Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
YOUCAT fokuserar på grundförståelsen av tron framför att ge detaljerade kokbokssvar
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Nu får jag anledning att återkomma till YOUCAT - den nya ungdomskatekesen som gavs ut i samband med Världsungdomsdagen i Madrid där 2 miljoner ungdomar från hela världen samlades för att studera och fördjupa sig i den katolska tron, fira mässan och be tillsammans.

I samband med att jag kommenterade ett inlägg om Karismatisk förnyelse på Stefan Swärds blogg ställdes frågor till mig som katolik. Bengt W  ställde tre enkla frågor:

1. Finns det frälsning utanför den Katolska kyrkan eller inte?

2. Är Kristi kropp, fullt ut, representerad av Svenska kyrkan som välsignar och uppmuntrar samkönade äktenskap?

3. Om din fru får AIDS? Får du använda kondom vid samlag. (Frågan är principiellt ställd.)

Detta är ett utmärkt tillfälle att känna YOUCAT på pulsen och se hur den kan hjälpa oss att resonera. Det korta svaret på frågorna 1-3 skulle kunna vara "ja", "nej", resp. "det beror på omständigheterna",  men så korta svar är ganska meningslösa om man inte förstår bakgrunden till dem. Alla människor utgår från sin personliga livssituation och livstolkning då man tillämpar tron i sina liv.  Katolsk katekes utgår från en helhetsförståelse av Gud, människan och tron på frälsningen genom Jesus Kristus, utifrån den drar man slutsatser. Enskilda detaljerade moraliska påbud är meningslösa om de inte är förankrade i personens egen livstolkning och förståelse av tron.

Därför måste grundtanken med katekesundervisning vara att fördjupa förståelsen för trons grund, inte korvstoppning med detaljerade moraliska påbud, vilket blir helt förfelat. Katekesen måste hela tiden tillämpas och anpassas för varje tidsepok och varje speciell kulturell kontext. Samma uttryck kan förstås på många olika sätt beroende på mottagarens förutsättningar. Detta är en svårighet som vi måste ha i minnet när vi läser den katolska världskatekesen (KKK) som gavs ut 1997 under Johannes Paulus II´s pontifikat efter ett omfattande förankringsarbete hos världens biskopar.

Om man läser katekesen alltför dogmatiskt och fundamentalistiskt finns det risk att man fastnar i detaljerna istället för att tillägna sig helheten. Det synes mig vara ett vanligt förhållningssätt att människor läser texter, t.ex. påvliga encyklikor på liknande fundamentalistiskt sätt. Man är inte intresserad av helheten, utan vill snabbt komma fram till slutsatsen - vad är det nu som gäller?  Så togs t.ex. encyklikan Humanae vitae emot. Det enda intressanta, vilket återspeglades i världspressens rubriker var en enda sak: "The pope bans the pill". Detta var en mycket perifer detalj i denna en text som innehåller en mycket bra grundläggande utläggning av katolsk syn på äktenskap och sexualitetens integration i ett fullödigt andligt liv.

Samma svårighet märker man att politiker ofta har att förklara bakgrunden till sina ställningstaganden då journalister kräver omedelbara svar på detaljfrågor, men där man anar att förförståelsen av svaret implicerar en helt annan tolkning än den politikern lägger i det hela, varför man gärna vill förklara grunderna lite bättre än att bara ge ett enkelt ja- eller nej-svar.

YouCat utgår från KKK och säger egentligen inget annat än KKK, men utgår mer från att förklara helhetsperspektivet och bakgrunden än att ge preciserade detaljsvar, utan lämnar den delen till var och en. På så sätt är YouCat ett bra redskap att använda då man kommunicerar med dagens ungdomar. Det är en ungdomskatekes, men är utmärkt att använda i alla sammanhang, också för vuxna.

Jag tänkte utgå från YouCat när jag nu skall kommentera Bengt Wikströms frågor:

1. Finns det frälsning utanför den Katolska kyrkan eller inte?

Låt oss gå direkt och se vad katekesen säger:

(199:) För alla som har tagit emot evangeliet och som har hört att Jesus är "vägen, sanningen och livet" (Joh 14:6), är dopet den enda vägen till Gud och frälsningen. Men det är också sant att Kristus dog för hela mänskligheten. Alla de människor som aldrig fått tillfälle att höra talas om Jesus och tron, men som ändå uppriktigt söker Gud och lever efter sitt samvete, kommer därför också att finna frälsning...

(136:) Kyrkan respekterar allting som är sant och gott i andra religioner. Hon respekterar och verkar för religionsfrihet som en mänsklig rättighet. Men hon vet att Jesus Kristus är hela mänsklighetens ende återlösare. Han ensam är "vägen, sanningen och livet" (Joh 14:6)... Kyrkan lär att alla människor som utan egen förskyllan inte känner Kristus och hans Kyrka kan nå evig frälsning, om de bara uppriktigt söker Gud och följer sitt samvetes röst. Men, den som har erkänt att Jesus Kristus är "vägen, sanningen och livet" men ändå inte vill följa honom, kan inte finna frälsning på andra vägar. Det är detta som avses med uttrycket Extra ecclesiam nulla salus (ingen frälsning utanför Kyrkan).

2. Är Kristi kropp, fullt ut, representerad av Svenska kyrkan?

Katolsk betyder universell, allomfattande. Katolska kyrkan tror att Kristus grundade och ville en enda universell kyrka. Kyrkan är en gemenskap av alla troende, hon liknas vid en kropp med många lemmar, kyrkan liknas vid "Kristi kropp". Katolska kyrkan menar att alla döpta, inte bara katoliker tillhör denna kyrka, men man tror att Katolska kyrkan är den som har bevarat frälsningens fullhet. Vi går till YOUCAT:

(129:) Liksom det bara finns en Kristus kan det bara finnas en enda Kristi kropp... Han är huvudet, Kyrkan är kroppen... Jesus byggde sin Kyrka på apostlarnas grund. Denna grund håller henne uppe ännu idag. Apostlarnas tro fördes vidare från generation till generation under ledarskap av påven, Petrusämbetet, "som leder med människokärlek" (Hl Ignatius av Antiochia). Även sakramenten som Jesus anförtrodde åt apostlakollegiet, verkar fortfarande med sin ursprungliga kraft...

Dagens kristna är på intet sätt skyldiga till de historiska motsättningarna inom Kyrkan. Den helige Ande arbetar för att människorna i de kyrkor och kyrkliga gemenskaper som är skilda från Katolska kyrkan också skall bli frälsta. Alla gåvor som finns där, exempelvis den Heliga Skrift, sakramenten, tro, hopp och kärlek, och andra karismer, har sitt ursprung i Kristus. Där Kristi Ande lever, där finns också en inre dynamik som leder fram till "återförening", eftersom det som hör samman vill växa samman."

Jag vill också gärna här citera kardinal Joseph Ratzinger (nu påve Benedikt XVI) sade om ekumeniken i en intervju med journalisten Peter Seewald år 2000. Det är från intervjuboken av Peter Seewald: "Joseph Ratzinger Benedikt XVI, Gud och världen" (Veritas förlag). På Seewalds direkta fråga när man kommer in på de kristnas återförening "Vem ska egentligen ansluta sig till vem?", svarar kardinal Ratzinger:

"Den stora formel som blivit funnen av de stora ekumenerna är den att vi går framåt tillsammans. Det handlar inte om att vi vill ha bestämda anslutningar, utan vi hoppas att Herren överallt väcker tron på ett sådant sätt att den flödar över från den ena till den andra och den ena kyrkan finns där. Vi är som katoliker övertygade om att denna ena kyrka i sin grundform är given i den katolska kyrkan, men att hon också går vidare in i framtiden och låter sig fostras och föras av Herren. Såtillvida framställer vi inte några anslutningsmodeller, utan helt enkelt ett de troendes vidaregående under ledning av Herren - som vet vägen. Och som vi anförtror oss."

Ratzinger fortsätter att betona att det finns ingen lättvindig av människor planerad väg:

"De kristnas enhet kan inte framställas genom en politisk kupp eller genom ett svärd som hugger itu en gordisk knut. Det handlar om levande processer. Och varken en påve eller ett världskyrkoråd kan helt enkelt säga: kära vänner, nu gör vi så här! Tron är något som lever och är djupt rotad i var och en med ansvar inför Gud. Påven, har vi sagt, har inga totalitära eller absoluta fullmakter, utan tjänar trons lydnad."

En bok som jag också vill rekommendera för alla som är intresserade av den kristna enheten är  Peter Artmans bok Ny endräkt - Vävd i ett enda stycke (Artos förlag).

 

 3. Om din fru får AIDS? Får du använda kondom vid samlag. (Frågan är principiellt ställd.)

De flesta har nog föreställningen att Katolska Kyrkans svar på den frågan är ett kategoriskt nej. En del präster och katolska par skulle nog svara nej, men så enkelt är det inte, man måste undersöka omständigheterna närmare innan man besvarar frågan.

Först måste man konstatera att många med HIV-infektion kan leva ett bra och långt liv idag precis som alla andra tack vare bromsmediciner. Alla i fattiga länder har dock inte tillgång till sådan. Det är första övervägandet är om man har tillgång till bromsmediciner eller inte.

Det andra övervägandet är om kvinnan är i fertil ålder. I så fall måste man även ta ställning till frågan om att avstå från fler barn. Eftersom det finns en risk att barnet smittas om modern är HIV-positiv synes ett rimligt övervägande vara att avstå från att föda fler barn.

Katolsk syn på äktenskapet, kroppen och sexualiteten betonar kroppens och sexualitetens samband med andlighet och kärlek i djupare bemärkelse, på så sätt står man för en helt annan syn än den som blivit rådande i västvärlden efter den "sexuella revolutionen" där sex är något man förfogar över separerat  från kärleken. Humanae Vitae var en profetisk encyklika vars budskap handlade just om detta.Den sexuella revolutionen har inte tillfört något nytt, utan istället reducerat kärlekens och erotikens fullhet till något mindre. Den moderna materialistiska synen på sex är ingen ny kunskap, utan en ignorans av sambandet med relationer, reproduktion, sambandet med människan som Guds avbild och hennes kreativa roll i skapelsen.

Kyrkan vill påminna om detta - inte genom att moralisera och skuldbelägga, utan genom att visa vägen till ett helhetsperspektiv som befriar och utvecklar hela personligheten. Vad säger då YOUCAT om detta? Punkterna 400-425 handlar om sjätte budet (Du skall inte begå äktenskapsbrott). Låt oss titta på några citat:

(404:) En kysk kärlek är en kärlek som försvarar sig själv mot alla de inre och yttre krafter som skulle kunna förstpöra den. Den person är kysk som medvetet har accepterat sin sexualitet och integrerat den väl i sin personlighet. Kyskhet och avhållsamhet är inte samma sak. Den som har ett aktivt sexliv inom äktenskapet måste också vara kysk. En person agerar kyskt när hans kroppsliga aktivitet är uttrycket för pålitlig, trofast kärlek.

Kyskhet får inte förväxlas med prydhet. En person som lever kyskt är inte en leksak i händerna på sina lustar. Snarare lever han sin sexualitet medvetet, motiverad av kärleken, och som ett uttryck för den kärleken. Okyskt beteende försvagar kärleken och fördunklar dess mening. Katolska Kyrkan  förespråkar ett holistiskt, ekologiskt synsätt på sexualiteten. Detta inbegriper sexuell njutning, vilket är något gott och vackert; personlig kärlek; och fruktsamhet, vilket innebär öppenhet för att få barn. Det är Katolska Kyrkans uppfattning att dessa tre aspekter av sexualiteten hör samman"...

(414:)... Kyrkan förkastar (kondomers) användning som en ensidig, mekanisk metod för att bekämpa AIDS-epidemier. Hon förespråkar framförallt en ny kultur av mänskliga relationer och en förändring i den sociala medvetenheten.

Enbart faktisk trohet och avhållsamhet från tillfälliga sexuella kontakter kan erbjuda ett bestående skydd mot AID och lära ut en holistisk syn på kärleken. Respekt för kvinnors och mäns lika värdighet; omsorg om familjens hälsa; ansvarsfullhet när det gäller drifter och begär; men också att avstå (när det är lämpligt) från sexuell förening är alltsammans en del av detta. I vissa afrikanska länder där samhälleliga kampanjer har understött sådant beteende, har antalet infektioner minskat markant. Förutom detta gör Katolska Kyrkan allt för att hjälpa människor som drabbats av AIDS."

Rätt använd ger kondom en hög skyddsfaktor (mer än 99%) när det gäller att hindra överföringen av HIV-viruset vid samlag. Men den sexuella kontakten innehåller ju så mycket fler moment, så det handlar om medvetenhet på alla plan då man har sex och den ena parten är smittad. Att kampanjer för trohet och avhållsamhet har haft så bra effekt i vissa afrikanska länder jämfört med enbart kondompropaganda beror inte på att latexbarriären i kondomen i sig är ett dåligt skydd, men på slarv och handhavandefel kombinerat med att kondompropagandan inte på något sätt verkar i riktning mot färre partners och ökad försiktighet, utan tilliten till kondomen invaggar istället i en falsk trygghet.

Andra bra texter som beskriver Katolska Kyrkans syn på kärlek och sexualitet ur ett andligt perspektiv är  t.ex. påven Johannes Paulus II´s betraktelser under en serie onsdagsaudienser under 1980-talet som sammanfattades under begreppet Kroppens teologi och påve Benedikt XVI´s första encyklika Gud är kärleken.

Nu tillbaka till den ursprungliga frågan: Olika par kanske tolkar detta med kysk kärlek (se ovan) på olika sätt. En del kanske väljer att avstå från samlag fullt ut, då är kondomfrågan inte aktuell, medan andra vill fortsätta att låta sexualiteten vara ett uttryck för deras inbördes kärlek som de inte vill avstå från. Då är kondomen ett hjälpmedel för att inte i onödan utsätta den andra parten för en högre risk att också bli smittad. Att utsätta sig själv eller någon annan för en sådan risk vore högst oetiskt.

Därmed har jag försökt besvara frågeställarens alla tre frågor, och hoppas samtidigt läsarna fått en liten inblick i YOUCAT och kanske blivit intresserade av att själva skaffa ett ex. Den finns på förlaget Catholica och i bokhandeln. 


Posted 2011-8-29 10:47 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren