Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Kyrkan som jordisk struktur och som Kristi mystiska kropp
Bengts Blogg

Syndication

Recent Posts

News

Archives

Vatikanens riktlinjer för att uppta grupper från Anglikanska kyrkan som önskar det i Katolska kyrkan finns nu. Dokumentet heter Anglicanorum coetibus. Det är intressant att studera motiveringen i dokumentet där synen på Kyrkan och ekumeniken framläggs. Hör bara:

The Church, a people gathered into the unity of the Father, the Son and the Holy Spirit, was instituted by our Lord Jesus Christ, as “a sacrament – a sign and instrument, that is, of communion with God and of unity among all people.” Every division among the baptized in Jesus Christ wounds that which the Church is and that for which the Church exists; in fact, “such division openly contradicts the will of Christ, scandalizes the world, and damages that most holy cause, the preaching the Gospel to every creature.” Precisely for this reason, before shedding his blood for the salvation of the world, the Lord Jesus prayed to the Father for the unity of his disciples.

It is the Holy Spirit, the principle of unity, which establishes the Church as a communion. He is the principle of the unity of the faithful in the teaching of the Apostles, in the breaking of the bread and in prayer. The Church, however, analogous to the mystery of the Incarnate Word, is not only an invisible spiritual communion, but is also visible; in fact, “the society structured with hierarchical organs and the Mystical Body of Christ, the visible society and the spiritual community, the earthly Church and the Church endowed with heavenly riches, are not to be thought of as two realities. On the contrary, they form one complex reality formed from a two-fold element, human and divine.” The communion of the baptized in the teaching of the Apostles and in the breaking of the eucharistic bread is visibly manifested in the bonds of the profession of the faith in its entirety, of the celebration of all of the sacraments instituted by Christ, and of the governance of the College of Bishops united with its head, the Roman Pontiff. 

This single Church of Christ, which we profess in the Creed as one, holy, catholic and apostolic “subsists in the Catholic Church, which is governed by the successor of Peter and by the Bishops in communion with him. Nevertheless, many elements of sanctification and of truth are found outside her visible confines. Since these are gifts properly belonging to the Church of Christ, they are forces impelling towards Catholic unity.”

I orginalet till den ovan citerade texten finns flera fotnoter som hänvisar till Andra Vatikankonciliets dogmatiska konstitution, Lumen Gentium, och man känner igen flera formuleringar därifrån. Viktigt är distinktionen mellan den synliga och osynliga kyrkan, den synliga med dess jordiska struktur, den osynliga som Kristi mystiska kropp. De två är inte identiska, men heller inte åtskilda. Kristi mystiska kropp är det mest fulländade, fullkomliga, men den jordiska kyrkan är starkt förbunden med den osynliga kyrkan, vi har den berömda formuleringen från LG att den osynliga kyrkan, Kristi mystiska kropp "...constituted and organized in the world as a society, subsists in the Catholic Church, which is governed by the successor of Peter and by the Bishops in communion with him..." (LG 8)

Men eftersom många element av välsignelse och sanning finns utanför Katolska kyrkans synliga struktur, så är ekumeniken oerhört viktig, och man måste göra allt för att konkretisera och underlätta enheten inom hela kristenheten. Därav denna ordning som nu inrättats för anglikaner som önskar full gemenskap med Katolska kyrkan.

Formen är ett s.k. ordinariat och liknar ett stift men står under ledning av en ordinarius som kan vara antingen biskop eller präst. Ordinarius utses av påven och kommer att få befogenhet att upprätta nya församlingar, inrätta seminarier för prästutbildning och godkänna nya kloster. Vi sin sida har han ett styrande råd som består av sex präster och som deltar i besluten. Ordinariaten har eget ansvar för sin egen ekonomi. Formen är till för hela grupper som önskar övergå till Katolska kyrkan, men även enskilda personer kan ansluta sig till någon av dem.

Katolska kyrkans katekes anges som det auktoritativa uttrycket för den katolska tron för ordinatens medlemmar.

Man får i gudstjänsten bibehålla vissa traditionella anglikanska bruk och redan gifta anglikanska präster kan under vissa omständigheter få katolsk prästvigning. Gifta anglikanska biskopar som övergår till den katolska kyrkan kan inte bli biskopsvigda, men får rätt att behålla sin titel och att bära biskopliga insignier.

Detta är ett oerhört intressant tecken på det ekumeniska skeendet som idag antar alltmer konkreta former, vilket borde kunna öppna vägen för liknande lösningar för andra grupper som står Katolska kyrkan nära och önskar full gemenskap med den, jag tänker t.ex. på FKE i Sverige.


Posted 2009-11-10 14:50 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren