Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Aktiv dödshjälp och abort öppnar för devalvering av människovärdet.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Statens medicinetiska råd i Sverige föreslår i ett PM en öppning för aktiv dödshjälp. Att avstå från att sätta in aktiv livräddande behandling på en människa som är dödligt sjuk i ett terminalstadium och palliativ sedering synes vara etiskt okomplicerade handlingssätt. Det direkta syftet är här att lindra lidande, inte att avsluta en människas liv. Det som nu föreslås, att "läkaren på patientens begäran" ges "rätt att skriva ut läkemedel i sådan dos att patienten ges möjlighet att själv avsluta sitt liv", blir genast mera kontroversiellt. Här kommer vi in på det som kallas aktiv dödshjälp, det omedelbara syftet med åtgärden är att avsluta livet. Den katolska etiken, vars grunder jag delar, är här mycket tydlig: Människan förfogar inte över livet, vi har fått ta emot det som en gåva, och vi äger inte rätt att döda, vare sig det är i livets början eller i dess slut. Att upprätthålla denna princip är grundläggande för upprätthållande av människovärdet. Frångår vi den principen är vi ute på ett sluttnade plan där människovärdet undan för undan devalveras.

Det excessiva praktiserande av aborter som blivit en slags "dödens kultur" i vårt västerländska samhälle där abort okomplicerat framställs som en rättighet med avsaknad av en etisk diskussion, är redan början på ett sluttande plan där krav på aktiv dödshjälp är ett logiskt nästa steg. Sedan uppstår ett tryck att gamla människor som ligger samhället till last bör begära aktiv dödshjälp, att barn med olika handikapp som Downs syndrom etc inte bör få födas etc. Det är glädjande att det också finns motkrafter i samhället, och att nu t.ex. de etiska frågorna kring abort kommit upp på dagordningen igen. Katolska kyrkans livs-etik är ett starkt fundament för bevarande av människovärdet.

Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om
Läs även andra bloggares åsikter om

Fler länkar: Respekt - katolsk rörelse för livet.  Att vårda livet - herdabrev från Nordens katolska biskopar 2002.  Livets evangelium (Evangelium vitae) Johannes Paulus II´s rundskrivelse från 1999.


Posted 2008-11-15 8:52 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren