Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Sex är vår gud och RFSU är dess prästerskap.
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Läser på RFSU´s blogg att nämnda lobbyorganisation anordnat ett panelsamtal under Pride-veckan med temat Hur påverkar vi Vatikanen? Förutom RFSU-representanter deltog advokat Dan Hanqvist, en av initiativtagarna till Katolsk Vision och Sveriges ambassadör i Vatikanen Ulla Gudmundson, den sistnämnda framförde enl mig de vettigaste synpunkterna under samtalet av referatet att döma. Hon påpekade bl.a. att det är lätt att förenkla Katolska kyrkan, och. att man måste erkänna den etiska konflikten kring abort där ena sidan finns kvinnan och andra sidan det ofödda barnet, m.m.

Frågeställningen och hela upplägget förefaller mig något bizarr. Utgångspunkten är att Vatikanen självklart har fel och att RFSU´s värderingar på området sex och samlevnad självfallet är rätt. Här handlar det inte om dialog, utan om att påverka andra att tänka "rätt". Ulla Gudmundson framhöll att Vatikanen arbetar långsiktigt, och skall man kunna påverka måste man bli betydligt mera påläst och förstå Katolska kyrkan inifrån. - Men detta kan ju vara farligt, det kan ju leda till att man får en och annan insikt som gör att man blir mindre tvärsäker i sin egen uppfattning.

Den kristna grundsynen på sex och samlevnad som varit förankrad i hela kristenheten till helt nyligen kommer till uttryck i kyrkliga dokument som den av den moderna världen hatade encyklikan Humanae Vitae. Påven Johannes Paulus II försökte också i en serie föreläsningar i samband med onsdagsaudienserna på 1980-talet lägga ut tankarna kring dessa frågor i det som senare kom att kallas Kroppens teologi. Det väsentliga är inte att detaljreglera människors beteende på det sexuella områden genom olika förbud. Inte ens majoriteten av katolikerna tar det på allvar, och även de flesta kardinaler och biskopar, möjligen med undantag av en liten halsstarrig verklighetsförnekande klick, inser att det är dödfött att gå i klinch med världens av globala media alltmer upplysta och informerade befolkning i att försöka styra deras sexuella beteende i en riktning de inte vill. Därför är detta med detaljerad syndakatalog som man skall tvinga Katolska kyrkan att ändra på en icke-fråga. Först kommer helhetsförståelsen, sedan följer detaljerna av sig själv.

Satsa istället på att utveckla en god och sund syn på sex och samlevnad i respekt för människovärdet och som främjar hälsa och god utveckling för hela människosläktet, och se Kyrkan som en bundsförvant i detta, det är hon faktiskt. Kyrkan är en kraft i världen som vågar ha bestämda synpunkter på sexualiteten som en del i människans existens. Kyrkan blir hatad för detta av den sexuella revolutionens förespråkare. Man tycks vara livrädd för att ha några som helst bestämda uppfattningar om någonting när det gäller sexualitet. Allt skall vara tillåtet bara det finns en ömsesidig överenskommelse. Man får ljuga, man får bedra, även en massiv destruktion av mänskligt liv (aborterna) accepterar man allt i en fria sexualitetens namn. I vilket annat sammanhang skulle sådant accepteras?

Tänk om allt som är möjligt inte är bra. Tänk om det finns en bra och en dålig sexualitet och att det är viktigt att tillägna sig en kultur på detta område som är i harmoni med människans existens. Tänk om Kyrkan har något väsentligt att komma med som man missar genom dagens totalt avvisande hållning. Familjen, reproduktionen, äktenskapet är grundläggande i den mänskliga existensen, och det är något sjukt i ett samhälle som tycks motarbeta familjen som självklar antropologisk grundsten och där hälften av alla äktenskap splittras.

Humanae Vitae var en profetisk encyklika vars budskap världen inte förstått, eftersom man stirrade sig blind på att den var avvisande till "the pill", denna revolutionerande uppfinning som en gång för alla skulle bana väg för den sexuella revolutionen där sex och kärlek kunde separeras från varandra. Har det lett till att mänskligheten blivit lyckligare? Knappast. Familjer splittras, massaborter tillämpas för att upprätthålla den sexuella revolutionens ideologi, massor av människor är förslavade i missbruk av sex och pornografi. Prostitution och trafficking har blivit en storindustri, ett tydligt tecken på att sex- och kärleksmissbruk är ett minst lika allvarligt beroendeproblem som narkotikan. Varenda filmkanal i TV kör pornografi på nätterna, i USA sägs att så många som hälften av alla män (även kristna) har kommit in i ett beroende av pornografi. Problemet är vanligt i Europa också. Människor har sex som aldrig förr, men inte leder det till större lycka för det. Istället lämnar det efter sig tomhet, och hungern efter substantiella andliga värden blir bara större. Många unga flickor känner sig tvungna att vara perfekta sexobjekt och är bundna av att trimma sina kroppar till ouppnåeliga ideal istället för att utveckla hela sin personlighet. Självskadebeteende, anorexi och självmord är vanliga problem bland de unga.

"All you need is Love" sjöng the Beatles, och detta är rätt, men kanske på ett djupare sätt än man i allmänhet tänker sig. Gud är kärleken, och i 1 Korintierbrevet kapitel 13  beskriver Paulus kärlekens natur. Freud menade att religionen är ett substitut för sex, i själva verket är det så att sex och erotik är ett dåligt substitut för en äkta Guds-relation. - Dåligt, men ändå inte så dåligt: Den erotiska kärleken mellan man och kvinna är i sjäva verket en ikon för kärleken mellan Kristus och kyrkan. (Jfr påve Benedikt XVI´s första encyklika Gud är kärleken,  Joh 3:16  Ef 5:32). 

Påven Johannes Paulus II sade att Jesus visar människan vem hon själv är. Människohjärtat är oroligt till dess det finner sin vila i Gud, sade kyrkofadern Augustinus. Om sex förlorar sitt samband med kärleken och blir ett beroende av att tillfredställa den egna köttsliga driften, så kan det aldrig någonsin göra människan lycklig, utan blir en drog som endast ger tillfällig njutning och lämnar ett stort tomrum efter sig.

Den sexuella revolutionen har separerat sexualiteten från kärleken. På så sätt har den inte tillfört något nytt, utan har istället reducerat kärlekens och erotikens fullhet till något mindre. Den moderna materialistiska synen på sex är ingen ny kunskap, utan en ignorans av sambandet med relationer, reproduktion, sambandet med människan som Guds avbild och hennes kreativa roll i skapelsen. Kyrkan vill påminna om detta - därför blir hon hatad, precis som en doktor eller terapeut blir hatad när han konfronterar en alkoholist med hans missbruk. Det handlar inte om att moralisera och skuldbelägga utan att finna vägen till ett helhetsperspektiv som befriar och utvecklar hela personligheten. Det mesta som rör sex händer inte mellan benen utan i vår tanke, vårt känsloliv och i vårt andliga liv. Talar man med ungdomar visar det sig också att det de efterfrågar är inte främst teknisk rådgivninng utan vuxnas erfarenheter när det gäller sådant som hur man vidmakthåller och vårdar en relation.

Läs mera om Kyrkans syn på kärlek, sexualitet och familjeliv:

Peter Kreeft: Reconnecting sex and love. (audio, föredrag engelska) Lyssna på detta, mycket bra och pedagogiska föredrag av filosofiprofessorn vid Boston College och King's College i New York. Peter Kreeft är en omtyckt föreläsare och kristen apologet som ofta medverkar i kristna tidskrifter och författattare till 63 böcker.

YOUCAT - den nya ungdomskatekesen som kommit ut på svenska lagom till Världsungdomsdagen i Madrid. Avsnitten om fjärde och sjätte buden beskriver på ett väldigt bra sätt Katolska kyrkans syn på dessa frågor. Kan rekommederas åt alla, inte bara ungdomar, och inte bara katoliker.

Psykolog Alf B Svensson: Våga prata om sex och samlevnad. (Dagenartikel)

Dödens eller livets kultur? Artikel av Bengt Malmgren i Keryx nr 1 2011. 

Johannes Paulus II: Kroppens teologi


Posted 2011-8-7 10:41 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren