Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Dags införa samvetsklausul i vården.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

"Det är hög tid att Europakonventionens stadgar efterlevs även i vårt land och att sjukvårdspersonalens samvetsfrihet skyddas genom en samvetsklausul", skriver Annelie Enochson (KD), prof Yvonne Maria Werner och Eva Johnsson (KD) i en debattartikel i Göteborgsposten, författarna är fellows vid Claphaminstitutet. Artikeln har också publicerats i Dagen.

Abortfrågan är ju ingen statisk fråga, som någon kulturradikal uttryckte det för en tid sedan, "en ickefråga" i Sverige. Nya medicinska abortmetoder har utvecklats som gör det lättare att på ett tidigt stadium själv administrera aborten i hemmet, i framtiden kanske detta med legal abort eller inte har spelat ut sin roll, det handlar istället om skillnaden mellan säkra eller icke säkra aborter. Abortfrekvensen stiger i Sverige, särskilt bland tonåringar, och den nya trenden med selektiva aborter har blivit allt vanligare, där det även är möjligt att välja bort människor med lindrigare handikapp som Downs syndrom. 1984 utfördes 138 aborter på grund av Downs syndrom (106 barn föddes). Vilken är nästa grupp som skall fasas ut ur samhället på liknande sätt? Det beror förmodligen bara på hur snabbt vi kan diagnostisera avvikelser från det "normala". Vi är på ett brant sluttande plan. När bara A-barn föds blir det svårt också för alla dem som senare i livet får ett funktionshinder eller drabbas av sjukdom. Även friska förlorar på ett samhälle som enbart välkomnar perfekta individer. Senast detta sätt att se på människan blev upphöjt till lag var för 70 år sedan i exempelvis Sverige och Tyskland. Sverige med sin mörka historia av rasbiologi och tvångssteriliseringar har anledning att mot denna bakgrund iaktta en restriktiv hållning gentemot utsorterande fosterdiagnostik. När någon i Sverge för en tid sedan begärde abort på grund av kön väckte det starka känslor hos sjukvårdspersonalen.

Det kulturklimat som utvecklats i Sverige där abort är en "ickefråga" utan etiska implikationer, motiverat med argumentet att fostret är en del av kvinnans kropp eller att fostret skall ses som mänsklig person först vid första andetaget utanför livmodern är inte intellektuellt hållbart. Unga människor som får se bilder av fosterutvecklingen eller bilder på aborterade foster inser omedelbart förljugenheten i denna abortkultur.

Förra året utkom en bok skriven av experter på olika områden som med kunnighet och pedagogisk skärpa beskriver problematiken med aborter i dagens samhälle: "DEN SVÅRLÖSTA KONFLIKTEN - om den ofödda människan". Redaktörer är Erwin Bischofberger, prof emeritus i medicinsk etik och jesuitpater, Anna Duneér, barnboksförfattare och Sture Gustafson, f.d. radioproducent och sakkunnig i Stetens Medicinsk-etiska råd. Boken borde kunna bli ett standardverk som underlag för diskussion av abortfrågan. Jag återkommer med en utförligare recension av boken.


Posted 2010-1-23 9:24 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren