Isidor Forum
Forum för dialog kring katolsk tro och katolska kyrkan. Ägs av Isidor nätverk och data
Rättfärdiggörelse: Tro och gärningar enligt katolsk teologi och enligt Luther.
Bengts Blogg

Syndication

News

Archives

Rättfärdiggörelse genom "tron allena" är ett gammalt protestantiskt slagord som härstammar från Luther. I en tid då Katolska kyrkan var ganska korrumperad, och det handlades friskt med avlatsbrev, så var det viktigt för Luther att påpeka att det går inte att i yttre materiell bemärkelse köpa sig tro med vare sig pengar eller rituella gärningar, utan det mest grundläggande är hjärtats tro.

I detta avseende finns ingen skillnad mellan Luthers lära och vad katolsk teologi säger, det kan var och en konstatera genom att t.ex. studera detta i Katolska kyrkans katekes som finns tillgänglig på svenska och i sökbar form på internet. Skulle det bara vara för rättfärdiggörelse-lärans skull kunde Luther idag lika gärna vara katolik. En lång katolsk-protestantisk dialog har också förts angående denna fråga, jag har ingen ingående kunskap om detta, men som jag förstår är man ganska överens, så diskussionen på Altheias hemsida känns ganska passé i just det avseendet.


Hur förhåller det sig då med tro och gärningar?
Klart är att det i nordeuropeiskt protetantiskt perspektiv finns en tendens att underbetona gärningarna och människans medverkan i Guds frälsningsplan som är främmande för sydeuropeiskt och katolskt tänkande:
Protestanten: Människan är alltigenom fördärvad, "jag fattig syndig människa" är helt fördärvad, jag kan inte handla gott i Guds ögon, jag kan bara lita till tron på Kristus. Katoliken: Det finns en gudomlig gnista i människan som gör att hon kan bli Guds partner, även om hon är fördärvad, så är det viktigt att hon i vilja och handling sträcker sig mot Gud. Ett ensidigt betraktelseperspektiv som helt underkänner människans handlingar är inte i överensstämmelse med kristen tro, det har inte något stöd i Bibeln.

- För att en kallelse skall vara möjlig måste ju människan säga sitt "Ja" till den. Gud tvingar sig inte på, utan han har vill ha att göra med personer med fri vilja. Redan detta "Ja" är en handling, en akt av fri vilja. Exempel: Ängelns bebådelse till Maria, Marias svar: Må det ske med mig som Gud har sagt". Gud gör sig beroende av människors medverkan i frälsningsplanen, utan Marias "Ja" skulle Frälsaren inte kunnat födas.

- Vad Jesus säger om yttersta domen. Att handla utifrån vår tro tycks vara nödvändigt. Vad helst ni gjort mot dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig". De som underlåtit att hjälpa de fattiga, besöka de sjuka etc. kommer Jesus inte att kännas vid.

- I Jakobs brev 2: 14-24 talas om gärningarnas betydelse.

Jag är, helt i enlighet med katolsk teologi, ense med protestanterna om att tron är grundläggande för frälsningen. Människan kan inte frälsa sig själv, lika lite som hon kan lyfta sig själv i håret. Däremot har denna betoning av tron hos protestanterna fått konsekvensen att de undervärderat gärningarna.

Den karikerade extremformen av det protestantiska synsättet är att varje människa är predestinerad och inte alls kan påverka sitt öde eller medverka i Guds plan och att den fria viljan är en illusion. Den karikerade extremformen av det katolska synsättet är att man kan kalkylera med att "synda på nåden". (Jag accepterar att jag gör saker idag som jag vet är fel, eftersom jag vet att jag i morgon kan gå och bikta mig och då få syndernas förlåtelse). Ingen av dessa två karikatyrbilder är i överensstämmelse med sanningen, men både katolskt och protestantiskt synsätt säger något väsentligt om förhållandet mellan tro och gärningar, i det att de betonar olika aspekter av det hela. Om vi kunde vara överens om detta, så kunde denna teologiska dispyt läggas åt sidan från och med nu.


Posted 2007-12-17 10:35 by Bengt Malmgren
...
Ansv. utgivare: Bengt Malmgren