Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Kyrkomötet och den universella kyrkan, bekännelsekyrkan och folkkyrkan.
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Diskussionerna på kyrkomötet om Håkan Sunnlidens och Burells motioner om statligt vigningstvång för präster har varit väldigt intressanta att lyssna på, och det blir allt tydligare demonstrerat hur olika synsätt på kyrkan outtalat ligger till grund för meningsskiljaktligheterna.

Vi talar om den universella kyrkan som alla lokalkyrkor står i förbund med genom en gemensam historia och ett gemensamt tros-arv som vi tagit emot och förvaltar. Vi är alla förenade med den universella kyrkan genom dopet, som i alla fall enligt katolskt sätt att se är gemensamt för alla kristna. Från början som jag förstått har det också varit så att den lutherska Svenska kyrkan bejakat att man står i ett sådant samband med den universella kyrkan, även om banden med Rom brutits. Läran som man tagit emot har förvaltats och skrivits ner i något som heter "Svenska kyrkans bekännelseskrifter". Med jämna mellanrum har jag hört svenskkyrkliga präster nämna dessa skrifter och undrat varför de inte tycks ha någon normerande betydelse idag.  Det finns vad jag vet ingen modern utgåva, de åberopas sällan. Undan för undan har det skett en glidning till det som kallas folkkyrka, där kyrkomötets politiskt sammansatta organ suveränt styr också över lärofrågor. Detta har som jag förstår skett utan någon strukturerad process där man formellt fattat beslut om att en sådan övergång skall ske och utan teologisk diskussion.

Debatten om detta har blivit alltmer intensiv. Bloggen kristen opinion med prästerna Christer Hugo och Annika Borg har på ett mycket intressant sätt tagit upp frågan om Svenska kyrkans identitet. Dag Sandahl bloggar ofta om ämnet, och när Håkan Sunnliden och andra präster avsäger sig den statliga vigselrätten, så anser de sig inte illojala, utan hänvisar till sin lojalitet mot den universella bekännelsetrogna kyrka som de menar Svenska kyrkan i sin moderna politikerstyrda skepnad inte längre representerar.

Genom att de bekännesetrogna blir mera tydliga i sin kritik tvingas också den politikerstyrda folkkyrkans försvarare att formulera sig. Igår twittrade jag under kyrkomötesdebatten med en av deltagarna, Maria Kjellberg, hon uttryckte det så här:

såvitt jag har förstått är fortfarande Svenska Kyrkan en folkkyrka och inte en Katolsk kyrka?
Kyrkomötet fattar besluten, med demokratiskt valda ledamöter.

Håkan Sunnliden skriver på sin blogg angående ett samtal han haft med Olle Burell (som ställde ett motförslag till Sunnlidens motion):

"När jag talade om sammanblandningen stat-kyrka och menade att en kristen vigselgudstjänst inte ska stå och falla med Kammarkollegiet hävdade jag att det föreligger ett "systemfel". Burell nickade med, men kallade det för "systemrätt" och han menade det verkligen med hela sitt väsen. Det var ett demokratiskt beslut och sådana måste man finna sig i var hans enkla logik. Jag är kanske konstig, men det stör mig att man kan vinna en röstning utan andra argument än att man är i majoritet. Och det är (S) och (C)."

Samband med bekännelseskrifter eller den universella kyrkan förnekas helt, och när Håkan Sunnliden och andra i debatten refererar till en lojalitet med sådana samband blir de bemötta med totalt oförstånd. Man kan bara förstå deras agerande som en provokation och illojalitet mot den kyrka de är anställda i.


Posted 2011-10-28 9:34 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren