Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Sexism dödar sexualiteten
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Sexualitet och andlighet är ett viktigt område att diskutera. Ibland passar kyrkan i dessa frågor och ger därigenom det sekulära samhällets liberala och queer-orietnerade debattörer monopol på ämnet. Förenklat blir då beskrivningen att kyrkan står för en gammal sexualfientlig förbudsmoral. I många årtionden har vi haft en sexistiskt orienterad kultur där man gladeligen struntar i vad kyrkan säger, möjligen har det varit ännu lite mera pikant att ägna sig åt sex i sådana former som någon säger är "förbjudet". Ordet "synda" har ju i samband med sex fått en positiv nästan lystmäten klang.

Henrik Berggren är inne lite på samma sak i en intressant artikel i DN. Viktorianska tiden var kanske inte så oerotisk trots allt. Det är inte alls säkert att vi " tar med oss det rådande normsystemet in i sängkammaren, att den sexuella praktiken följer den samhälleliga diskursen... det som skapar erotisk laddning är inte tydliga könsroller i sig utan en känsla av transgression, att gå över gränsen och öppna ett hemligt rum dit andra inte har tillträde. Den mexikanske författaren Carlos Fuentes skriver i sina memoarer att han inte förstår hur man kan finna sexualitet intressant om man inte är katolik." Den verkliga erotikdödaren i vår egen tid är  menar Berggren " de krav på effektivitet som genomsyrar det moderna samhället. Erotik kräver en långsamhet och ett tålamod som inte längre accepteras inom det moderna arbetslivet. Kärlekskonsten kan bli ett av många utdöende hantverk."

Jag uppfattar idag en trend att det finns ett ökande intresse för att tala om sexualitet och andlighet. - Från det sexistiska samhällets profeter ser man kanske kyrkan som ett hot, det räcker inte längre att nöja sig med att betrakta hennes syn som förlegad och lämna det därvid, man vill påverka kyrkan så att den ser mera positivt på och välsigna dagens vanliga former avsexuellt beteende utan att problematisera och ha synpunkter. Denna kollision mellan viss tongivande sekulärideologi och kyrkan fick en övertydlig illustration i samband med det rabalder som en annonskampanj med det enkla budskapet "mamma - pappa - barn"  i Stockholms tunnelbana väckte. Bitte Assarmo skrev i Världen idag att sex och kärlek hör ihop, en ståndpunkt som får en del av det sexistiska samhällets ideologer att se rött. Mera inne på att kyrkan mera borde anpassa sig till världen är Antoon Geels som i veckan kommer ut med en antologi om sex och religion: Sex – för Guds skull. Sexualitet och erotik i världens religioner. Geels verkar enl en intervju i SvD ha en väldigt statisk och nedvärderande syn på hur Katolska kyrkan ser på sexualitet. Den bilden stämmer inte alls överens med den bild jag har.

Att det moderna samhällets sexfixering är skadlig och inhuman, inte minst för barn och unga är något som inte bara tas upp av kristna, utan också av oberoende forskare och terapeuter. Att ständigt behöva konfronteras med ett medialt påslag av sexuellt kittlande stimulans, samtidigt som normlösheten pressas så långt det går skadar de ungas möjlighet att etablera en bra och mogen sexualitet som vuxna, sexismen berövar de unga på deras sexualitet. På Karlstads universitetet ägde under sommaren världskongressen World Summit on Media and Youth rum med deltagare från hela världen. Syftet är att se hur media påverkar barn och unga. En av gästtalarna var Jean Kilbourne  från USA som i sin forskning fokuserat på sambandet mellan sexfixerad reklam i media och folkhälsoproblem.  Hon pekar på hur den tilltagande sexualiseringen i mediavärlden påverkar unga. Barn idag utsätts för mer sexualiserade bilder och trånga könsstereotyper än någonsin tidigare, säger hon och menar att den stadigt ökande trenden av ätstörningar, depressioner och dåligt självförtroende bland unga är en frukt av denna sexfixering. Självskadebeteende är idag mycket vanligt bland unga. Flickor som skär sig drivs oav en diffus inre ångest och smärta. Smärtan lättar tillfälligt då den byts ut mot en mer lättbegriplig smärta som tar bort fokus från den psykiska plågan. Det hjälper personen att ta tag i sin situation för stunden. Psykoterapeuten Lennart Bergström menar att en bakomliggande orsak är brist på normer och att vuxensamhället abdikerar från sin roll som normgivare. Det är viktigt för ett barns uppväxt, utveckling och känslomässiga mognad att ha en världsbild och normer att förhålla sig till. Det viktigaste är inte huruvida barnet sedan bejakar eller förkastar föräldrarnas normer.

Sex pengar och makt är i sig neutrala ting, sex är ett av kärlekens många uttryck samt grunden för släktets fortbestånd, pengar och makt förvaltade på ett riktigt sätt är grundläggande för en fungerande samhällsgemenskap, men inget som dessa tre förmål väl också locka fram människans egoism och mest bestialiska egenskaper.  Det kallas för synd och förekommer lika mycket på det sexuella området som när det gäller pengar (girighet) och makt (maktmissbruk). Kyrkans roll är inte att komma med moraliserande sexualfientliga förbud (inte alls!), utan att hjälpa människor att få ett rätt perspektiv på sexualiteten inom ramen för ett rätt och gott och fullödigt liv. I det sammanhanget är både begrepp som renhet och kyskhet, liksom synd och otukt relevanta. Sexualiteten hör ju den egna kroppen till, men kroppen är som Paulus skriver "Andens tempel", därför kan hur man förfar med sin sexualitet aldrig vara likgiltigt. En egoistiskt utnyttjande sexualitet skadar inte bara andra, utan också den egna kroppen och personen. Jag tror att det finns ett intresse för en dialog med kyrkan kring dessa frågor, som för att bli meningsfull måste tränga djupare än att från en oöverbryggbar klyfta stå och ropa åt varandra. Från kyrkans sida skrivs och sägs faktiskt en hel del bra saker om sexualitet, jag uppfattar ett ökande intresse att reflektera över och förmedla dessa frågor på ett sätt som engagerar för moderna människor. Och skall det bli verkligen engagerande och berörande, så måste det ske inte utifrån att bara välsigna och bejaka den sekulära kulturen, utan utifrån kyrkans roll att vara salt och ljus i samhället problematisera och vara tydligt med att allt inte är OK om man vill leva ett rent och fullödigt liv. Jag tänkte återkomma med några reflektioner kring detta.


Posted 2010-8-6 17:00 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren