Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Lång process bakom Troskongregationens lärogenomgång av LCWR
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Troskongregationens läromässiga utvärdering av LCWR har diskuterats livligt i USA, men också internationellt och här i Sverige. Jag har skrivit på min blogg, Katolsk vision har tagit upp ämnet från sitt Vatikan-kritiska perspektiv, Sr Madeleine Fredell har skrivit en artikel som jag förstår refuserades av Signum men som publicerats på Dominikansystrarnas hemsida, och Signum har publicerat en översatt artikel från engelska the Tablet.

Diskussionen av amerikanska ordenssystrar ur ett krisperspektiv är inget nytt. På 1990-talet skrev Ann Carey boken "Sisters in Crisis: The Tragic Unveiling of Women's Religious Communities", som beskrev hur en del amerikanska ordenskommuniteter alltmer överger traditionella katolska ideal till förmån för modernistiskt tänkande. Ann Carey intervjuas här av EWTN: http://youtu.be/xv3qvEbOAzc

I ett samtal på EWTN där även Ann Carey medverkar diskuteras det aktuella läget i ett lite längre perspektiv konstaterades att Troskongregationens ingripande är kulmen på en mer än tio år lång process: http://youtu.be/G3QJw5_sbEo


I slutet av man 2012 möttes ledningsgruppen för LCWR för att diskutera Troskongregationens rapport, och man utfärdade efter mötet ett uttalande där man hade synpunkter på innehållet och den process som lett fram till dokumentets publicering. Man menar att dokumentet bygger på anklagelser utan tillräcklig bakgrund, att processen saknar transparens, och att de åtgärder som vidtagits inte står i rimlig proportion till anklagelserna. 12 juni hade LCWR´s ledning ett möte i Rom med Troskongregationen, och man kommer att fortsätta att diskutera frågan i regionala möten under sommaren, för att slutligen i augusti vid det nationella årsmötet besluta hur man skall agera och vilket officiellt svar man vill ge.

Diskussionerna har gått höga bland katoliker, ofta i polariserade ståndpunkter för eller emot Troskongregationens ingripande. Vissa tar helt parti för Troskongregationen mot systrarna som man menar helt avfallit från katolska ideal till förmån för sekulärt modernistiskt tänkande. Vissa tar helt systrarnas parti och tillskriver inte längre Vatikanen och troskongregationen någon som helst auktoritet värd att ta hänsyn till och menar att man genom sitt icketransparenta centralstyrda auktoritära handlande förverkat sitt förtroende.

Att det uppstår häftig diskussion behöver inte bara ses som något negativt, det är ju också ett tecken på att den katolska tron engagerar och är levande. En kyrka som inte håller sig med kättare är ingen levande kyrka. Det gäller att hålla huvudet kallt och se det långa perspektivet. Katolska kyrkan har alltid långa perspektiv och tänker i århundraden och inte i kortvariga tidsbundna opinionsyttringar. Men i denna process finns givertvis människor som engagerar sig i olika former av ideologiska strider, intriger och maktstrider.

Jag håller inte med dem som säger att Katolska kyrkans hierarki förlorat legitimitet. Läroämbetet är grundläggande för kyrkans stabilitet, enligt vår tro förvaltar det trons autenticitet ansvarar för att trons sanningar förmedlas på ett riktigt sätt som är nyttigt för vår eviga frälsning. Trots alla skandaler i kyrkan är detta en funktion som ändå är intakt och fungerar.

Å andra sidan innebär inte det att påve och biskopar aldrig misstar sig och inte ägnar sig åt intriger och maktstrider istället för att urskilja Gud tilltal genom den helige Ande. Därför måste de givetvis också kunna bli föremål för kritik. Alla troende, lekmän som hierarki är utrustade med förnuft, Andlig urskiljning och karismatiska nådegåvor. Biskoparna har dessutom genom sin vigning en särskilt funktion som de har att förvalta och bruka fullt ut. Men jag tror att det är med hierarkiska gåvor precis som med karismatiska gåvor, att de kan missbrukas om de används på ett felaktigt sätt, eller förtvina om de inte används alls.

Irène Nordgren, skribent på Katolsk vision tillhör dem som verkar inte alls respektera läroämbetets auktoritet över huvud taget idag. Sr Madeleine Fredell i sin text å sin sida respekterar helt klart läroämbetet, men framför konstruktiv kritik på ett antal punkter. Precis som LCWR´s ledning menar hon att processen saknar transparens, och att anklagelserna att man går emot kyrkans lära t.ex. när det gäller sexualetik saknar tillräcklig grund.

På en punkt synes LCWR faktiskt vara på kollisionskurs med Troskongregationen på ett sätt som man ömsesidigt borde kunna vara överens om: LCWR accepterar inte förbudet att teologiskt diskutera frågan om kvinnliga präster. Jag uppfattar skrivningen i sr Madeleines text som att hon är inne på samma linje.

Men det verkar inte som om kyrkan blir av med denna fråga. Det är inte bara LCWR och vissa "radikala feminister" som driver denna fråga, många teologer fortsätter att diskutera frågan, och även vissa "olydiga" präster har yppat avvikande mening mot Troskongregationen. Frågan är om det i längden är konstruktivt att strypa samtalet genom att utöva kontroll och vidta disciplinära åtgärder. Väcker inte det bara ytterligare protester och destruktiv konfrontation? Om det nu är Guds vilja att det skall fortsätta att vara som det varit, skulle man då inte kunna ha ett förtroende för att den helige Ande leder hela kyrkan fram till den insikten och att ett öppet samtal bara främjar den processen.

Vi har alla här ett ansvar att urskilja andarna. Som enskilda katoliker kan vi inte baktala läroämbetet, men agera med förnuft och andlig urskiljning i att främja en god process. Läroämbetet och kyrkans ledning kan å andra sidan inte tvinga fram något som inte är förankrat hos lekfolket. Då har man snart ingen kyrka att styra över. Som vid konciliet i Florens 1439-1445 då ledningen för Ortodoxa och Romersk katolska kyrkorna beslöt att schismen skulle vara upphävd och kyrkorna återförenas. Det gick inte att genomföra då man inte hade folket med sig.

Fler länkar:

Intervju med kardinal Levada från Troskongregationen.

Intervju med Pat FArrell från LCWR.


Posted 2012-6-21 15:21 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren