Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Biskopen har rätt att markera när någon som gör anspråk på att tala för kyrkan inte återspeglar Katolska kyrkans tro.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

(uppdaterad 2009-10-26 15.20)

En slutfråga Gert Gelotte och jag fick efter samtalet i Eugeniaförsamlingen i torsdagskväll var om vi lärt oss något av kvällen. Framförallt var det bra att komma samman och lära känna varandra. Jag fick en ökad förståelse för både Gert och många i publiken kring hur man tänker och motiven bakom. Varje möte med andra människor där man är beredd att lyssna utifrån intentionen att förstå, inte utifrån en total försvarsinställning där man bara väntar på att komma med sina dräpande argument för att den andra har fel, innebär alltid en "risk" (eller möjlighet) att förändras själv. Samtalet satte igång en reflektionsprocess hos mig, som innebär en fördjupning och sammanfattning av flera teman som varit i fokus under sista åren och som jag tagit upp på min blogg. Jag sätter ord på detta i några uppföljande blogg-inlägg.

Undertecknarna av Katolsk visions manifest är inte en enhetlig grupp.

Min första reflektion är att undertecknarna av KV-manifestet inte är en enhetlig grupp. Gert Gelotte och Irène Nordgren som är de tongivande skribenterna på hemsidan är de mest radikala och går mycket längre än vad vissa andra gör både i tänkande och i öppet trots mot kyrkans herdar. Gert t.ex. är för könsneutrala äktenskap, vilket jag fick klart för mig inte alla är i undertecknar-gruppen. Han har nobbat biskopen i hans tidigare önskan att samtala med gruppen och sade att det var inte värt att åka till Stockholm för att prata med biskopen innanför fyra väggar. Vad jag förstår träffade några andra mindre tongivande personer från KV biskopen vid det aktuella tillället. Men Gert som jobbar publicistiskt vill ha publik när han talar.

Diskussionsförbud i Katolska kyrkan?

Min andra reflektion är att det finns mycket tolkningsutrymme i KV-manifestet. Gert och Irène driver verkligen en politisk kampanj för förändring, medan manifestet i sig själv talar om att "vi vill kunna säga om vår kyrka..." och öppnar därmed för en diskussion, vilket inte nödvändigtvis innebär att undertecknarna inte är lojala med kyrkans herdar annat än på en enda punkt: Man trotsar diskussionsförbudet (som man påstår finns i Katolska kyrkan). "Det måste vara tillåtet att tala om allt", framhåller Gert.

Biskopen måste få ha tolkningsföreträde.

Min tredje reflektion gäller grunderna för Katolsk tro. Åtminstone Gert deklarerar öppet att Katolska kyrkans katekes är förlegad och att det är mycket där han inte ställer upp på. På frågan vad som konstituerar tron, så svarade han i princip att det handlar om att tro på Jesus Kristus och hans kärlek  [...]. Det är inte så olikt Jonas Gardells tolkning. [...] Problemet är att han kräver att biskoparna och Kyrkans läroämbete skall anpassa sig efter hans tolkning och öser på med hela indignationsartilleriet över biskopar och påve när de motstår hans agenda. Jag anser att biskop Anders som högste herde och ansvarig för katolikerna i Sverige har rätt att markera att det Gert framför inte återspeglar Katolska kyrkans tro. Det är inte konstigare än att chefen för Volvo skulle reagera om någon anställd började propagera för att fabriken skall börja tillverka cyklar istället för volvo-bilar. Jag kan tänka mig att det finns andra i gruppen som undertecknat KV-manifestet som inte känner sig så bekväma med Gerts agerande.

Fler teman.

Nu hinner jag inte mer idag. Jag nämner bara några viktiga frågeställningar jag vill återkomma till:

  • Finns det som Gert påstår en tystnadens kultur i Katolska kyrkan och i Stockholms katolska stift på så sätt att människor, också präster, inte vågar säga vad de tycker och tänker och att det på så sätt uppstår en osund repressiv kultur?
  • Innebär det en diskriminering av kvinnor att prästämbetet är förbehållet män, och innebär det en kränkning av homosexuella personers människovärde att äktenskapet är mellan två personer av olika kön? "Ja", säger Gert Gelotte, och för dem som drivit kampanjen för könsneutrala äktenskap har inget annat alternativ varit tänkbart. Är man för äktenskapets könskomplementaritet är man homofob och diskriminerare, punkt slut. Jag ifrågasätter detta, och återkommer till ämnet.
  • Demoniseringen av den traditionalistiska rörelsen.
  • De nya gränslinjer som håller på att utkristallisera sig i det ekumeniska landskapet där frågor som påvens ställning, barndop/vuxendop, de andliga nådegåvornas ställning i vår tid etc. har mindre relevans medan den stora skiljelinjen går mellan dem som betonar trohet mot bibeln och kyrkans tradition å ena sidan, och de som betonar behovet att göra nytolkning av tron utifrån vår tids sekulära värderingar och tänkesätt å andra sidan.

uppdaterad 2009-10-25 kl 14.05

uppdaterad 2009-10-26 kl 15.20


Posted 2009-10-25 7:35 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren