Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Inga hållpunkter för att Ratzinger och Troskongregationen försenat sexövergreppsutredningar.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Vid närmare granskning finner man att Troskongregationen under Joseph Ratzinger efter 2001 då man fick utökat ansvar för utredning av prästers sex-övergreppsfall inte på något sätt förhalat eller försökt gömma undan någonting, tvärtom har man arbetat mycket effektivt, och sedan Joseph Ratzinger under 2000-talets första år hunnit få direkt kännedom om alla fall från hela världen som skickades in, så har han blivit övertygad om att Kyrkan måste ta dessa frågor på högsta allvar och agera kraftfullt. Denna hållning har också fört vidare under sitt pontifikat. (Se min längre utredning av detta här.)

2001 får Troskongregationen i uppdrag att handlägga alla fall av prästers sexuella övergrepp på minderåriga och alla världens biskopar åläggs att skicka in akter på alla fall till kongregationen. Det innebär att flera tusen fall handläggs av kongregationen de följande åren.

Ratzinger personligen studerade alla akter noga och får en mycket ingående inblick i hur problematiken ser ut i Katolska kyrkan. Från denna tid ändras hans inställning radikalt och han är fast övertygad att man måste driva dessa frågor med kraft, en handlingslinje han sedan fortsätter sedan han blivit vald till påve. Nolltolerans-principen införs vilket innebär att man inte ser mellan fingrarna på några fall, utan redan första gången det inträffar polisanmäls prästen och han tas ur tjänst.

För att öka effektiviteten i hanteringen och inte fördröja ärendehanteringen inför troskongregationen en ny princip: De flesta ärenden där bevisningen är överväldigande avvaktar man inte en kanonisk process i Rom, utan ärendena skickas tillbaka till den lokale biskopen för omedelbar handläggning. Det innebar att endast 20% av de mer än 3000 fall som kom till troskongregationen 2002-2005 blev föremål för kanonisk prövning. Ibland har det faktum att endast 20 % blev föremål för kanonisk prövning framförst som en kritik för att man är ineffektiv i sin handläggning, när det i själva verket är precis tvärtom. Man vinner tid på detta sätt och får en snabbare direkt handläggning lokalt, vilket är nödvändigt om bevisningen är överväldigande.

Denna missriktade kritik kommer nu igen i fallet Teta, en präst från Arizona som AP rapporterar om utan att konfirmera fakta med Vatikanen och där Troskongregationen anklagats för att ta 12 år på sig (från 1992 till 2004) för en utredning. Fakta i fallet är följande:

  • Prästen togs ur tjänst i Tucson redan 1990.
  • Stiftet Tucson kontaktade Troskongregationen för den del av fallet som hade med missbruk av bikten att göra, men själva övergreppsdelen handlades inte av Ratzingers avdelning.
  • Troskongregationen handlade ärendet under 1990-talet under förutsättningen att processen samtidigt handlades lokalt. Så gjordes, prästen hade alltså tagits ur tjänst redan 1990, han befanns skyldig och laicerades (avkragades) 1997.
  • Anledningen till att fallet återkom till Troskongregationen var att Fr Teta överklagade. Detta fall var ett av de första som behandlades efter de nya reglernas införande 2001, men det tog tid för det var en särdelses stor volym dokument att hantera. Men processen fortgick, fallet avslutades till fullo 2004 och avkragningen fastställdes.
  • Av AP’s rapport framgår inte det faktum att även innan prästen var avkragad så var han tagen ur tjänst och förbjuden att verka i några som helst prästerliga uppgifter redan 1990.

Till min glädje ser jag att DN som publicerade det ursprungliga AP-telegrammet nu publicerat korrigerade data enligt ovan på sin nätupplaga, återgivna av biskop Kicanas av Tucson i tidningen Arizona Daily Star. "- Så vitt jag kan förstå, efter att ha gått igenom dokumentationen, så vore det fel att påstå att kardinal Ratzingers kontor försenade lösningen av Teta-fallet. Faktum är att Ratzingers kontor försökte skynda på fallet," säger biskop Kicanas.

AB SvD


Posted 2010-4-5 17:37 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren