Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Trons skatt och Bibeln - katolska och evangelikala perspektiv på tro och bibeltolkning
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Jag tar som utgångspunkt påve Benedikt XVI´s bok Jesus från Nazaret, del II som just kommit på svenska samt höstens debatt mellan evangelikala och katoliker och den nuvarande debatten i Dagen om synen på Bibelns trovärdighet och bibeltolkning som drogs igång av Anders Robertsson och Roger Gustavsson (ansvariga för Folkbibeln).  Robertsson och Gustavsson tycker att bibeltroheten på en del håll inom den svenska frikyrkligheten håller på att undermineras. De nämner som exempel pingströrelsen, Evangeliska frikyrkan, Svenska alliansmissionen, trosrörelsen och Frälsningsarmén vilka alla ställt sig bakom det evangelikala dokumentet Lausannedeklarationen som uttrycker en uttalad tro på Bibeln som Guds ord. Följer undertecknarna den trosbekännelse som de ställt sig bakom, frågade de sig. De fick svar av Mikael Tellbe m.fl. lärare i exegetik från Örebro Teologiska Högskola som med eftertryck hävdade att de står fast vid en evangelikal bibelsyn, men samtidigt tycker de att begreppet evangelikal blivit problematiskt och termen urvattnats eftersom det fått stå för allt från normal svensk frikyrklighet till nordamerikansk superfundamentalism.

Anders Blåberg, missionsdirektor och Gudrun Boström, bitr missionsdirektor från Evangeliska Frikyrkan hakade också på debatten och värjer sig mot Robertssons och Gustavssons kritik.

I förordet till andra delen av sin Jesus-bok skriver påve Benedikt:

"Under 200 år av exegetiskt arbete har den historisk-kritiska utläggningen gett vad den kan ge. Om den vetenskapliga bibelutläggningen inte skall uttömmas i ständigt nya hypoteser och bli teologiskt irrelevant måste den göra en metodiskt ny ansats och på nytt uppfatta sig som en teologisk disciplin, men utan att avstå från sin historiska prägel. Bibelvetenskapen... är en bestämd och historiskt betingad form av rationalitet, som kan förbättras och kompletteras, och den behöver det. Den måste inse att en rätt utvecklad trons hermeneutik är anpassad till texten, och med en historisk hermeneutik som vet sina gränser kan den förenas till en metodisk helhet..."

(Påven talar om att förena den historiska hermeneutiken med trons hermeneutik:) "Jag vågar inte påstå att denna förening av de båda hermeneutikerna redan har förverkligats i min bok, men jag hoppas ändå jag har tagit ett ordentligt steg i denna riktning. I grunden handlar det om att göra allvar av de metodologiska grundsatser för exegetiken som formulerades av Andra Vatikankonciliet. Tyvärr har de ännu inte förverkligats." (Se Dei Verbum, se också fakta-artikel om katolsk syn på bibeltolkning)

I artikeln i Dagen skriver Tellbe et.al. om hur man ser på exegetiken vid Örebro Teologiska Högskola:

"ÖTH inte har övergivit en evangelikal tradition. Vi står fortfarande för det man kan kalla en evangelikal bibelsyn, speciellt så som den formulerats av den nordamerikanska exegeten George Eldon Ladd: "Bibeln är Guds ord genom människors ord i historien". Den utgår från att en evangelikal exegetisk metod måste förhålla sig till Bibeln både som historisk och som uppenbarad text...

Vi vill visa att det är möjligt att bedriva historisk bibelforskning inom ramen för ett "bibeltroget" sammanhang... Beteckningar som 'evangelikal', 'pentekostal' eller 'katolsk' exegetik är inte särskilt relevanta när det kommer till texttolkningens resultat. De kan förvisso användas i syfte att beskriva en övergripande utgångspunkt i arbetet med bibeltexterna, men knappast i syfte att beskriva en viss exegetisk metod."

Jag tycker att Tellbe et.al. säger samma sak som påve Benedikt. Det finns en tro att slå vakt om som Kyrkan förvaltar, Bibeln är Kyrkans bok, och skall teologin och exegetiken bevara sin relevans måste den ta hänsyn till detta faktum, annars blir den till slut helt urvattnad. Det är väl det många upplever har skett vid de teologiska fakulteterna på de svenska statliga universiteten. Ulf Ekman t.ex. fick ju konfronteras med detta då han började läsa teologi i Uppsala, han berättar om det i första delen av sin memoarbok, och det är väl en del i den händelsekedja som ledde till bildandet av Livets Ord.

Anders Blåberg och Gudrun Boström citerar EFK´s syn på Bibeln: "...att Bibeln är Guds ord genom människors ord i historien, en berättelse om Guds uppenbarelse och frälsningshistorien genom vilken Anden talar och vägleder församlingen i dag, trovärdig i allt den lär, auktoritet för vår tro och vårt liv, levande och verksam till att förvandla människors liv och relationer". Denna formulering torde inte möta några invändningar från katolskt håll, det finns ingen skillnad mellan katoliker och evangelikaler i hur vi uppskattar och värderar Bibeln. Som Stefan Gustavsson sade på debattkvällen 1 december består skillnaderna mera i metodik.

Vi katoliker har invändningar mot den ofta extrema fokuseringen på sola scriptura (endast Bibeln) som uppstått i den protestantiska kristenheten efter Luther där man inte velat inse eller förstå att tron förmedlas i ett sammanhang och att Bibeln är Kyrkans bok som hela tiden läses och tolkas i ett sammanhang, en tradition.  En tillspetsad bild är att katoliken har haft föreställningen att kyrkan hämtar sin lära dels ur Skriften dels ur traditionen, medan protestanten haft föreställningen att han varit helt oberoende av all tradition.

Andra Vatikankonciliets konstitution om den gudomliga Uppenbarelsen, Dei Verbum betonar att varken Skriften eller traditionen är trons utgångspunkt, utan Guds uppenbarelse, d.v.s. Guds verk i Israels historia, Jesus Kristus, Apostlarnas förkunnelse  och Andens ledning och Guds frälsningsverk i kyrkan, vilket tillsammans är en odelbar enhet. Därför kan man inte göra någon egentlig åtskillnad mellan Skrift och tradition. Verbum Dei definierar tradition som det aktiva förmedlandet av evangelium, inte enstaka företeelser eller "traditioner". Ett sådant synsätt är grundläggande för trons förmedling genom alla tider. Ett sådant synsätt garanterar trons autentiska förmedling från släkte till släkte, medan en ensidig fokusering på den enskildes läsning och tolkning av Bibeln leder till en divergens och splittring åt många olika håll.

Men även på evangelikalt håll finns en insikt i detta med traditionen, även om man inte drar konsekvenserna av detta fullt ut, det visar t.ex. min bloggdebatt med Mikael Karlendal (pingstpastor Ängelholm).


Posted 2011-12-30 13:25 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren