Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Jesus Kristus - ett tecken som väcker strid genom alla tider.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

"Och Symeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: "Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd - för att mångas innersta tankar skall komma i dagen."  (Luk 2:34-35)

Kristusgestalten fortsätter att engagera även 2000 år efter att han lämnade sitt jordiska liv. Jesus är ett tecken som väcker strid så var det för 2000 år sedan, så är det idag. Det tycks vara svårt att förhålla oss likgiltiga till honom. Antingen följer man honom eller avvisar honom och söker hitta andra (bort)förklaringar till varför det inte stannade vid en upprorsmakares obetydliga avrättning för länge sedan gömd i historiens glömska.

Den gångna veckan har vi i mässan läst från Paulus brev till Efesierna, första kapitlet, där Paulus bara några årtionden efter Jesu död utlägger en fullt utvecklad kristologi.

Faderns beslut:

"Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen... I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser - så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss, det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden."

Vad Jesus Kristus betyder för oss människor:

I honom har vi fått vår arvslott, förutbestämda därtill av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut: vi skall vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus... i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga Anden som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk skall bli friköpt och Gud få pris och ära.

Jag ber att vår herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka är för oss som tror - samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt.

Den kritiska forskningen kan inte bra förklara hur denna kristologi kommit till. Att församlingarna anonymt utbildat dessa föreställningar förklarar ingenting. Det är historiskt mera logiskt att det finns redan från början och att Jesu gestalt sprängde alla kategorier som fanns till hands och att det bara kan förstås utifrån Guds mysterium.

Jag är vägen sanningen och livet säger Jesus om sig själv. Vad är sanning? När vi kommer i kontakt med sanningen kommer vi oundvikligen i kontakt med Gud. Sanningen enligt Bibeln och Kyrkans tro är att Gud kommit människan till mötes i Jesus Kristus. Korset är det som gör kristendomen unik. Vetekornets lag: Om inte vetekornet faller i jorden och dör kan det inte bära frukt utan förblir ett ensamt korn. Ett erbjudande om upprättelse för människan genom en väg som tar fasta både på hennes storhet (skapad till Guds avbild) och hennes elände (synden).

Den öppna graven, vad som hände sedan. Det är svårt att bortförklara. Bara om Jesus och hans ord radikalt överstiger det normala i människors hopp och förväntan får man en förklaring till varför han dog på korset och på den inverkan det haft, Kyrkans födelse och spridning.


Posted 2010-10-16 8:17 by Bengt Malmgren
Sorterad under: , , ,
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren