Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Socialt arbete är också evangelisation.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Jag fick ett brev med en hälsning från från Halmstad där det berättas om det ekumeniska arbete som bedrivs av Halmstads kristna råd med ett nattcafé för hemlösa. Det föranleder mig följande reflektioner.

Den kristna gemenskapen har en viktig uppgift att vända sig till de mest utsatta och nödlidande i samhället. Det sociala arbetet, att sträcka ut en hjälpande hand till den nödlidande medmänniskan är evangeliets första väg. Ibland har särskilt vi karismatiskt inriktade kristna en tendens att glömma detta därför att vi betonar förkunnelsen av Ordet så starkt att det blir en slagsida. Ordet, att vittna om det som är grunden för din tro och din livsglädje är förvisso viktigt, men kärlekens gärningar är lika viktigt. Påven Paul VI betonade denna evangelisationens tvåfaldighet mycket tydligt i rundskrivelsen Evangelii nuntiandi (Om evangeliets förkunnelse i dagens värld) från 1975. Encyklikan kan ses som en kommentar till tre frågor som biskopssynoden om evangelisation år 1974 formulerade:

  • - Vad har det i våra dagar blivit av evangeliets dolda kraft, som förmår tränga till djupet  av människans samvete?
  • - Hur långt och på vad sätt är evangeliets kraft i stånd att verkligen förvandla tidens människa?
  • - Enligt vilka metoder bör man förkunna evangelium för att dess kraft skall verka?

Påven fastslår att evangelisationen är en sammansatt företeelse och att evangeliet förkunnas både i handlingar och ord. I punkt 21 talas om det kristna livets vittnesbörd:

...en kristen eller en grupp av kristna visar mitt i den mänskliga miljö där de lever sin förmåga att förstå och vänligt bemöta andra, sin livs- och ödesgemenskap med de andra, sitt solidariska deltagande i de andras strävan efter allt som är gott och ädelt. Dessutom utstrålar de enkelt och spontant sin tro på värden bortom de gängse och sitt hopp...  Ett sådant vittnesbörd är en tyst men kraftfull förkunnelse av det glada budskapet. Här börjar redan evangelisationen.

Behovet av frivilliginsatser blir paradoxalt nog allt större i vårt välfärdssamhälle där allt fler marginaliseras och faller genom maskorna i det sociala skyddsnätet. Det uträttas förvisso mycket enastående socialt arbete bland kristna i olika sammanhang. Nattcaféet i Halmstad är bara ett exempel på detta. I det fördolda sker mycket mer än vad vi vet om. Nyligen skrev jag om Wilma Orregos ideella arbete i Stockholms södra förorter. Vi har Franciskushjälpen och många flera initiativ. Ändå skulle jag vilja säga att det görs inte nog. Den svenska kristenheten i allmänhet, utan att peka ut några särskilda samfund, framstår som en ganska däst rikemansklubb som inte är särskilt mycket bättre på att se de nödlidande människornas behov än samhället i övrigt. Kreativiteten är ganska liten när det gäller att komma ur den småborgerliga slutenheten och verkligen erbjuda en kontaktyta mot människorna, och då särskilt de mest behövande. Dyra fina församlingslokaler står tomma större delen av dygnet, medan uteliggare får frysa i trappuppgångar. Att rekrytera frivilliga till socialt hjälparbete är väldigt svårt i våra församlingar, det är en erfarenhet som fler än jag gjort, och de flesta församlingsledningar har ingen offensiv policy i dessa frågor.

- Men undantag finns: S:ta Clara kyrkas vänner i Stockholms city. (Det kanske finns fler som jag inte känner till). Deras sociala arbete bland hemlösa, prostituerade, narkomaner och papperslösa flyktingar är enastående. Nu på vintern öppnar de t.o.m. kyrkorummet för övernattningsplatser åt de hemlösa, Volontärer från olika kyrkor i Stockholm bemannar verksamheten. Carl-Erik Sahlberg, kyrkoherde och direktor för EFS-gemenskapen Sankta Clara Kyrkas Vänner har sagt att en kyrka som vänder sig bara till de höga når ingen, men en kyrka som vänder sig till de låga når alla. S:ta Clara kyrka är i hög grad ett levande vittnesbörd om detta. Diakonissan Inga Pagreus är en annan av eldsjälarna i detta arbete, hennes gärning har nyligen skildrats i boken Inga på plattan.

Låt oss be om att vi alla låter oss inspireras av de exempel jag nämt och att vi som kristenhet i Sverige kommer ut ur vår dästa självbelåtenhet och i den helige Andens kraft kan utveckla kreativa strategier för evangelisation på det sociala området. Det gäller inte bara enskilda, utan också att församlingsledningar och pastoralråd utvecklar strategier så att vi verkligen utnyttjar det mänskliga kapital vi har, och också det fysiska kapital vi har i form av lokaler och andra resurser så att det kommer dem som mest behöver det till del.

 


Posted 2010-12-29 8:39 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren