Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Oförsonligt SSPX lång väg till enhet med Katolska kyrkan.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Påvens beslut att häva bannlysningarna på de fyra sspx-biskoparna har föranlett stor oro och uppståndelse i den katolska världen, bland katolska kyrkans ekumeniska samarbetsparners i de andra kristna samfunden, i den judiska världen p.g.a de rasistiska och antisemitiska inslag som vidhäftar SSPX samt hos människor i allmänhet i hela världen. En del oro och upprördhet beror på rena missförstånd, och det gäller nu för Katolska kyrkan att förklara och reda ut vad som faktiskt hänt.  Egentligen är det inte så mycket. Upphävandet  av en exkommunicering är inte är en belöning utan i detta fall en gest av god vilja från påvens sida, ett sätt att visa att man vill gå vidare, att man inte vill stänga ute någon.

Påvens utspel har föranlett en hel del missförstånd och feluppfattningar om hur saker och ting förhåller sig, jag skall försöka reda ut några av missförstånden här.

  • Felaktigt påstående 1: SSPX släpps nu in i Katolska kyrkans lokaler.  - SSPX får inte fira Gudstjänst i katolska kyrkor. I en insändare i Dagen förmodas det att SSPX präster från och med nu kan göra det. Det är ingalunda så. Vad som gäller nu kan man läsa om på Stockholms katolska stifts hemsida. Där står bl.a att sspx fortfarande är en grupp som inte står i full gemenskap med påven och den lokale biskopen och därför inte kan låna katolska kyrkor.

  • Felaktigt påstående 2: Hävandet av bannlysningarna innebär att katolska kyrkan svajar i sitt avståndstagande mot rasism och antisemitism. - Det är absolut inte så. Både från Vatikanen och från olika stift har man kraftigt tagit avstånd från Williamsons uttalanden om Förintelsen. Tyska biskopskonferensen fördömer mycket skarpt Williamsons uttalanden. "Det han sagt är avskyvärt och oacceptabelt", säger biskop Anders Arborelius i en kommentar. På stiftets hemsida skriver biskop Anders med anledning av Minnesdagen för Förintelsen 27 jan: "I år är det 70 år sedan det Andra Världskriget började, då förintelsen av miljoner judar, romer och andra ägde rum. Varje år måste vi påminnas om detta fruktansvärda för att det aldrig skall kunna upprepas. Gång på gång har den Katolska kyrkan tagit avstånd från allt vad rasism och antisemitism heter. Just idag är det speciellt viktigt att upprepa detta: det är helt oförenligt med katolsk tro att hemfalla åt sådana ideologier. Den påvlige nuntien i Skandinavien ärkebiskop Emil Paul Tscherrig bad mig att i detta sammanhang peka på det tal som påven Benedikt XVI höll till judarna i synagogan i Köln den 19 augusti 2005. Där säger han bland annat: ”Under 1900-talet, under den mörkaste perioden av tysk och europeisk historia, gav en vansinnig rasistisk ideologi, som föddes ur nyhedendomen, upphov till det försök, som regimen planerade och systematiskt satte i verket, att utrota den europeiska judenheten. Resultatet av detta har gått in i historien som Shoah.”

  • Felaktigt påstående 3: SSPX har explicit tagit avstånd från rasism och antisemitism-anklagelserna. - Det har man inte. Man har bara bett påven om förlåtelse att man orsakat Katolska kyrkan obehag. SSPX ledare biskop Fellay har i ett brev daterat 27 januari beklagat biskop Williamsons hitorierevisionistiska uttalande om förintelsen i den svenska TV-intervjun. Brevet innehåller i sak inget avståndstagande från innehållet i Williamsons uttalanden, endast att det inte faller inom en biskops mandat att uttala sig om sådant. Han ber påven om om förlåtelse för att uttalandet orsakat "dramatiska konsekvenser" och att det var "oklokt" och har skadat SSPX rykte. Biskop Williamson  förbjuds nu att uttala sig i "dessa politiska och historiska frågor". Av uttalandet framgår att biskop Williamson har fullt förtroende att fortsätta att verka som biskop inom SSPX.

  • Felaktigt påstående 4: SSPX är nu praktiskt taget en organisation inom Katolska kyrkan. Bara formaliteter återstår innan allt är klart. - SSPX är och förblir en schimatisk grupp, vilket betonas från många håll. Tyska biskopskonferensen säger att Pius X:s brödraskap fortfarande är att betrakta som en schismatisk grupp och inte som en del av Katolska kyrkan och att dess biskopar förblir, suspenderade och får inte agera å Katolska kyrkans vägnar. De tyska biskoparna varnar också för att avvika från andra Vatikankonciliet och hänvisar till Johannes Paulus II:s hantering av den interreligiösa dialogen som ett föredöme man istället borde följa.

    Biskop Anders uttrycker sig lite mera försiktigt i en intervju med Dagen: "Exakt hur lång tid det kommer att ta innan brödraskapet eventuellt blir en del av gemenskapen i den Katolska kyrkan är omöjligt att säga. Nu måste de visa att de ser detta som en stor gest och att de vill gå påven till mötes. Att biskop Richard Williamson kommer med sina antisemitiska uttalanden samtidigt som SSPX för samtal med Katolska kyrkan tyder på att vägen kan bli riktigt lång.

    "Att bannlysningen hävs innebär inte något närmande mellan Katolska kyrkan och SSPXsäger Per Beskow till Dagen och han tror inte att SSPX någonsin kommer att bli en del av Katolska kyrkan. "Påven gjorde det här för att komma till tals med dem, men det var inte särskilt klyftigt. Han kommer ingenstans med dem", säger han och fortsätter: "Tackbrevet från Fellay hade en nog så arrogant ton och Williamson har sagt att han inte kan tänka sig någon försoning, han är fullkomligt oböjlig".  Biskop Bernard Fellay, ledare för SSPX säger själv i en intervju med Le Temps att SSPX tillbakavisar vissa delar av Andra Vatikankonciliet.

Sammanfattningsvis tror jag att Per Beskows omdöme i intervjun i Dagen stämmer:  Egentligen är det inget som har hänt, förutom att påven har kommit med ett utspel som spridit en massa oro runt om i världen alldeles i onödan.  Påven har gjort en gest för att visa att Katolska kyrkan är öppen och försonligt inställd till alla, och hävandet av bannlysningarna har skett efter enträgna påstötningar från biskop Fellay. Mellan raderna på den lismande välvillighet och tacksamhet som biskop Fellay ger uttryck för anar man en kvarvarande oförsonlighet och önskan att kunna påverka Katolska kyrkan enligt gruppens egen agenda. Fellay uttrycker sig vårdat och elegant, Williamson mera burdust och oförsonligt. Jag tror som Beskow att grundtipset är att SSPX aldrig kommer att bli en del av Katolska kyrkan, om det mot förmodan skulle ske blir det nog efter stora inre slitningar i SSPX och att gruppen spricker i flera delar. Men SSPX behövs egentligen inte diskussionen om Andra Vatikankonciliet och dess tillämpning och om förhållandet mellan tradition och förnyelse, en sådan diskussion kan lika gärna föras inom Katolska kyrkan utan att man behöver föra in en schismatisk grupp i detta.

På Stockholms Katolska stifts hemsida finns ett PM om vilka praktiska konsekvenser hävningen av exkommuniceringarna får för Katolska kyrkans relation till SSPX.

Läs även andra bloggares åsikter om  Läs även andra bloggares åsikter om  Läs även andra bloggares åsikter om  Läs även andra bloggares åsikter om  

Fler artiklar: SvD DN Sydsvenskan GP Aftonbladet  Aftonbladet Kyrkans tidning Rapport    


Posted 2009-1-28 12:37 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren