Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Finns en gemensam kristen syn på det ofödda livet?
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

 "Vad är en kristen abortsyn?" frågar sig Stefan Swärd på sin blogg och försöker själv att ge ett svar. Hans syn överensstämmer ganska bra med det som är Katolska kyrkans syn. Jag har sammanfattat katolska kyrkans syn på abort i en fakta-artikel.

Av uttalanden från Ulf Ekman och Stefan Gustafsson förstår man att de också i huvudsak delar dessa värderingar. Många kristna jag talat med inom Svenska kyrkan uppfattar jag också i princip delar dessa värderingar. Jag talar nu om etisk grundhållning, inte lagstiftning.

Därmed står kyrkans etik i kontrast till den värdering som man då och då hörs framförd av kulturradikala debattörer: Abort är en självklar rättighet utan etiska betänkligheter. Jag brukar kalla detta den kulturradikala ny-etiken. Denna är inte självklar, och det är viktigt att Kyrkan fortsätter att vara en balanserande faktor i detta nya klimat. Min övertygelse är att upprätthållande av en etik som hävdar människovärdet från människolivets början till dess slut är viktigt för hela samhället. På det vilar alla andra mänskliga rättigheter, humanitet och demokrati.

Frågeställningen som lyfts på senaste tiden är huruvida det förekommer en svängning där vissa kristna ledare är mindre benägna än tidigare att försvara denna grundsyn.


Posted 2008-9-14 10:18 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren