Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Varför kan inte kvinnor bli präster i Katolska kyrkan?
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Bland vissa, åtminstone i Europa och USA, tycks finnas en allmän uppfattning att det bara är en tidsfråga innan Katolska kyrkan inför kvinnliga präster och att dagens system är en anomali som bara finns kvar på grund av en envis påve och konservativa biskopar han utser åt sig. Så är det nu inte. Djupare och solidare än så är grunden för att prästämbetet är förbehållet män. Bloggaren Jimmy Akin reder ut vilken grund Katolska kyrkans nuvarande ställningstagande vilar på och skärskådar f Roy Bourgois´argumentation.

Motivationen till att präster skall vara endast män har varit given och förankrad i kyrkan under nästan 2000 år. Det är sant att det inte finns något enskilt bibelställe som explicit uttrycker att präster måste vara män, utan fasthållandet vid den ordningen utgår från implicita slutsatser som dragits:

1. Jesus valde endast män till den inre apostlakretsen.
2. Apostlarna gjorde detsamma då de utsåg medarbetare.
3. Apostlarnas efterträdare, biskopskollegiet har genom tiderna fortsatt att tolka det på detta sätt, senast fastslaget i ett tungt lärodokument av Johannes Paulus II från 1994, Ordination Sacerdotalis, som gjort det till förpliktigande katolsk lära.

Det är först under senare delen av 1900-talet det kommit upp en diskussion om detta, drivkraften har inte varit att man fått en ny förståelse för den apostoliska tradition man förvaltat, utan det har varit den moderna synen på genusfrågorna och en radikal feminism som inte godkänner att det finns tjänster och ämbeten som inte likvärdigt delas av kvinnor och män. Därav drar man slutsatsen att Kyrkan tidigare måste ha haft fel, att det bakom traditionen ligger en förlegad sexistisk syn på kvinnor och män. Som Som WOC uttrycker det i sin petition för Fr Roy: "Our Catholic tradition teaches that sexism is a sin and excluding women from the priesthood is sinful."

Med dessa nya idéer i ryggen vill man ompröva traditionen och menar att Kyrkan måste ha kommit fram till fel avgörande, och om påven och biskoparna inte är beredda att acceptera det nya konceptet, så beror det på att de är mossiga och själva indoktrinerade i en sexistisk kultur.

Om det vore så enkelt! Men det finns en betydligt djupare kritik mot det moderna queer-feministiska perspektivet från kyrkans sida som man inte kan avfärda så lätt. Kyrkans syn på mannen och kvinnan som likvärdiga men komplementära, att förhållandet mellan man och kvinna i äktenskapet liknas vid förhållandet mellan Kristus och Kyrkan, och Marias framträdande roll i frälsningsordningen som Guds moder, allt detta är uttryck för en syn på människan och könen som vida överstiger det platta jämställdhetsperspektiv som ofta framställs i feministrörelsen, vilket inte lyfter fram vare sig mannens eller kvinnans fulla potential som komplementära aktörer i skapelsen. Det skall till nyomvända konvertiter som levt i den ateistiska och feministiska kulturen för att greppa dessa sammanhang och förklara det för sin samtid. Läs t.ex. Jennifer Fulwilers tankar i följande blogginlägg: Why the male priesthood always made sense to me. (Jeniffer är fembarnsmor och tidigare ateist och feminist som blev katolik 2007).

Ebba Witt-Brattström har också analyserat detta på ett lysande sätt. I samband med utställningen av Maria-statyer på Historiska museet 2008/2009 skrev hon en kulturartikel i DN som jag kommenterade. Jag länkar åter till det blogginlägget: Queer-feminismens problem med Maria-bilden.

 En queer-feministisk hållning som inte accepterar att det finns väsentliga skillnader mellan kvinnor och män utarmar kulturen på kvinnlighet och moderlighet. Ansvarstagande kvinnor som inte känner igen sig i detta och som vägrar abdikera från modersrollen och ett positivt kvinnoideal skuldbeläggs och osynliggörs.  På detta sätt utarmas även det positivt manliga och vi får en hybridmänniska, tömd på det moderliga och med de sämsta sidorna av manlig konkurrens och nedvärdering av det kvinnliga. Jämlikhet och feminism borde inte handla om kvinnlighetens och moderskapets upplösning, utan om dess framhävande och komplementära jämlikhet med det positivt manliga. I skapelseberättelsen (1 Moseboken 1) läser vi om hur Gud skapade människan komplementär: Till man och kvinna skapade han dem. Mannen eller kvinnan var för sig är bara till hälften människa. Tillsammans i sin komplementaritet gestaltar de det fullt mänskliga.  Påven Johannes Paulus II utvecklade hela detta i Kroppens teologi.

Män och kvinnor behöver inte göra samma saker i allt och vara kallade till samma saker för att vara jämlika. Och det mest fantastiska och underbaraste av allt, att hysa och föda fram ett nytt liv är endast förbehållet kvinnan. Men också denna naturliga begränsning blir en provokation -För att visa att man kan överbrygga även den skillnaden genom medicinsk teknik demonstrerades på Pride-festivalen den transsexuelle "mannen" som bytt juridiskt kön men behållit sin livmoder. Givetvis framförs nu kravet att tvånget på sterilisering skall upphävas då man genomgår könsbyte.

 Den pågående debatten om prästämbetet i Katolska kyrkan kommer att kasta mera ljus över dessa frågor, och mitt tips är att det manliga prästerskapet kommer att bestå i Katolska kyrkan, inte för att motsträviga konservativa biskopar segrar över en progressiv modern opinion, utan för att fler också kommer till insikt om de djupare motiven för Katolska kyrkans syn och att bilden då långtifrån framstår så entydig som många kvinnoprästförespråkare tänker sig.

Genus-perspektivet behöver lyftas fram i Katolska kyrkan, jag tror att det i kyrkan liksom i samhället i övrigt finns mycket köns-stereotypier som binder mäns och kvinnors kreativitet och kraft. Jag tror det finns en stor reserv av kvinnokraft inom Katolska kyrkan som bara väntar på att få komma fram, - och manskraft också för den delen, om männen kan förlösas ur förstelnade könsroller och samagera på ett mera konstruktivt sätt med kvinnorna. Detta är en mycket större fråga än om kvinnor kan bli präster.


Posted 2011-8-11 7:35 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren