Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Frälsningsarmén kränker inga och hjälper alla.
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Kalla faktas smygfilming av fejkade själavårdsituationer hos Frälsningsarmén var verkligen ett lågvattenmärke i dålig journalistik. Många har anmält programmet, och jag stödjer till fullo Stefan Swärds anmälan till Yrkesetiska nämnden hos Journalistförbundet. Kalla fakta har efter detta mycket lågt förtroende i mina ögon. Smygfilming kan vara befogat i vissa fall om det är ett stort allmänintresse att få fram fakta inte skulle gå att få fram på annat sätt. I detta fall var inte detta syftet, utan istället att spekulativt dramatisera saker som man lika enkelt skulle få fram genom att ta del av allmänt kända förhållanden, dokumentation och öppna intervjuer med ansvariga inom Frälsningsarmén.

Stefan noterar också att det finns indikationer på att Kalla Faktas redaktörer visat sig vara kristna eller har ett kristen förflutet. - Jag har tagit för givet att programmet har gjorts av helt sekulära journalister som är totala noviser på hur kristenheten fungerar, skrev han och förklarade att han blev chockad och djupt bedrövad över att få veta att flera var frikyrkoaktiva, skriver Stefan på sin blogg. Visst skall kristna samfund granskas både externt och att vi inte skall dra oss för att utöva en intern inomkristen debatt och kunna peka på missförhållanden. Men Stefans iakttagelse, om det nu ligger något i den föranleder mig att lyfta fram en reflektion jag ofta gjort, nämligen att vi kristna är dåliga på konstruktiv kritik och dialog inom kristenheten. Antingen stryker vi varandra medhårs och tassar på tå för att vi är rädda att såra och kränka varandra, eller också motsatsen, att vi tar helt avstånd från våra kristna medbröder och systrar som tänker annorlunda än vi själva och då blir vi oerhört destruktiva i vår kritik. Sådant hat och totalt avståndstagande inom kristenheten har jag mycket svårt för. Det är verkligen också att skjuta sig själv i foten, eftersom vi för öppen ridå demonstrerar Kristi kropps söndring. Ofta har jag lättare med den externa kritiken från t.ex. humanisterna. Det går att föra rationella dialoger på ett avspänt sätt med dem, även om vi inte är ense i sak.

Det är inte omodern metafysik när Kyrkan talar om människan som man och kvinna, att det finns en fundamental polaritet mellan könen som är inneboende i skapelsen, och identifierar äktenskapet som livs-länken mellan man och kvinna. Att inte rakt av acceptera nya genus-teorier enligt vilken könen är sociala konstruktioner är inte liktydigt med att diskriminera personer som har en annan sexuell läggning den heterosexuella.

Det finns en grupp hbt-aktivister, som menar att vägran att acceptera de nya könsrelativa genus-teorierna är att diskriminera personer med annorlunda sexuell läggning än det vi kallar "straight" och som vill göra sig till talesman för gruppen homosexuella. På grund av detta hamnar de på kollisionskurs med kyrkor och samfund som står för en annan äktenskapssyn, t.ex. Katolska kyrkan och Frälsningsarmén och många andra samfund. Dessa aktivister är ingalunda representativa för homosexuella som grupp. Detta blogginlägg från en homosexuell som är kritisk till religioner problematiserar Kalla faktas program, jag tycker han gör en rak och uppfriskande analys som sätter fingret på vad som är problematiskt, även om jag inte håller med om allt han säger. Läs också detta inlägg av en homosexuell person som blev kristen genom kontakt med Frälsningasarmén.

Ledande politiker är däremot mycket hörsamma för könsrelativismretoriken. Lobbygrupper typ RFSL och RFSU har deras öra, och de stämmer okritiskt in i kritiken mot kristendomen. Det avspeglar sig inte minst i de statliga bidragen per capita till RFSL och RFSU som vida överstiger de bidrag kyrkorna får.

Jag hävdar att kristen etik och katolska kyrkans sociallära utgör ett starkt försvar av människovärdet och allas lika värde. Jag har inte sett någon övertygande etisk analys som visar att kyrkans syn på äktenskapet är diskriminerande, utan det handlar det mera om ideologi och politik.

Genusvetenskapen har lärt oss att allt inte är bestämt av biologin, utan att könsrollerna också är något som socialt konstrueras och kan vara föränderligt över tiden. Men postmodern genusteori med dess dekonstruktion av könet och dess drivande ideologiska inriktning är en modefluga som knappast kan ligga till grund för att ersätta en antropologi och människosyn som utvecklats under årtusenden.

Det finns de som menar att ideella organisationer över huvud taget inte skall ha statligt stöd. Men kyrkor och ideella organisationer uträttar en oerhörd stor nytta i samhället, det gäller inte minst Frälsningsarmén, och det finns inte på rak arm någon som med samma engagemang skulle överta uppgiften. Det är högst befogat att stödja det medelst statsbidrag, förmodligen lönar det sig i slutändan eftersom samhällets institutioner annars skulle få ännu mer att ta hand om. Men skall inte Frälsningsarmén ha bidrag, så skall inte RFSL eller RFSU heller ha det.

Ulf Ekman uppmärksammar i en ledarartikel i Världen idag en annan obehaglig aspekt på detta: Samtidigt som mycket berättigad kritik riktats mot Kalla fakta så "...är det obehagligt att märka nivån på den ohöljda avskyn, ja till och med hatet, i ett antal inlägg, insändare, bloggar, twitters, sms med mera som förekommit de senaste dagarna. Det är ingen tvekan om att Frälsningsarmén i synnerhet och väckelsekristna i allmänhet har blivit lovligt byte och hatobjekt, där en ohöljd och skrämmande fördomsfullhet har manifesterats. När kristna kallas homofober med ett sådant förakt och direkt hat, är det ingen tvekan om att en acceptabel gräns för osaklighet för länge sedan överskridits i vårt demokratiska samhälle. Det är inte heller någon tvekan om att troende i alla sammanhang måste stå upp och både be för och försvara Frälsningsarmén och protestera emot denna ovärdiga behandling."

Jag instämmer!

Dagen: Kalla fakta och varma

Världen idag: Kommendör Marie Willermark kristisk till Kalla faktas reportage


Posted 2011-5-13 7:10 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren