Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Dags att skilja på kyrka och stat i samband med Riksmötets öppnande!
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Vid riksmötets öppnande den gångna veckan fokuserade media på ceremonierna i riksdagshuset och statsministerns regeringsförklaring. Den traditionella gudstjänsten i Storkyrkan som föregår öppnandet ägnades nästan ingen uppmärksamhet alls. Gudstjänsten blir mindre och mindre adekvat som en del i den sekulära staten Sveriges parlamentariska liv. Detta särskilt som gudstjänsten sista åren uppmärksammats mera på grund av konflikter än som en värdig ceremoni. Förra året var det Jimmy Åkesson som tågade ut under biskop Eva Brunnes predikan, i år uppmärksammas kritiken för synkretism (religionssammanblandning).

Från ett utom-kyrkligt perspektiv kan sådan kritik väcka skandal och Erik Helmersson frågar sig helt förståeligt i en ledare i DN om det behövs mer eller mindre konfrontation mellan religionerna och om det behövs mer eller mindre tolerans, närmande och förståelse. Svaret är givetvis mindre konfrontation och mer av det andra. Helmersson kan ju inte veta att varken kristna, judar eller muslimer tycker att man skall blanda ihop liturgi och bön (=synkretism) mellan de olika religionerna, då kommer ingen till sin rätt. Prästerna Annika Borg och Christer Hugo skriver på bloggen kristen opinion:

"Vad gäller de interreligiösa inslagen kan man fundera över vilket historiskt, intellektuellt, själavårdsmässigt och teologiskt ansvar Svenska kyrkan tar när man i ord och handling manifesterar att skilda religioners tro egentligen är en och överger möjligheten att fira en kristen gudstjänst.  Vi menar att det i själva verket är ett uttryck för sekularisering att man i en gudstjänst vid riksmötets öppnande helt bortser från människans behov av att få uttrycka sin unika tro."

Visst är det så. Inga företrädare för varken den judiska eller muslimska tron, inte heller företrädare för andra kristna samfund än Svenska kyrkan, och förmodligen väldigt få präster där också, torde förorda religionssammanblanding. Det synes vara mera ett politikerstyrt projekt. Det är ett dubbelspel från politikernas sida att man å ena sidan talar om att samhället skall vara neutralt vad gäller religioner och inte lägga sig i kyrkans angelägenheter, men där man å andra sidan använder sitt inflytande över Svenska kyrkan till att sekularisera den så långt som möjligt. Till sin hjälp har man ett brohuvud av präster och ledningspersoner inom Svenska kyrkan som bejakar en sådan utveckling. Att staten styr över kyrkan går tillbaka till Gustav Vasa som under dalkarlarnas protester lade beslag på kyrkklockorna för att hjälpa upp statens finanser och betala skulder.  Statsminister Reinfeldt gav likaså för ett par år sedan uttryck för makten över kyrkklockorna då han sade att de nästa år skulle ringa för samkönade vigslar och föregrep på så sätt kyrkomötets beslut. Maziej Zaremba skildrade i en uppmärksammad artikelserie i DN för ett antal år sedan att det sedan 1920-talet där det funnits en målmedveten (socialdemokratisk) politisk strategi att avskaffa Kyrkans inflytande i samhället, inte genom att förbjuda eller motarbeta den, utan genom att infiltrera den inifrån. 

Låt oss slippa en fortsatt politikerstyrd sekularisering av Riksmötets öppningsgudstjänst och denna sammanblandning mellan religion och politik. Vore det inte lika bra att sätta punkt här och låt den officiella gudstjänsten i samband med Riksmötets öppnande utgå? Sedan finns det ju inget som hindrar att Riksdagens kristna grupp ändå, utanför det officiella programmet anordnar en ekumenisk gudstjänst för dem som vill.

Samarbetet mellan religionerna då? Det finns en stark enighet om nej till synkretism. Däremot förekommer samverkan för fred och tolerans och möten med varandra utifrån respekt för de respektive religionernas särart. Katolska kyrkan har t.ex. under lång tid haft goda kontakter och möten med både judar och muslimer. Påven Johannes Paulus II inbjöd 1986 världsreligionerna till ett gemensamt möte i Assisi 1986 som Benedict XVI nu följer upp med ett nytt sådant möte 27 oktober 2011, på 25-årsdagen av det första mötet.

Det framkom kritik även mot Assisi-mötet för att det skulle handla om synkretism. Sådan kritik bottnade kanske i en rädsla och osäkerhet om den egna identiteten, men är man fast rotad i sin egen kristna identitet behöver man inte rädas dialog med andra. Andan var en fredlig dialog mellan religionerna, något som måste vara både möjligt och angeläget. Men för att undanröja möjliga missförstånd om synkretism var man mycket noga om att det inte handlade om att blanda varandras riter. Principen var att man inte ber tillsammans, men man är tillsammans och ber, varje religion för sig. I denna Signum-artikel utreds begreppen.

Påven Johannes Paulus II inbjöd den 24 januari 2002 företrädare för alla världens religioner, särskilt kristna och muslimer, för att på nytt liksom 1986, be för freden i den helige Franciskus stad Assisi. Inför detta möte skrev kardinal Walter Kasper, då ordförande för Vatikanens råd för kristen enhet en artikel i Vatikanens dagstidning Osservatore Romano (5 januari 2002) där han gör distinktionen mellan ekumenik och intrerreligiös dialog.

"Ekumenisk dialog och interreligiös dialog hänger ihop men är inte samma sak. De är två helt olika saker och får inte blandas ihop. Ekumenisk dialog bygger inte bara på den tolerans och respekt man måste visa varje mänsklig övertygelse, särskilt religiösa sådana. Den bygger inte på liberal människokärlek eller borgerlig artighet. Tvärtom har den ekumeniska dialogen sina rötter i den gemensamma tron på Jesus Kristus och i det ömsesidiga erkännadet av dopet, genom vilket alla döpta är medlemmar av kristi enda kropp... Kristna och anhängare av andra religioner kan be, men de kan inte be tillsammans," skriver kardinal Kasper. "Varje form av synkretism är utesluten. Däremot har de gemensamt känslan och respekten för Gud eller det gudomliga... De har många moraliska värden gemensamt. De kan och bör samarbeta för att värna och främja social rättvisa, moraliska värden, fred och frihet. Det gäller särskilt de monoteistiska religionerna, som ser Abraham som sin far i tron."

2006 hölls ett uppföljande ungdomsmöte i Assisi i samband med 20-årsminnet av 1986. I samband med det skrev påven Benedikt XVI: "prayer does not divide but unites and is a decisive element for an effective pedagogy of peace, hinged on friendship, reciprocal acceptance and dialogue between different cultures and religions".

Och nu sammankallar alltså påve Benedikt till ett tredje möte med världsreligionerna i Assisi 27 oktober i samband med 25-årsjubileet av det första mötet. I samband med budskapet inför Världsfredsdagen 1 januari 2011, "Religious Freedom the Path to Peace"  nämnde påve Benedikt XVI två motsatta trender som han båda varnar för:

  1. Sekularism som marginaliserar religionen och hänvisar den helt till den privata sfären.
  2. Fundamentalism som vill tvinga på andra religionen med maktmedel.

Därför är religionsfrihet den bästa vägen till att bygga fred, menar påven.

Påpekas kan att i samtalen mellan Vatikanen och SSPX så har förutom formerna för liturgifirandet synen på ekumeniken och religionsfriheten varit det SSPX haft mest invändingar mot. Bl.a. har man varit mycket kritiska till det första Assisimötet, och mycket kritiska mot påve Benedikt som nu upprepar det 25 år senare. Låt oss se hur SSPX ställer sig till detta då man nu skall ta ställning till det dokument som Vatikanen förelagt dem som villkor för att schismen skall kunna repareras.

Tillägg 19 sept 07:45: Annika Borg har fått mycket kritik för sitt förslag om samarbete med Christer Sturmark och Humanisterna framfört i gemensam artikel i DN. Jag menar att Annika Borg och Christer Sturmark har helt rätt. I frågor som gäller förnuft och grundläggande etiska värderingar som vi delar finns ingen anledning att inte samarbeta. Ett sådant samarbete på förnuftig grund hjälper ytterligare till att ge klarhet åt var gränserna går mellan politik och religion. Kyrkan har absolut inget att förlora på ett sådant samarbete. (Slutreplik Borg-Sturmark här)


Posted 2011-9-18 10:31 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren