Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Guds ord i Bibelsällskapets bojor?
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Så som rubriken antyder är det förståss inte. Det kan bara verka så på grund av långa handläggningstider och missförstånd i kommunikationen mellan Katolska biskopsämbetet och Bibelsällskapet.

Anders Piltz svarar idag på Krister Anderssons inlägg i Dagen förra veckan angående dialogen kring Katolska kyrkans önskemål om att för liturgiskt bruk göra ändringar i Bibel 2000 att användas ej för kommersiellt syfte, utan endast i de liturgiska böckerna inom ramen för den katolska gudstjänsten. T.ex. hade man önskat trycka bibelläsningarna för söndagarnas tre årgångar i den kommande psalmboken, något som nu inte är möjligt.

Anders Piltz och Katolska Liturgiska Nämnden (KLN) har lagt ner ett stort arbete på detta och kommunicerat med två byråkratier: Gudstjänstkongregationen i Rom och Bibelsällskapet i Uppsala. Det var ju roligt att höra att Gudstjänstkongregationen i Rom hade betydligt snabbare handläggningstider (några månader) än Bibelsällskapet.

"Ska någon skuldbeläggas så är det jag själv som inbillade mig att parterna enkelt kunde nå en överenskommelse som gav oss förtroendet att på eget (vetenskapligt) ansvar avgöra arten och antalet av ändringarna i den bibeltext som ska läsas i vår gudstjänst, på villkor att vår version inte salufördes kommersiellt utan brukades enbart inom det  katolska stiftet", skriver Anders Piltz.

Nu bör ingen se bakåt för att hitta syndabockar, utan alla bör som jag sade i mitt tidigare inlägg se framåt för att se hur man på bästa möjliga sätt kommer vidare. Anders Piltz "tro" att Bibelsällskapet kunde ge KLN och Gudstjänstkongregationen i Rom förtroendet att på eget ansvar avgöra vilka ändringar som behövdes var väl inte orimlig.

Om det inte är så innebär det ett merarbete för Bibelsällskapet att ytterligare en gång arbeta igenom och granska de ändringar som Katolska kyrkan vill ha. Det innebär samtidigt att Bibelsällskapet tolkar sitt uppdrag extensivt som en slags myndighetsutövning gentemot kristenheten i Sverige. Sträcker sig deras uppdrag verkligen så långt? KLN utgick som Anders Piltz skriver från statens direktiv 1972 (när bibelöversättningen beställdes) att liturgiskt betingade ändringar skulle kunna göras efter kyrkans egen bedömning.

Är inte KLN´s och Gudstjänstkongregationens genomarbetade ändringslista ett fullgott underlag att bygga på? Vad säger de andra kyrkorna och samfunden i Sverige? Vad säger Bibelsällskapet själv om sitt uppdrag?

Jag antar att den uppkomna konflikten helt enkelt beror på att man inte funderat på och tänkt igenom dessa frågor och dess konsekvenser i detalj, men att det är ett utmärkt tillfälle att göra detta nu då frågorna har hamnat på bordet, vilket jag tycker är mycket bra. Som sagt inte se bakåt, utan se framåt och ge frågorna konstruktiva svar och hitta lösningar som är bra, inte bara för Katolska kyrkan, utan för hela kristenheten i Sverige nu och på längre sikt.

Som jag bedömer det hela i nuvarande läge skall mycket till om Bibelsällskapet skall sätta sig till doms över det gedigna arbete som KLN och Gudstjänstkongregationen gjort, och det borde inte finnas några som helst hinder att Katolska kyrkan får använda texterna med föreslagna 2000 ändringar med villkoret att det begränsas till det liturgiska bruket inom Katolska kyrkan.

Skälet till att vänta med godkännande skulle i så fall vara att man tycker det arbete som KLN och Gudstjänstkongregationen gjort är så bra att man vill bearbeta det ytterligare i samråd med övriga kyrkor och samfund till en svensk kyrkobibel som en vidareutveckling av Bibel 2000.


Posted 2011-11-17 14:54 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren