sekt-offer  tycker man sig inom psykiatrin kunna identifiera ett sekt-sjuke-syndrom (eng. cult indoctrinee syndrome): Anhöriga märker en markant personlighetsförändring. Personens värderingar förändras, ofta abrupt och totalt, inte gradvis såsom man brukar se vid en mognads- och bildningsprocess. Tankemässig flexibilitet och adaptationsförmåga försvinner, man svarar på frågor mekaniskt och stereotypt utifrån vad man lärt sig i sekten. Även på det känslomässiga planet sker en försnävning. Personen kan framstå som känslomässigt avstängd, eller också kan han vara överdrivet gladlynt och sprudlande. I slutändan kan man få depressiva symtom och ångest, i värsta fall kan även tankestörningar, hallucinationer och självmordshandlingar förekomma.

Mekanismen bakom detta tros vara att man utvecklar en s.k. pseudoidentitet. Det liknar den typ av personlighetsklyvning som finns vid s.k. dissociativa syndrom (då personen uppvisar flera olika identiteter som han växlar mellan utan att vara medveten om detta). För utomstående förefaller det klart att personen befinner sig i ett tillstånd som inte är hans genuina jag, men personen själv har inte kontakt med detta på ett medvetet plan. Ofta kan man i längden  inte upprätthålla en total isolering av pseudoidentiteten från den genuina identiteten, förmodligen är det när isoleringen inte längre kan upprätthållas som depressivitet och ångest infinner sig. 

Referenser:
Kaplan & Sadock: Comprehensive Textbook of Psychiatry 7:th edition
Jan-Otto Ottosson : Psykiatri, 5:e upplagan år 2000
Per o Gudrun Swartling: Vanligt med psykiska besvär hos f d medlemmar av Livets Ord. Läkartidningen vol 88 nr 24 1991.
Julia Vagvölgyi: När religionen gör ont - en uppsats om destruktiva sekter och deras avhoppare. Sköndalsinstitutet, socionomutbildningen juni 1995

 

Länkar:

http://www.freedomofmind.com/ Steven Hassan, psykolog, expert på sekter
http://www.fri-sverige.se/   FRI - Föreningen Rädda Individen

Italienaren Massimo Introvigne driver ett institut kallat CESNUR som påstår sig vetenskapligt studera sekter. Man studerar sekterna som fenomen utan att lägga några moraliska aspekter på t.ex. oetiska metoder för tankekontroll. Detta har gjort att sekterna själva tacksamt ser CESNUR och till dem knutna forskare som sina försvarare.

CESNUR har blivit utsatt för kritik. Här är en länk till en kritisk sida:
http://kelebek.mond.at/cesnur/txt/ces2.htm  


 


Posted 2007-12-22 17:24 by Bengt Malmgren
Sorterad under: , ,
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren