Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Kondomdiskussionen en strid om påvens skägg.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Jag blir kritiserad från två håll på grund av det ställningstagande jag gjort i samband med diskussionen om påvens uttalande om AIDS-bekämpning, där kritikerna hakat upp sig på en del han sade, det som handlade om kondomens roll i att förhindra AIDS.

Först en rekapitulation av vad påven sade under intervjun i planet på väg till Kamerun:

...jag tror att den mest verksamma och i kampen mot aids nu mest etablerade organisationen just är den Katolska kyrkan med hennes aktiviteter och olika strukturer. Jag tänker på organisationen Sankt Egidio, som gör så mycket i kampen mot aids, både uppenbart och i det fördolda, jag tänker på alla ordenssystrar som vårdar de sjuka.… Jag skulle vilja påstå att man inte kan övervinna problemet aids endast med reklamslogans. Om själen fattas, om afrikanerna inte hjälper sig själva, så kan detta gissel inte undanröjas genom att man delar ut kondomer. Tvärtom, då kvarstår (risken) att problemet växer.

Lösningen kan man bara finna med hjälp av ett dubbelt engagemang: för det första en humanisering av sexualiteten, det vill säga en andlig och mänsklig förnyelse, som leder till ett nytt sätt att umgås med varandra; för det andra en sann vänskap också, och framför allt, med dem som lider, en beredskap att vara hos dem även till priset av uppoffringar och personliga försakelser. Detta är de faktorer som kan hjälpa och som också leder till påtagliga framsteg. Därför skulle jag vilja säga, att det handlar om denna vår fördubblade ansträngning att förnya den invärtes människan, att ge henne andlig och mänsklig kraft för ett förhållningssätt som blir riktigt och sant gentemot den egna kroppen och den andres kropp. Det handlar om denna förmåga att lida med den som lider, och att hålla ut i livets prövningar. Det förefaller mig att detta är det riktiga svaret och att kyrkan gör detta och därmed ger ett stort och viktigt bidrag. Vi vill tacka alla som åstadkommer detta.

(Jag satte ordet "risken" inom parentes eftersom journalister uppmärksammat att detta var tillagt senare av Vatikanens presstjänst och att det inte var riktigt så påven sa. Läs här hur Vatikanens presstalesman p Lombardi SJ kommenterar detta. Det är inte väsentligt huruvida ordet risk finns med eller inte, det mildrar visserligen utsagan något, men det ändrar i princip ingenting. Mina kommentarer utgår ifrån att ordet risk inte finns med, vilket verkar vara mest i linje med vad påven faaktiskt sade.)

 Den första typen av invändingar kommer från sekulärt påve-finetligt håll, samt även från liberalt inomkyrkligt håll. Kritikerna verkar inte ens bry sig om att sätta sig in i vad påven faktiskt sagt, för dem är det väsentliga att han har fel, och att kondomer är det självklara svaret på problemet AIDS. Det är för den en övertygelse av närmast religiöst slag. Typexempel: Riksdagsledamoten och folkpartisten, tillika prästen i Svenska kyrkan Cecilia Wikström som rekommenderar oss katoliker i Sverige att protestera mot påven och anta Katolsk Visions radikala kyrkopolitiska program. Många är de som på samma sätt höjt sina röster mot påven på grundval av hörsägen från mediarapporteringen, och inte utifrån ett noggrant studium och försök till helhetsförståelse av påvens uttalande. Det sista vi kunde läsa var att Belgiens parlament föreslår regeringen att förbereda en protest mot påven. Vatikanens presstalesman ifrågasätter huruvida parlamentarikerna verkligen har läst och rätt förstått hela betydelsen av påvens uttalande. Läs hur Belgiens katolska biskopar ser på detta.

I skrivande stund ser erfar jag att Kyrkans tidnings kolumnist, prästen Annika Borg hakar på Cecilia Wikströms förslag att intellektuella katoliker skall ansluta sig till Katolsk vision, påhejade av två personer, de praktiskt taget enda drivande krafterna i detta nätverk, Gert Gelotte och Irène Nordgren. Det är nästan så att man tror det finns en allians mellan Katolsk vision och liberala krafter inom Svenska kyrkan som utnyttjar alla tillfällen att driva en kampanj mot påven och Katolska kyrkan. Stockholms Katolska stifts pressekreterare Maria Hasselgren försöker förgäves ge lite sans och balans åt debatten.

Den andra typen av invändningar kommer från konservativa traditionalistiska katoliker som inte verkar tillåta sig att tänka något själv om de inte har ett påvligt dokument bakom ryggen. Jacob Astudillo har uppmärksammat att jag på min blogg konstaterat att jag och påven är ense om att kondomer har sin givna plats i HIV-bekämpningen, med det räcker inte, och som enskild åtgärd kan det rent av vara kontraproduktivt.  Jacob protesterar på sin blogg mot att jag kan säga så. Enligt honom är kondomer fel i alla lägen enligt katolsk tro, och han undrar vilket auktoritativt dokument från Kyrkans läroämbete jag stödjer mig på.

Låt mig kommentera den påve-finetliga kritiken: Utan att gå in i detalj utgår man från propaganda-bilden att påven har fel, man bryr sig inte om att förklara på vilket sätt. Förmodligen har man inte läst i detalj vad påven har sagt, eller också har man det men vill inte citera och kommentera det eftersom man då skulle tvingas att moderera sin kritik. En del vetenskapsmän bekräftar att påven har rätt. Den renomerade AIDS-forskaren Edward C Green,chef för AIDS Prevention Research Project vid Harvard Center for Population and Development Studies säger att påven har rätt: "Låt mig säga att den bästa evidensen vi har ger stöd för påvens kommentar", säger han. Green betonar att kondomer har inte visat sig effektiva på en befolkningsnivå.

Vi skall titta på tre olika perspektiv.

1. Tänkt laboratoriemiljö, fullstyändig kontroll på att latex-barriären upprätthålls hela tiden under den sexuella akten. I ett sådant läge har vi kunskap om att skyddet mot HIV-smitta närmar sig 100%. Latexbarriären är ogenomtränglig för viruset, och även om det blir ett hål i kondomen är skyddet ändå bättre än ingenting. Smittskyddets effektivitet är beroende av det totala flödet av sekret mellan kontraheenterna. Det behövs mer än ett virus för att överföra smittan.

2. Undersökning i levande livet. Du intervjuar personer som påstår att de alltid använder kondom och jämför med en grupp som inte använder kondom. Där är skyddsfaktorn inte 100% utan c:a 85% enligt vissa studier. Anledning till detta är den mänskliga faktorn: Kondomanvändningen har inte varit fullständig, den har kanske glidit av under sexualakten, eller trots att man tror sig ha använt kondom hela tiden har man glömt den där gången i fyllan och villan när man hade sex utan att använda kondom.

3. Undersökningar på befolkningsnivå. Det är denna typ av undersökningar Green hänvisar till och som påven refererar. Intensiva kampanjer för upplysning och rekommendationer att använda kondom tycks inte i vissa undersökningar ha den begränsande inverkan på spridningen av AIDS ssom man skulle hoppas. I vissa fall verkar det t.o.m. bli värre. I kontrast till detta står sådana projekt som Ugandas ABC-program där sexualupplysning i kombination med propagerande för att skjuta upp sex-debuten + att begränsa antalet partners har haft en dramatisk effekt i att begränsa smittspridningen. I ABC-programmet ingår också information om kondomer, men först i tredje hand. Om man väljer att utsätta sig för risker är rekommendationen att använda kondom.

Det är i detta perspektiv man får se påvens uttalande. Han förnekar givetvis inte vetenskapliga fakta som att kondomens latexbarriär är ett bra skydd mot HIV-viruset, men stödd på forskningen på befolkningsnivå gör han bedömningen att det är klokt av Katolska kyrkan att fortsätta propagera för säker sex genom att leva i trogna relationer och att påpeka svagheten i program som sätter för stor tilltro till enbart tekniska hjälpmedel. Allt detta borde man betänka innan man går ut i det fullständigt besinningslösa drev mot påven som förekommit sista tiden.

Jag hittade en intressant intervju av BBC´s William Crawley med Edward Green. Läs den här. Green upprepar och bekräftar att han står fast vid att påven har rätt i det han säger. Men lägg märke till hur intervjuaren hela tiden försöker slå in en kil och få det till att påven egentligen sagt något annat. Det har uppstått en mediamyt som man refererar till, man utgår inte från vad påven sagt. William Green däremot verkar ha studerat noga vad påven sagt. Jag citerar ett avsnitt ur intervjun där intervjuaren nämner artikeln i Lancet:

  • William Crawley: The Lancet has described the Pope's comments, which you agree with, as a distortion of scientific evidence.
  • Edward Green: That's because The Lancet is not thinking about the generalised epidemics of Africa. I hasten to add--and I have tried to do this in all of my interviews, although sometimes only part of my interviews are quoted--I point out that at national levels, we see condoms working in epidemics like those of Thailand and Cambodia. But in the generalised epidemics of Africa--well, there was a UN Aids study done in 2003 by Hearst and Chen, it was actually published in the peer-reviewed journal Studies in Family Planning in 2004, and they conclude that there is not a single country in Africa where HIV prevalence has come down primarily because of condoms.
  • William Crawley: You accept that condoms do work in other parts of the world, like the Western World, for example?
  • Edward Green: I do. And they should have a back-up role even in the generalised epidemics of Africa. I believe condoms should be made available to everyone. It should be, and as you say, the ABC strategy: Abstain, Be faithful, use a Condom. Condoms may well have contributed to the prevalence decline in Uganda.
  • William Crawley: That's a serious ideological difference between yourself and the Pope. He doesn't think that condoms should be used, even in the case of married Catholic couples where one of the partners is HIV-positive....

Lägg märke till att Crawley på slutet lägger in ett påstående som inte är sant. Huruvida kondomer skall kunna användas av gifta par där ena parten är hiv-smittad är en sak som diskuteras i Katolska kyrkan. Och om man inte använder kondom är alternativet givetvis abstinens. Se vidare mitt svar nedan på den andra typen av invändningar.

Nu till den andra typen av invändningar: Hur kan jag påstå att jag och påven är överens om att kondomer har sin givna plats i AIDS-bekämpningen? Katolska kyrkans lära är att kondomer är fel i alla lägen,  punkt slut, säger Jacob Astudillo.  Det är rätt att det inte finns något auktoritativt dokument som explicit säger detta, men vi katoliker både tillåts och är skyldiga att använda vårt förnuft. Allt om livets alla detaljer står faktiskt inte i påvliga dokument. Du låter här som den värsta frikyrkliga bibelfundamentalist om inte kan bejala en enda teologisk tanke om man inte först kan hänvisa till en bibelvers.

För det första är påven en förnuftigt person med akademisk bildning som förstår sig på vetenskapliga fakta. Jag är helt säker på att han inte vill gå i polemik med vetenskapsmännen om att latex-menbranen i en kondom inte släpper igenom HIV-viruset, och att kondom rätt och konsekvent använd vid riskfylld sex är ett bra skydd mot HIV. Jag är säker på att påven helt delar tankarna i encyklikan Fides et Ratio (Tro och Förnuft) som gavs ut av förre påven Johannes paulus II. Enligt den är tro och förnuft två skilda områden som båda är nödvändiga, tron kan aldrig motsäga förnuft och vetenskap, och som troende skall vi fullt ut bejaka förnuft och vetenskap.

För det andra ingår i katolsk morallära att man inte skall skada andra eller utsätta sig själv för skada. Om grundförutsättningen är att en person valt, eller inte klarar av att avstå från, ett riskfyllt sexuellt liv eller har en partner som är HIV-smittad eller om han själv är HIV-smittad, och han inte kan eller vill avstå från sex, så måste slutsatsen bli att man rekommederar kondom i sådana lägen. Allt annat vore oansvarigt.  Flera biskopskonferenser har uttalat sig till förmån för en sådan slutsats, och de flesta katolska hjälparbetare tar detta för givet. För många år sedan gjorde franska biskopskonferensen ett uttalande med det innehållet, nyligen kom ett liknande uttalande från Sydafrikas biskopar, och nu sist har ett par portugisiska biskopar sagt samma sak. Påven har visserligen inte explicit sagt något om detta, men jag är säker på att han inte skulle komma fram till någon annan slutsats än den biskoparna kommit fram till.

Att sedan katoliker som lever fullt ut ett äktenskapligt liv enligt katolska värderingar (beskrivet i Humanae Vitae, och mycket fint utlagt av påven Johannes Paulus II i Kroppens teologi) inte skall och inte behöver använda tekniska preventivmedel är fullständigt klart, där är jag inte oenig med Jacob. Ett specialfall är där ena maken är smittad med HIV. Skall man då tvingas avstå från sex eller kan man då använda kondom, inte primärt som barnbegränsningsmedel men som smittskydd, sågot som skulle kunna vara tillrådligt enligt principen om den dubbla effekten. Jag avstår från att kommentera just det specialfallet ytterligare, men som jag förstår diskuteras denna fråga bland biskoparna.


Posted 2009-4-4 10:20 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren