Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Underjordisk kyrka i Sverige som i Kina eller det antika Rom?
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Makten har alltid varit rädd för Kyrkan. Jesus svar på frågan om det var rätt att betala skatt till Kejsaren: "Ge Kejsaren det som tillhör Kejsaren och Gud det som tillhör Gud", kunde inte lugna de världsliga makthavarna. Inte heller hans konstaterande "Mitt rike är inte av denna världen" kunde hindra att kristendomen ansågs som ett hot mot den världsliga makten. Jesus måste dö, och kristna i antikens Rom förföljdes och mördades för för att de vägrade avsvära sig sin kristna tro. I Kina är det bara en statskontrollerad gren av Katolska kyrkan som är tillåten, medan en annan del av kyrkan tvingats under jorden. I vårt genomsekulariserade demokratiska samhälle återkommer denna rädsla paradoxalt nog, och kristendomen förföljs och skall rensas ut med alltmer polisiära metoder. En av den sekulära ideologins hantlangare är Skolverket som med stasi-liknande metoder söker att göra om skolan.


(från Världen idag 2010-02-22)

Det senaste utspelet är att nitiska ämbetsmän säger att med den nya skollagen som är på gång, så blir det kanske inte tillåtet att t.ex. som kristna elever gjort tidigare samlas till rast-andakter. Skolavslutning i kyrkan blir självklart förbjudet, och även att Kyrkan går in som en resurs när det gäller krishantering blir också problematiskt.

Just östtyska Stasis skolpolitik är för övrigt något som upphöjts till ideal av vissa skolpolitiker inom vänstern och vissa humanister i strävan att införa en ateistisk skola. Humanisternas tidigare ordförande Carl-Johan Kleberg hyllade det så mycket att han sagt sig vilja läsa vissa avsnitt ur Stellan Arvidssons bok på sin begravning. Christer Sturmark går inte så långt och säger förtjänstfullt nog att "påbjuden ateism är alltid förfärligt, det som skedde i DDR är en skandal".

Sturmark är en av de personer från Humanisterna som ändå har en viss kulturkompetens och förståelse i dialogen med kristna. Därför blir debatter med honom ofta ganska intressanta. Men hur tolerant är det egentligen att resonera som han: "Det är självklart helt okej att du har din kristna tro för dig själv i din privata sfär, bara den inte påverkar samhället runt omkring dig". Lyssna bara på hur det låter om man vänder resonemanget mot Sturmark själv: "Det är självklart att du har rätt att se på ditt sätt på saken, bara det inte...."

Jag tycker Ruben Agnarsson sätter fingret på den springande punkten när han i Världen idags ledare skriver: "Humanismens stora dilemma är subjektiviteten och oförmågan att frigöra sig från det egna perspektivet" Humanismen blir därför lätt egoism eftersom det enbart är jag som skall uttolka vad som är rätt och bra. Hur många envåldshärskare har inte resonerat på samma sätt och sagt att de tänker på folkets bästa och uttolkar folkviljan?.  I kommunistiska ideologin hade man ett namn för detta: Proletariatets diktatur. Insikten om att vi utlämnade åt oss själva är fast i vår egen subjektivitet leder fram till förståelsen av att vi behöver korrektiv utanför oss själva, konstaterar Agnarsson.

Desto farligare för demokrati och mänskliga rättigheter blir denna utveckling när den går parallellt med en strävan att göra den unga generationen urarva kunskap om västerlandets idéhistoriska och religiösa arv. Redan idag är kunskapsnivån låg. På kyrkkaffet efter mässan i söndags talade jag med en gymnasielärare. Jag minns en bok som jag upplevde som en guldgruva under min egen gymnasietid: Tor Ragnar Gerholms Idé och Samhälle som vi hade som bredvidläsningslitteratur. Han kände till den, men sade samtidigt att idag uppfattas den som allderles för tung och svårsmält för gymnasieeleverna, mera som högskolenivå. Han berättade också om en gymnasieelev som inte kände till namnet på kullen där Jesus dog på korset. Det säger något om bildningsnivån i dagens skola.

Samtidigt pågår ett arbete med ny kursplan där man vill man slopa kristendomens särställning i religionsundervisningen. Följande sats i läroplanen föreslås slopad:

?En förståelse av det svenska samhället och dess värderingar fördjupas genom kunskaper om de kristna traditioner som dominerat i Sverige. Sådan kunskap ger också möjlighet till förståelse av västerländsk konst, musik och litteratur ... Det svenska samhället är starkt influerat av kristendomen i värde- och normsystem, lagstiftning och rättssystem, kultur och traditioner. En viktig grund för denna förståelse är kunskaper om Bibeln och kyrkoåret. Psalmer, sånger, etiska principer och sedvänjor ger uttryck för kristen tro i olika tider.?

Inte bara kristendomens särställning i Sverige raderas ut, också historieämnet stympas. Antiken avskaffas, och från årskurs sju går man inte längre bakåt i vårt gemensamma förflutna än till industrialismen.

Att ha kontoll över historieskrivningen och berättelserna om vår historia är också en viktig metod som maktens män begagnar sig av för att få kontroll över folket. "De som vill censurera och filtrera historiska fakta av ideologiska skäl vill hålla befolkningen okritisk mot makten, för att sedan lättare kunna manipulera den", skriver Signumbloggen.

Gert Gelotte tar upp ämnet på ledarplats i Göteborgsposten: Vad håller Skolverket på med? frågar han sig. Skolan skall varken ta ställning för eller emot kristendomen. Men att kristendomen präglat Sverige och västerlandet är ett faktum. Det borde Skolverket begripa, skriver han:

"...av det samlade förslaget till kursplan i religionskunskap är det svårt att dra någon annan slutsats än att Skolverket vill att grundskolan skall behandla alla de stora religionerna lika. Nästa steg på denna rättvisans väg måste bli en kursplan i geografi där alla floder behandlas lika. För inte är väl Hallands floder mer betydelsefulla än Ganges, Brahmaputra, Chang Jiang och Huang He?

Skämt åsido. Betydligt vidare och djupare kunskaper om kristendomen än om exempelvis hinduismen är avgörande för förståelsen av Sveriges och västerlandets religiösa, kulturella och etiska geografi. Det innebär inte att skolan skall ta ställning för eller emot kristendomen ? eller någon annan religion. Det är stor skillnad på att bejaka en identitet och att propagera för en tro... Det står självklart var och en fritt att tycka vad som helst om kristendomens inflytande över Sverige, men den är ett faktum. Detta faktum skall Skolverket låta bli att manipulera."

 Det är inte främst Kyrkan och kristendomen som förlorar på om denna kristendoms- och historiefinetliga utveckling fortgår. Kristendomen har alltid överlevt och även vitaliserats i tider av förföljelse. Jag ser framför mig hemliga samlingar på skolans raster, på arbetsplatser och andra ställen i samhället där tron vitaliseras som aldrig förr precis som i Roms katakomber. Men den stora förloraren på en sådan utveckling är det svenska samhället och i sista hand blir historielösheten och en sådan inhuman humanism och sekularism en fara för demokrati och mänskliga rättigheter.

Missa förresten inte en debatt mellan Christer Sturmark och Ruben Agnarsson i ABF-huset Stockholm den 9 mars. Läs mera här.

 

Världen idag Aftonbladet UNT Dagens eko SvD


Posted 2010-2-22 13:10 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren