Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Trons År och den Nya Evangelisationen
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

"Efter Paulus ankomst till Antiochia kallade de samman församlingen och berättade om hur mycket Gud hade gjort genom dem och hur han hade öppnat trons dörr för hedningarna." (Apg 14:27)

11 oktober 2011 utlyste påve Benedikt ett Trons År som skall ta sin början den 11 oktober 2012, 50-års dagen för öppnandet av Andra Vatikankonciliet, och det skall avslutas på Kristus Konungens dag den 24 november 2013. I samband med tillkännagivandet publicerades skrivelsen Porta fidei (Trons dörr) där det bl.a. sägs att om vi tolkar och implementerar lärdomen från Andra Vatikankonciliet på rätt sätt, kan det och kommer det att vara ett kraftfullt medel för kyrkans förnyelse. Förnyelsen i fråga rör sig mycket kring begreppet Ny evangelisation, ett begrepp som användes första gången av påven Johannes Paulus II vid ett besök i Nowa Huta, Polen 9 juni 1979.

Den nya evangelisationen skiljer sig från tidigare evaangelisation i "missionsländer" genom att den lika mycket syftar till re-evangelisation av de tidigare kristna länderna i Europa och Nordamerika. Det är en evangelisation ny till sin inriktning, ny till sina metoder och nu i sin intensitet. Biskopssynoden som hölls i Rom juni 2010 beslöt att fortsätta satsa på detta, och det nya Påvliga rådet för den nya evangelisationen instiftades med ärkebiskop Rino Fisichella som chef.

Den 13:e generalförsamlingen för biskopssynoden som äger rum den 7-28 oktober 2012 i Rom kommer att ha temat "Den nya evangelisationen och förmedlingen av den kristna tron". Som förberedelse för synoden har getts ut ett arbetsmaterial, lineamenta som alla stift, församlingar och grupper i hela världen har möjlighet att svara på, även privatpersoner och kristna utanför Katolska kyrkan.

Troskongregationen hade fått  i uppdrag att utfärda rekommendationer för Trons år, och en kommuniké har publicerats i veckan. Enligt kommunikén skall basen för aktiviteterna under året vara Andra Vatikankonciliet samt Katolska kyrkans katekes. Samma dag som vi firar 50-årsdagen av Andra Vatikankonciliets öppnande firar vi 20-årsdagen av publiceringen av Katekesen. Trons År är skall ge dagens katoliker möjlighet att bättre lära känna dessa milstolpar.

Andra Vatikankonciliet gav ut många viktiga dokument som vid sidan av Katekesen är en guldgruva när det gäller att tillägna sig katolsk kristen tro. Som ett tips kan nämnas att det pågår en föreläsningsserie under hela året hos Dominikansystrarna på Västmannagatan i Stockholm, nästa föreläsningskväll är 2 februari. Dessa föreläsningar rekommenderar jag starkt. mer info på Dominikansystrarnas hemsida.

Jag vill också inbjuda alla att läsa arbetsmaterialet, lineamenta inför Biskopssynoden 2012 om Ny evangelisation och trons förmedling, och gärna komma med reaktioner, denna blogg är öppen för inlägg och diskussion.


Posted 2012-1-7 21:06 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren